Dražba nehnuteľností v obci Štúrovo v katastrálnom území Štúrovo

Katastrálne územie:
Štúrovo
Obec:
Štúrovo

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 61 700,00 EUR 24.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO214/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
D. Dátum konania dražby 24. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

2077

Nové Zámky

Nové Zámky

Štúrovo

Štúrovo

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

3978

Zastavané plochy a nádvoria

243

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

1688

3978

10 Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 1688 na pozemku s parc. č. 3978 v kat. ú. Štúrovo

Popis stavby:

Budovu so súp. č. 1688 na pozemku s parc. č. 3978 v kat. ú. Štúrovo, vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako rodinný dom.

Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc. č. 3978 v kat. ú. Štúrovo, medzi rodinnými domami  so štandardným vybavením, mimo obchodného centra mesta, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s dvoma nadzemnými podlažiami, bez podpviničenia, plochou strechou, vstavanou garážou.

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Prvé podzemné podlažie dispozične pozostáva z dvoch skladov, práčovne, kotolne, dielne, špajze, chodby a schodiskového priestoru.

Technický popis :

Osadenie podlažia je v hĺbke do 2 m so zvislou hydroizoláciou. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,40m; deliace priečky sú taktiež tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom montovaná z keramických vložiek Miako. Schody na prvé nadzemné podlažie majú železobetónovú nosnú konštrukciou s nášľapnou vrstvou z prilepenej PVC. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené do oceľovej zárubne, okná sú prevažne drevené zdvojené. Podlahy                        vmiestnostiach sú s povrchom z cementového poteru. Ústredné vykurovanie je teplovodné, radiátormi oceľovými panelovými. Zdrojom je stacionárny kotol plynový ako i ďalší na tuhé palivá. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Na danom podlaží rodinného domu je realizovaná inštalácia zemného plynu. Kanalizácia do žumpy je z liatinového potrubia. Vnútorné vybavenie podlažia : vaňa oceľová smaltovaná a umývadlo. Vodovodné batérie sú nerezové ostatné v počte 2 kusy. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevažnej časti práčovne  a obloženie van.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú  žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo závetria, zádveria, jednej obytnej miestnosti, kuchyne, špajze, chodby so schodiskom a garáže pre jedno osobné motorové vozidlo.

Technický popis :

Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená s priemernou výškou 0,40 m z betónu. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,30 m; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom montovaná keramická z vložiek Miako. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vyhotovené z omietok brizolitových, obklady sú vyhotovené na uličnom priečelí keramické do 1/3 obloženej plochy. Schody na druhé nadzemné podlažie majú železobetónovú nosnú konštrukciou s nášľapnou vrstvou   z prilepenej PVC. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené do oceľovej zárubne, okná sú prevažne drevené zdvojené. Okná sú opatrené plastovými roletami. Podlahy v obytných miestnostiach sú vlysy bukové, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá prilepenou PVC povlakovou krytinou. Ústredné vykurovanie je konvekčné teplovodné, radiátormi oceľovými panelovými. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Kanalizácia do žumpy je z liatinového potrubia. Garážové vráta sú drevené rámové otváravé. Vybavenie kuchyne pozostáva : sporák elektrický s elektrickou rúrou, odsávač par, drezové umývadlo nerezové 2 kusy; kuchynská linka je z materiálov na báze dreva rozvinutej šírky 2,80 m. Vodovodné batérie sú nerezové ostatné v počte 3 kusy. Záchod je umiestnený samostatne - splachovací s umývadlom. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú vo WC. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s automatickým istením.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú  žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

2. Nadzemné podlažie

Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva štyroch obytných miestností, chodby so schodiskom, kúpeľne.

 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,30 m; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom montovaná keramická z vložiek Miako. Strecha je plochá jednovrstvová bez tepelnej izoláciou, s krytinou z asfaltovaných natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu - úplné strechy. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vyhotovené z omietok brizolitových, obklady nie sú vyhotovené. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené do oceľovej zárubne, okná sú prevažne drevené zdvojené. Okná sú opatrené plastovými roletami. Podlahy v obytných miestnostiach sú prilepené PVC povlakové krytiny, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá taktiež prilepenou PVC povlakovou krytinou. Ústredné vykurovanie je konvekčné teplovodné, radiátormi oceľovými panelovými. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Kanalizácia do žumpy je z liatinového potrubia. Vybavenie kúpeľne pozostáva : vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo. Vodovodné batérie sú nerezové ostatné v počte 2 kusy. Záchod je umiestnený v kúpeľni - splachovací. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevažnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú  žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
Oznámenie zo dňa 5.9.2017, č. 0292/191643/2017, o začatí výkonu záložného práva veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00151653, predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe, k nehnuteľnostiam: parc. reg. C-KN č. 3978 a stavba rodinného domu so súp.č. 1688 na parc. reg. C-KN č. 3978, s tým, že po oznámení o začatí výkonu záložného práva nesmie záložca bez súhlasu záložného veriteľa záloh previesť, P- 928/2017 - č. zmeny 832/2017
ČASŤ C: ŤARCHY:
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava (IČO 00 151 653) , zriaďuje záložné právo na zabezpečenie pohľadávky podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 0242364704-1 a Mandátnej zmluvy zo dňa
24.1.2007 pre nehnuteľnosti pozemky parc.č. 3978 a stavbu rodinného domu s.č. 1688 na parc.č. 3978 vo vlastníctve Dajcs Ferdinand (20.07.1953) a Mária r. Vozáriková (09.01.1955) v celosti, podľa V 402/2007.
Exekútorský úrad Nitra, JUDr. Erik Tóth vydáva exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1002/13 zo dňa 21.01.2014, v prospech oprávneného: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava pre nehnuteľnosť parc.č. 3978 a pre stavby súp. č. 1688 na p. č. 3978 v celosti - Z 404/2014
INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 6/2018 zo dňa 13.02.2018, Mészáros Imrich Ing., VŠH: 61 700,00 EUR
K. Najnižšie podanie 61 700,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 9 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 21417 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 06.07.2018 o 10:15 hod. Obhliadka 2: 23.07.2018 o 10:15 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Na vyhliadke 1688/55, 943 01 Štúrovo.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Jarmila
c) priezvisko Kováčová
d) sídlo Gajova 13, 811 09 Bratislava