Dražba nehnuteľností v obci Štúrovo v katastrálnom území Štúrovo

Katastrálne územie:
Štúrovo
Obec:
Štúrovo

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 24.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO214/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
D. Dátum konania dražby 24. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

2077

Nové Zámky

Nové Zámky

Štúrovo

Štúrovo

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

3978

Zastavané plochy a nádvoria

243

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

1688

3978

10 Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 1688 na pozemku s parc. č. 3978 v kat. ú. Štúrovo

Popis stavby:

Budovu so súp. č. 1688 na pozemku s parc. č. 3978 v kat. ú. Štúrovo, vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako rodinný dom.

Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc. č. 3978 v kat. ú. Štúrovo, medzi rodinnými domami  so štandardným vybavením, mimo obchodného centra mesta, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s dvoma nadzemnými podlažiami, bez podpviničenia, plochou strechou, vstavanou garážou.

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Prvé podzemné podlažie dispozične pozostáva z dvoch skladov, práčovne, kotolne, dielne, špajze, chodby a schodiskového priestoru.

Technický popis :

Osadenie podlažia je v hĺbke do 2 m so zvislou hydroizoláciou. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,40m; deliace priečky sú taktiež tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom montovaná z keramických vložiek Miako. Schody na prvé nadzemné podlažie majú železobetónovú nosnú konštrukciou s nášľapnou vrstvou z prilepenej PVC. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené do oceľovej zárubne, okná sú prevažne drevené zdvojené. Podlahy                        vmiestnostiach sú s povrchom z cementového poteru. Ústredné vykurovanie je teplovodné, radiátormi oceľovými panelovými. Zdrojom je stacionárny kotol plynový ako i ďalší na tuhé palivá. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Na danom podlaží rodinného domu je realizovaná inštalácia zemného plynu. Kanalizácia do žumpy je z liatinového potrubia. Vnútorné vybavenie podlažia : vaňa oceľová smaltovaná a umývadlo. Vodovodné batérie sú nerezové ostatné v počte 2 kusy. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevažnej časti práčovne  a obloženie van.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú  žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo závetria, zádveria, jednej obytnej miestnosti, kuchyne, špajze, chodby so schodiskom a garáže pre jedno osobné motorové vozidlo.

Technický popis :

Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená s priemernou výškou 0,40 m z betónu. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,30 m; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom montovaná keramická z vložiek Miako. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vyhotovené z omietok brizolitových, obklady sú vyhotovené na uličnom priečelí keramické do 1/3 obloženej plochy. Schody na druhé nadzemné podlažie majú železobetónovú nosnú konštrukciou s nášľapnou vrstvou   z prilepenej PVC. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené do oceľovej zárubne, okná sú prevažne drevené zdvojené. Okná sú opatrené plastovými roletami. Podlahy v obytných miestnostiach sú vlysy bukové, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá prilepenou PVC povlakovou krytinou. Ústredné vykurovanie je konvekčné teplovodné, radiátormi oceľovými panelovými. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Kanalizácia do žumpy je z liatinového potrubia. Garážové vráta sú drevené rámové otváravé. Vybavenie kuchyne pozostáva : sporák elektrický s elektrickou rúrou, odsávač par, drezové umývadlo nerezové 2 kusy; kuchynská linka je z materiálov na báze dreva rozvinutej šírky 2,80 m. Vodovodné batérie sú nerezové ostatné v počte 3 kusy. Záchod je umiestnený samostatne - splachovací s umývadlom. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú vo WC. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s automatickým istením.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú  žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

2. Nadzemné podlažie

Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva štyroch obytných miestností, chodby so schodiskom, kúpeľne.

 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,30 m; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom montovaná keramická z vložiek Miako. Strecha je plochá jednovrstvová bez tepelnej izoláciou, s krytinou z asfaltovaných natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu - úplné strechy. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vyhotovené z omietok brizolitových, obklady nie sú vyhotovené. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené do oceľovej zárubne, okná sú prevažne drevené zdvojené. Okná sú opatrené plastovými roletami. Podlahy v obytných miestnostiach sú prilepené PVC povlakové krytiny, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá taktiež prilepenou PVC povlakovou krytinou. Ústredné vykurovanie je konvekčné teplovodné, radiátormi oceľovými panelovými. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Kanalizácia do žumpy je z liatinového potrubia. Vybavenie kúpeľne pozostáva : vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo. Vodovodné batérie sú nerezové ostatné v počte 2 kusy. Záchod je umiestnený v kúpeľni - splachovací. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevažnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú  žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
Oznámenie zo dňa 5.9.2017, č. 0292/191643/2017, o začatí výkonu záložného práva veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00151653, predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe, k nehnuteľnostiam: parc. reg. C-KN č. 3978 a stavba rodinného domu so súp.č. 1688 na parc. reg. C-KN č. 3978, s tým, že po oznámení o začatí výkonu záložného práva nesmie záložca bez súhlasu záložného veriteľa záloh previesť, P- 928/2017 - č. zmeny 832/2017
ČASŤ C: ŤARCHY:
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava (IČO 00 151 653) , zriaďuje záložné právo na zabezpečenie pohľadávky podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 0242364704-1 a Mandátnej zmluvy zo dňa
24.1.2007 pre nehnuteľnosti pozemky parc.č. 3978 a stavbu rodinného domu s.č. 1688 na parc.č. 3978 vo vlastníctve Dajcs Ferdinand (20.07.1953) a Mária r. Vozáriková (09.01.1955) v celosti, podľa V 402/2007.
Exekútorský úrad Nitra, JUDr. Erik Tóth vydáva exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1002/13 zo dňa 21.01.2014, v prospech oprávneného: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava pre nehnuteľnosť parc.č. 3978 a pre stavby súp. č. 1688 na p. č. 3978 v celosti - Z 404/2014
INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením -
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 6/2018 zo dňa 13.02.2018, Mészáros Imrich Ing., VŠH: 61 700,00 EUR