Dražba nehnuteľností v obci Svätý Jur v katastrálnom území Svätý Jur

Katastrálne územie:
Svätý Jur
Obec:
Svätý Jur

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 18.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 137a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel 21, Nerudova 8, 821 04 Bratislava, kongresová miestnosť na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 18. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

4460

Pezinok

Svätý Jur

Pezinok

Svätý Jur

Parcely registra "C"

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 7550/242278  k pozemkom:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

4801/4

Zastavané plochy a nádvoria

173

4801/5

Zastavané plochy a nádvoria

166

4801/6

Zastavané plochy a nádvoria

164

4801/7

Zastavané plochy a nádvoria

167

           

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

3354

Pezinok

Svätý Jur

Pezinok

Svätý Jur

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 755/27402 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

964

4801/4, 4801/5, 4801/6, 4801/7

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

21

prízemie

Pri štadióne 964, vchod 27

75,07

H. Opis predmetu dražby

Bytový dom je postavený na ulici Pri štadióne vo Svätom Juri. Stavba je panelový bytový dom so štyrmi vchodmi (s nadstavbou). Pôvodne štvorpodlažný dom má nadstavené jedno podkrovné podlažie (r. 2009). Bytový dom je napojený na jestvujúce verejné inžinierske siete (voda, kanalizácia, el.energia, plyn). Územie, kde stojí bytový dom je v rovinatom teréne.

V bytovom dome sa nachádza kotolňa, kt. slúži na vykurovanie bytov aj na ohrev TÚV (rekonštruovaná v roku 2006). Podlahy v spoločných priestoroch sú v zádverí domu z keramickej dlažby, schody sú z terazza a podesty sú z terazzo dlažby, okná sú plastové, vchodové dvere rekonštruované (cca 8 rokov) s presklením, v závetrí byt. domu a tiež prístupový chodník je zo zámkovej betónovej dlažby. Schodiská v bytovke sú ŽB monolitické. Stropy sú ŽB, strecha šikmá so kridľovou krytinou. Bytový dom je zateplený s novými fasádnymi omietkami (z troch strán, okrem južnej strany s balkónmi). Vonkajšie omietky sú na báze umelých látok a z jednej strany sú brizolitové. Vnútorné omietky v spoločných priestoroch sú vápenno cementové, sokel je opatrený olejovým náterom. Prístup k bytovému domu je z ulice Pri štadióne po spevnenej asfaltovej komunikácii a prechodom cez p.č. 4801/2 (LV č. 1968), ktorá je vo vlastníctve mesta Svätý Jur. Dom má bleskozvod. V dome je zriadené otváranie dverí cez el. domový vrátnik.

Bytový dom je napojený na jestvujúce verejné inžinierske siete (plyn, voda, kanalizácia, el.energia).

Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Popis bytu:

Byt sa nachádza na 1. NP (na prízemí). Má 3 izby. Príslušenstvo bytu tvorí predsieň, kúpeľňa, WC, kuchyňa a pivnica. V roku 2006 bola vymenená kuchynská linka, jadro bytu, vstupné dvere, vstavaný nábytok, podlahy. okná. Okná (ktoré boli vymenené v roku 2007) sú plastové s vnútornými žalúziami z jednej strany a s vonkajšími plastovými roletami zo strany druhej. V byte je laminátová plávajúca podlaha a podlaha z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Kuchynská linka je s drezom nerezovým, kombi sporákom a obkladom za linkou. Interiérové dvere sú pôvodné hladké do oceľových zárubní, vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné. Jadro je murované. V kúpeľni je vaňa obložená keramickým obkladom, keramické umývadlo, práčka so zabudovanými rozvodmi, odvetranie do šachty. WC je s misou kombi, keramickým obkladom, odvetranie je do šachty. Vykurovanie bytu je ústredné z vlastnej kotolne pre bytový dom, radiátory sú doskové Korad ( z roku 2014). Rozvod tepla z kotolne zabezpečuje aj prípravu teplej úžitkovej vody. Radiátory sú Korado. V byte je vstavaný nábytok (skriňa v predsieni z r. 2014).

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Bytový dom je postavený na ulici Pri štadióne vo Svätom Juri. Stavba je panelový bytový dom so štyrmi vchodmi (s nadstavbou). Pôvodne štvorpodlažný dom má nadstavené jedno podkrovné podlažie (r. 2009). Bytový dom je napojený na jestvujúce verejné inžinierske siete (voda, kanalizácia, el.energia, plyn). Územie, kde stojí bytový dom je v rovinatom teréne.

