Dražba nehnuteľností v obci Stropkov v katastrálnom území Stropkov

Katastrálne územie:
Stropkov
Obec:
Stropkov

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 14.08.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 057/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
D. Dátum konania dražby 14. 08. 2018
E. Čas konania dražby o 09,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Byt č. 33 na 3. p. bytového domu – BYTOVÝ DOM, so súp. č. 902, vchod 4, ulica Matice Slovenskej v Stropkove, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 865, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 637 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5954/224528.

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 865               Zastavané plochy a nádvoria                          o výmere 637 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5954/224528             

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Stropkov, katastrálny odbor, LV č. 3132, okres: Stropkov, obec: STROPKOV, katastrálne územie: Stropkov.

H. Opis predmetu dražby

Popis bytového domu so súp. č. 902

Tento bytový dom je typickým predstaviteľom unifikovanej konštrukčnej sústavy s oblastnou modifikáciou, ktorá je murovaná v priestorovom usporiadaní. Z hľadiska polohy sa nachádza na okraji širšieho centra mesta. Bytový dom má celkom 4 nadzemné podlažia, je v celom rozsahu podpivničený. Ohodnocovaný byt je situovaný na 3.poschodí, v suteréne sa nachádzajú pivnice jednotlivých užívateľov bytov aj spoločné priestory (práčovňa, sušiareň), ktoré v čase obhliadky bytu neplnia pôvodný účel. Aj tieto priestory sú užívané vlastníkmi bytov ako pivnice, miestnosti pre úschovu bicyklov a skladovacie priestory. Na 1. až 4. nadzemnom podlaží sú situované dvojizbové a trojizbové byty. Popis spoločných priestorov: Základy - základové pásy z betónu, zvislé konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hrúbke 45 cm, stropy sú panelové s rovným podhľadom, schodisko montované s povrchovou úpravou terazzo, strecha valbová, strešná krytina je prevedená z poplastovaného plechu Rannila (výmena krytiny v r.2010), klampiarske konštrukcie z oceľového pozinkovaného plechu (výmena v r. 2010), vonkajšia úprava povrchov je pôvodná - škrabaný brizolit, obvodové murivo nie je zateplené, vnútorné omietky vápenné hladké, vnútorné obklady žiadne, vnútorné dvere hladké plné v oceľových zárubniach, vchodové dvere do bytového domu: sú plastové (výmena v r. 2012), dvere do bytu hladké plné v oceľovej zárubni, všetky okná v bytovom dome sú už vymenené za okná plastové s izolačným dvojsklom a plastovými žalúziami, podlahy v prízemí v mieste vchodu do bytového domu sú prevedené z keramickej dlažby (prevedené v r. 2012), priestory chodieb pri pivniciach ako aj podlahy pivníc sú betónové s poterom, elektroinštalácia svetelná, poistkové automaty, bytový dom je zabezpečený bleskozvodom, rozvod teplej a studenej vody je prevedený zvislým a ležatým oceľovým potrubím, vnútorná kanalizácia je prevedená zvislým a ležatým PVC potrubím. Bytový dom je napojený na zemný plyn (používa sa v kuchyni na varenie), rozvody sú prevedené oceľovým potrubím, meranie spotreby plynu je v schodiskovom priestore. Bytový dom nie je vybavený výťahom. Bytový dom má murovaný obvodový pôvodný plášť, bez statických porúch, na bytovom dome bola prevedená výmena strešnej krytina za Rannilu, boli prevedené nové klampiarske konštrukcie tak, aby neskôr bolo možné previesť plánované zateplenie obvodových múrov, na bytovom dome boli postupne vymenené pôvodné drevené zdvojené okná za okná plastové s izolačným dvojsklom, boli vymenené zvislé stúpačky vody a kanalizácie, samotný byt bol čiastočne rekonštruovaný v r. 2010, údržba bytu a bytového domu na dobrej úrovni.

Popis bytu č. 33

Byt bol v roku 2010 čiastočne rekonštruovaný, vnútorné omietky stierkové (prevedené v r. 2010), vnútorné keramické obklady v kuchyni za kuchynskou linkou a v kúpeľni (prevedené v roku 2010), dvere sú obyčajné hladké plné v oceľových zárubniach (r. 1980), podlahy v obytných izbách, v kuchyni a v predsieni sú prevedené ako plávajúce laminátové podlahy (prevedené v r. 2010), podlahy v ostatných miestnostiach - v kúpeľni a WC je keramická dlažba (r. 2010), vykurovanie ústredné z kotolne na zemný plyn (r. 1995), radiátory oceľové panelové (výmena v r. 1995), elektroinštalácia svetelná s automatickým istením (časť rozvodov rekonštruovaná v roku 2011), rozvod teplej a studenej vody od stúpacích rozvodov do kuchyne a kúpeľne je privedený z plastového potrubia (r. 2010), prípojka kanalizácie je prevedená z plastového potrubia (r. 2010), prípojka zemného plynu ku plynovému sporáku v kuchyni je pôvodná (r. 1995), ohrev teplej vody je centrálny v kotolni, vybavenie kuchyne plynový šporák, kuchynská linka dĺžky 420 cm s nerezovým drezom a pákovou vodovodnou batériou (výmena linky v r. 2010), kuchyňa je vybavená odsávačom pár (všetko v r. 2010), vybavenie hygienického zariadenia a WC - kúpeľňa (po rekonštrukcii v r.2010) je vybavená samostatnou sprchovacou kabínkou s pákovou batériou, keramickým umývadlom s pákovou batériou, záchod je samostatný splachovací typu kombi (r. 2010), bytové jadro je pôvodné murované z tehál. Podlahová plocha bytu vrátane pivnice je 59,55 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Zákonné záložné právo podľa § 15 ods. 1 Zák.č. 182/1993 Z.z. v prospech 'Spoločenstva vlastníkov bytov F-6', so sídlom Matice Slovenskej 902 , 091 01 Stropkov - VZ 51/2018.
2, Vklad záložného práva V 528/2014 zo dňa 21.10.2014 na základe zmluvy o zriadení záložného práva na byt č.33 na 3.poschodí vo vchode č.4.,súp.č. stavby 902 na parcele C KN 865 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5954/224528 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na parcelu C KN 865, zast.pl. a nádvoria o výmere 637 m2 vo vlastnístve pod B 3 Butalová Miroslava r. Hecková nar.*26.3.1967 v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., IČO: 00151653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava.
POZNÁMKY:
1, Poznámka P 10/18 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 formou dobrovoľnej dražby na byt č. 33, na 3.poschodí vo vchode č. 4, so spoluvlastníckym podielom 5954/224528 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku CKN 865 zastavané plochy a nádvoria o výmere 637 m2 vo vlastníctve pod B 3 Butalová Miroslava r.Hecková nar. *26.03.1967.
2, Poznámka P 25/18 - Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby Dražobníkom, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice na byt č.33 na 3.p. vo vchode č. 4, so spoluvlastníckym podielom 5954/224528 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku CKN 865 zastavané plochy a nádvoria o výmere 637 m2 vo vlastníctve pod B 3 Butalová Miroslava nar. *23.03.1967.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 24.500,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 24.500,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 27.215,90 €