Dražba nehnuteľností v obci Svätá Mária v katastrálnom území Pavlovo

Katastrálne územie:
Pavlovo
Obec:
Svätá Mária

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 25.06.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 033/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 25. 06. 2018
E. Čas konania dražby o 09,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 393/1           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 1084 m2

parc. č. 393/2           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 160 m2

parc. č. 393/3           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 44 m2

Stavba

               súp. č. 66                   Rodinný dom                                              na parc. č. 393/2

               spoluvlastnícky podiel: 1/2, 4/8

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 109, okres: Trebišov, obec: SVÄTÁ MÁRIA, katastrálne územie: Pavlovo.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctve: hospodárska budova, plot od ulice, plot od suseda, plot vo dvore, studňa vo dvore, prípojka vody z verejného vodovodu, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, žumpa, spevnená plocha vo dvore okolo domu, altánok.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 66 – rekonštruovaná časť

V uličnej zástavbe samostatne stojací, čiastočne podpivničený rodinný dom v zástavbe rodinných domov v lokalite IBV v obci Svätá Mária, časť Pavlovo v okrese Trebišov. K veku bol súdnemu znalcovi predložený doklad - pôvodná stavba rodinného domu bola daná do užívania v r. 1924. Na základe Vyhlásenia obce z 12.12.2011 vlastník na časti domu vykonal rekonštrukciu a modernizáciu spojenú s prístavbou verandy. Opotrebenie domu stanovil znalec s ohľadom na vek, technický stav stavebných konštrukcií a s ohľadom na rekonštrukciu analytickou metódou. Základy sú betónové s kameňom bez vodorovnej izolácie, zvislá nosná konštrukcia domu je murovaná z kameňa hr. 50 cm, prístavba z tvárnic hr. 30 cm, strop nad suterénom železobetónový, nad prízemím drevený trámčekový s rovným podhľadom, priečky tehlové, vnútorné omietky vápennocementové, vonkajšia omietka hladká, obklad fasády nie je, krov sedlový, krytina vlnitý Onduline na latách, klampiarske konštrukcie zatiaľ nie sú, parapety plechové pozinkované, dvere sú drevené hladké plné alebo s presklením, okná plastové, podlahy obytných miestností plávajúce laminátové, ostatné miestnosti keramická dlažba, v kotolni cementový poter, vykurovanie ústredné, kotol na tuhé palivá, radiátory plechové panelové, elektroinštalácia svetelná aj motorická, ističe, rozvod teplej a studenej vody, plastové potrubie, zdroj teplej vody elektrický bojler v kotolni, kanalizácia s napojením do žumpy - kúpeľňa, kuchyňa a WC, v kuchyni na prízemí aj poschodí je plynový sporák na PB, nerezový drez, kuchynská linka na báze dreva 3,10 m, odsávač pár nad šporákom, v kúpeľni je samostatná sprcha, 1x WC, 1x vaňa plastová, 1x umývadlo, batérie sú 2x pákové so sprchou, 2x obyčajná páková. Obklady sú keramické v kuchyni, kúpeľni, sprchy a vane. Technické riešenie v čase obhliadky v zmysle metodiky: Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP, 1. NP - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - 1. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - 1. PP - cementový poter. Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - azbestocementové šablóny na latách, vlnité dosky. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - samostatnej sprchy; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - 1. PP - oceľové jednoduché; 1. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ostatných miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; 1. NP - umývadlo; 1. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná; 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením. Popis podlaží: 1. Podzemné podlažie: suterén pôvodnej časti domu má jednu pivnicu slúžiacu ako sklad. 1. Nadzemné podlažie má pristavanú predsieň, obývačku s kuchyňou, kúpeľňu, v prednej časti jednu izbu a v zadnej časti zvonku prístupnú kotolňu, kde sú aj schody do suterénu.

Popis pozemkov

Pozemok, parcely č.: 393/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1084 m2, 393/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2 a 393/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 tvoria pozemok zastavaný rodinným domom, hospodárskou budovou, ďalej tvoria dvor a záhradu za domom a pred domom, v zastavanej časti obce Svätá Mária, časť Pavlovo, na ulici Bodrog 66, s prístupom z verejnej miestnej komunikácie, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie, v lokalite IBV, bez negatívnych účinkov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Záložné právo SLSP, a.s., IČO: 00 151 653 so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava k nehnuteľnost. v časti A - pozemky registra C na parc.č. 393/1, 393/2, 393/3 a stavba ako rodinný dom č.s. 66 na parc.č. 393/2, pod B2 v pod. 1/2, pod B3 v pod. 4/8, zo dňa 23.01.2013, zapísané v registri V - 64/2013, č.z.7/13
2, Záložné právo SLSP, a.s., IČO: 00 151 653 so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava k nehnuteľnost. v časti A - pozemky registra C na parc.č. 393/1, 393/2, 393/3 a stavba ako rodinný dom č.s. 66 na parc.č. 393/2, pod B2 v pod. 1/2, pod B3 v pod. 4/8, zo dňa 23.01.2013, zapísané v registri V - 64/2013, č.z.7/13
POZNÁMKY:
1, P-35/2018-Oznámenie o začatí výkonu záložného práva SLSP, a.s., IČO: 00 151 653 so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava k nehnuteľnost. v časti A - pozemky registra C na parc.č. 393/1, 393/2, 393/3 a stavba ako rodinný dom č.s. 66 na parc.č. 393/2, pod B2 v pod. 1/2, pod B3 v pod. 4/8, zo dňa 25.01.2018-č.z. 9/2018
2, P - 143/2018 - DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO:36 764 281 Oznámenie o dražbe Zn. 033/2018 k nehnuteľnostiam v časti A, pozemky registra C na parc.č. 393/1, 393/2, 393/3 a stavba ako rodinný dom č.s. 66 na parc.č. 393/2, pod B2 v podiele 1/2, zo dňa 16.05.2018, č.z. 33/18
3, P-35/2018-Oznámenie o začatí výkonu záložného práva SLSP, a.s., IČO: 00 151 653 so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava k nehnuteľnost. v časti A - pozemky registra C na parc.č. 393/1, 393/2, 393/3 a stavba ako rodinný dom č.s. 66 na parc.č. 393/2, pod B2 v pod. 1/2, pod B3 v pod. 4/8, zo dňa 25.01.2018-č.z. 9/2018
4, P - 143/2018 - DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO:36 764 281 Oznámenie o dražbe Zn. 033/2018 k nehnuteľnostiam v časti A, pozemky registra C na parc.č. 393/1, 393/2, 393/3 a stavba ako rodinný dom č.s. 66 na parc.č. 393/2, pod B3 v podiele 4/8, zo dňa 16.05.2018, č.z. 33/18
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 31.834,68 €