V bytovom dome sa nachádza kotolňa, kt. slúži na vykurovanie bytov aj na ohrev TÚV (rekonštruovaná v roku 2006). Podlahy v spoločných priestoroch sú v zádverí domu z keramickej dlažby, schody sú z terazza a podesty sú z terazzo dlažby, okná sú plastové, vchodové dvere rekonštruované (cca 8 rokov) s presklením, v závetrí byt. domu a tiež prístupový chodník je zo zámkovej betónovej dlažby. Schodiská v bytovke sú ŽB monolitické. Stropy sú ŽB, strecha šikmá so kridľovou krytinou. Bytový dom je zateplený s novými fasádnymi omietkami (z troch strán, okrem južnej strany s balkónmi). Vonkajšie omietky sú na báze umelých látok a z jednej strany sú brizolitové. Vnútorné omietky v spoločných priestoroch sú vápenno cementové, sokel je opatrený olejovým náterom. Prístup k bytovému domu je z ulice Pri štadióne po spevnenej asfaltovej komunikácii a prechodom cez p.č. 4801/2 (LV č. 1968), ktorá je vo vlastníctve mesta Svätý Jur. Dom má bleskozvod. V dome je zriadené otváranie dverí cez el. domový vrátnik.

Bytový dom je napojený na jestvujúce verejné inžinierske siete (plyn, voda, kanalizácia, el.energia).

Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Popis bytu:

Byt sa nachádza na 1. NP (na prízemí). Má 3 izby. Príslušenstvo bytu tvorí predsieň, kúpeľňa, WC, kuchyňa a pivnica. V roku 2006 bola vymenená kuchynská linka, jadro bytu, vstupné dvere, vstavaný nábytok, podlahy. okná. Okná (ktoré boli vymenené v roku 2007) sú plastové s vnútornými žalúziami z jednej strany a s vonkajšími plastovými roletami zo strany druhej. V byte je laminátová plávajúca podlaha a podlaha z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Kuchynská linka je s drezom nerezovým, kombi sporákom a obkladom za linkou. Interiérové dvere sú pôvodné hladké do oceľových zárubní, vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné. Jadro je murované. V kúpeľni je vaňa obložená keramickým obkladom, keramické umývadlo, práčka so zabudovanými rozvodmi, odvetranie do šachty. WC je s misou kombi, keramickým obkladom, odvetranie je do šachty. Vykurovanie bytu je ústredné z vlastnej kotolne pre bytový dom, radiátory sú doskové Korad ( z roku 2014). Rozvod tepla z kotolne zabezpečuje aj prípravu teplej úžitkovej vody. Radiátory sú Korado. V byte je vstavaný nábytok (skriňa v predsieni z r. 2014).

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 3354:
- Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, Tomášikova 48, IČO: 00 151 653 podľa V 1835/2015 z 8.6.2015
- Záložné právo podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súpisné číslo 964 postavenom na parc.č.4801/4-7 Podanie: Z 2590/2017
- Vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľností v prospech Ing. Martin Kovačič (9.2.1980) podľa V 302/2018 z 9.2.2018
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 87/18-24 z 21.5.2018 v prospech oprávneného AG - EXPERT, s.r.o., Bencíkovej 1A, Bratislava - JUDr. Patricius Baďura, Exekútorský úrad Bratislava, Štefana Rosívala 2 Podanie: Z 1745/2018
Poznámka:
- Začatie konania na OS v Pezinku sp.zn.43Csp/6/2018 - žaloba na začatie konania o neplatnosť zmluvy a ochranu práv spotrebiteľa Podanie: P2 6/2018
LV č. 4460:
- Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, Tomášikova 48, IČO: 00 151 653 podľa V 1835/2015 z 8.6.2015
- Vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľností v prospech Ing. Martin Kovačič (9.2.1980) podľa V 302/2018 z 9.2.2018
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 87/18-24 z 21.5.2018 v prospech oprávneného AG - EXPERT, s.r.o., Bencíkovej 1A, Bratislava - JUDr. Patricius Baďura, Exekútorský úrad Bratislava, Štefana Rosívala 2 Podanie: Z 1745/2018
Poznámka:
- Začatie konania na OS v Pezinku sp.zn.43Csp/6/2018 - žaloba na začatie konania o neplatnosť zmluvy a ochranu práv spotrebiteľa Podanie: P2 6/2018


"Na predmete dražby viazne Zmluva o nájme nehnuteľnosti uzatvorená medzi prenajímateľom Katarína Wágnerová, rod. Wágnerová, dát.nar.: 07.01.1973, trvale bytom Pri štadióne 964/27, 900 21 Svätý Jur a nájomcom Lenka Kintlerová, rod. Kintlerová, dát.nar.: 25.07.1995, trvale bytom Dolná 32/18, Modra, na dobu určitú a to do dňa 30.11.2041.
Na predmete dražby viazne Zmluva o nájme nehnuteľnosti uzatvorená medzi prenajímateľom Katarína Wágnerová, rod. Wágnerová, dát.nar.: 07.01.1973, trvale bytom Pri štadióne 964/27, 900 21 Svätý Jur a nájomcom Róbert Belica, rod. Belica, dát.nar.: 15.01.1992, trvale bytom Dolná 63/69, Modra, na dobu určitú a to do dňa 31.08.2031. Zmluvy sú k nahliadnutiu u dražobníka."
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 68 825,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 223/2017
Meno znalca: Ing. Katarína Uhlárová
Dátum vyhotovenia: 04.12.2017
Všeobecná cena odhadu: 90 700,00 €