Dražba nehnuteľností v obci Štvrtok na Ostrove v katastrálnom území Štvrtok na Ostrove

Katastrálne územie:
Štvrtok na Ostrove
Obec:
Štvrtok na Ostrove

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 26.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 031/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
D. Dátum konania dražby 26. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09:15 hod. – 09:20 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

a)      nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Štvrtok na Ostrove, katastrálne územie: Štvrtok na Ostrove, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1267, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 736 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 218/4 o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby 1“),

b)      nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Štvrtok na Ostrove, katastrálne územie: Štvrtok na Ostrove, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1192, a to konkrétne:

  • pozemok parc. registra „C“ č. 218/4 o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 218/23 o výmere 418 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby 2“ a spolu s predmetom opakovanej dražby 1 ďalej aj ako „predmet opakovanej dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 736, katastrálne územie Štvrtok na Ostrove

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s dvorom a záhradou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2008, pričom nadstavba rodinného domu bola skolaudovaná v roku 2012. Rodinný dom je situovaný v zastavanom území obce. Občianska vybavenosť je v dosahu 5 min.

 

Dispozičné riešenie:

I. nadzemné podlažie tvorí: kuchyňa, 2 izby, schodisko, predsieň, kúpeľňa, WC.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 71,03 m2.

II. nadzemné podlažie tvorí: kúpeľňa, chodba a tri izby.

Zastavaná plocha II. nadzemného podlažia je 65,91 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy rodinného domu sú betónové, pásové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladobnej hrúbke 380 mm z tvárnic Porotherm, deliace konštrukcie sú tiež z tvárnic Porotherm. Rodinný dom má vyhotovené zateplenie polystyrénom v rozsahu I. nadzemného podlažia. Strop nad I. nadzemným podlažím je železobetónový s rovným podhľadom. Strop nad  II. nadzemným podlažím je drevený trámový s rovným podhľadom. Rodinný dom má šikmú sedlovú strechu, zastrešenie tvorí drevený hambálkový krov. Krytina na streche je  z asfaltových vlnitých dosiek. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, úplné strechy. Vonkajšie parapetné dosky sú tiež z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Fasádne omietky sú vyhotovené v I. nadzemnom podlaží z tenkovrstvovej prefarbenej omietky na báze umelých látok. Vstupné dvere sú plastové. Interiérové dvere v I. nadzemnom podlaží sú drevené osadené do oceľových zárubní. Okná sú v oboch podlažiach plastové s izolačným dvojsklom, otváravosklopné. Na oknách sa nachádzajú vonkajšie plastové rolety. Podlahy sú z veľkoplošných parkiet a z keramickej dlažby. Rodinný dom je vykurovaný krbom. Elektroinštalácia je v I. nadzemnom podlaží svetelná a motorická, v II. nadzemnom podlaží je len svetelná. Elektrický rozvádzač je na I. nadzemnom podlaží s automatickými ističmi. Rozvod studenej a teplej vody  je v celom rodinnom dome. V I. nadzemnom podlaží je rozvod plynu propán-bután. Kanalizácia je vedená do žumpy. Vybavenie kuchyne v I. nadzemnom podlaží tvorí kuchynská linka na báze dreva, plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor, nerezový dres s pákovou batériou a keramický obklad steny okolo linky. Vybavenie kúpeľne na I. nadzemnom podlaží tvorí plastová vaňa s obkladom  a pákovou sprchovou batériou, keramické umývadlo s pákovou batériou, hydromasážny sprchový kút a keramický obklad stien do výšky 2,0 m. Vybavenie WC na I. nadzemnom podlaží tvorí splachovací záchod „combi“ a keramický obklad stien do výšky 1,2 m. Na II. nadzemnom podlaží je záchod splachovací, v kúpeľni chýbajú zariaďovacie predmety a obklady stien.

 

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

Sklad 

Jedná sa o drobnú stavbu založenú na betónových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie tvoria drevené stĺpy, ktoré sú jednostranne obité doskami. Zastrešenie tvorí sedlová strecha. Krytinu strechy tvoria asfaltové vlnité dosky na drevenom debnení. Drevené konštrukcie sú napustené impregnáciou. Okná sú jednoduché drevené. Sklad má vyhotovené klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu a je bez inštalácií.

Celková podlahová plocha skladu je 15,35 m2 .

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete opakovanej dražby 1:
a) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 2316/2012,
b) Exekučné záložné právo k nehnuteľnosti; JUDr. Hildegarda Laclavíková – súdny exekútor (Exekútorský úrad Prešov), podľa EX 1916/2016, na podiel ½ vo vlastníctve Viliama Kukiho, nar. 31.11.1991, bydliskom Miloslavovská 187/13, 930 40 Štvrtok na Ostrove,
c) Exekučné záložné právo k nehnuteľnosti; JUDr. Tomáš Vranovič – súdny exekútor (Exekútorský úrad Sereď), podľa EX 37/2017, na podiel ½ vo vlastníctve Viliama Kukiho, nar. 31.11.1991, bydliskom Miloslavovská 187/13, 930 40 Štvrtok na Ostrove,
d) Exekučné záložné právo k nehnuteľnosti; Mgr. Pavel Mika – súdny exekútor (Exekútorský úrad Zvolen), podľa EX 407/2016, na podiel ½ vo vlastníctve Nataša Rigová, r. Rigová, nar. 29.08.1992, bydliskom 930 35 Michal na Ostrove č. 77.

Práva a záväzky na predmete opakovanej dražby 2:
a) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 2316/2012,
b) Exekučné záložné právo k nehnuteľnosti; JUDr. Hildegarda Laclavíková – súdny exekútor (Exekútorský úrad Prešov), podľa EX 1916/2016, na podiel ½ vo vlastníctve Viliama Kukiho, nar. 31.11.1991, bydliskom Miloslavovská 187/13, 930 40 Štvrtok na Ostrove,
c) Exekučné záložné právo k nehnuteľnosti; JUDr. Tomáš Vranovič – súdny exekútor (Exekútorský úrad Sereď), podľa EX 37/2017, na podiel ½ vo vlastníctve Viliama Kukiho, nar. 31.11.1991, bydliskom Miloslavovská 187/13, 930 40 Štvrtok na Ostrove,
d) Exekučné záložné právo k nehnuteľnosti; Mgr. Pavel Mika – súdny exekútor (Exekútorský úrad Zvolen), podľa EX 407/2016, na podiel ½ vo vlastníctve Nataša Rigová, r. Rigová, nar. 29.08.1992, bydliskom 930 35 Michal na Ostrove č. 77,
e) Poznamenáva sa Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 100209193/2018 v prospech Daňového úradu Trnava – zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, podľa P – 175/2018, na podiel ½ vo vlastníctve Viliama Kukiho, nar. 31.11.1991, bydliskom Miloslavovská 187/13, 930 40 Štvrtok na Ostrove,
f) Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 100209193/2018 v prospech Daňového úradu Trnava, podľa Z – 1687/2018, na podiel ½ vo vlastníctve Viliama Kukiho, nar. 31.11.1991, bydliskom Miloslavovská 187/13, 930 40 Štvrtok na Ostrove.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EURO (slovom: nula EURO)
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 236/2017 zo dňa 29.01.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Otom Pisoňom:
82.000,- EUR (slovom: osemdesiatdvatisíc EURO)