Dražba nehnuteľností v obci Svätý Peter v katastrálnom území Svätý Peter

Katastrálne územie:
Svätý Peter
Obec:
Svätý Peter

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 10.000,00 09.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 33/2013
Typ dražobnej vyhlášky: 33/2013
Poradie dražby: 2
Exekútor: Vojtech, PhD. Markovič
Ulica: Bratislavská cesta 4303
Obec: Komárno
PSČ: 94501
Zastupujúci exekútor: Peter Balaškó
Ulica: Komárňanská 100
Obec: Hurbanovo
PSČ:
Dátum konania dražby: 09.07.2018
Čas konania dražby: 08:30
Miesto konania dražby: Bratislavská cesta 4303, 94501Komárno
Vlastník: Krnáč Ondrej
Sídlo: Malá 572/83, Svätý Peter
Podiel: 3/4
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 31.05.2018
Znalecká hodnota: 20.000,00
Reálna hodnota: 10.000,00
Výška zábezpeky: 5.000,00
Číslo bankového účtu: IBAN: SK12 1100 0000 0029 2388 2346, vedený v Tatrabanke
Najnižšie podanie: 10.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: IBAN: SK12 1100 0000 0029 2388 2346
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: bez závad- žiadne závady
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby nehnuteľnosti, o čom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd schváli udelenie príklepu a ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľom a vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Dražitelia, oprávnený, povinný a zástupcovia mesta, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Námietky proti udeleniu príklepu môže vzniesť do 3 dní odo dňa konania dražby každý, komu v rozpore s § 141 ods. 2 zákona č. 233/95 Z.z. nebola doručená dražobná vyhláška a preto nebol na dražbe prítomný.
Odovzdanie: Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva.
Dátum obhliadky: 09.07.2018
Čas obhliadky: 08:00
Miesto obhliadky veci: Svätý Peter, Malá 572/83
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Komárno
     Obec : Svätý Peter
     Kataster : Svätý Peter
     Číslo listu vlastníctva: 209
   Parcela
     Parcelné číslo: 605
     Výmera: 661
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: rodinný dom + pozemok
   Stavba
     Supisné číslo: 572
     Pracelné číslo: 605
     Druh stavby: rodinný dom
     Popis stavby: rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: