Dražba nehnuteľností v obci Svätý Peter v katastrálnom území Svätý Peter

Katastrálne územie:
Svätý Peter
Obec:
Svätý Peter

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 04.09.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 064/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Grösslingova
b) Orientačné/súpisné číslo 77
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 824 68
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 31351026
C. Miesto konania dražby Penzión ARTin, Salónik, prízemie, Svätourbanská 37, Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
D. Dátum konania dražby 04. 09. 2018
E. Čas konania dražby o 11,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 2082/78      Záhrady                                                        o výmere 628 m2

parc. č. 2082/79      Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 245 m2

parc. č. 2082/80      Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 327 m2

parc. č. 2082/103    Záhrady                                                        o výmere 207 m2

parc. č. 2082/104    Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 47 m2

Stavba

súp. č. 978                 Rodinný dom                                              na parc. č. 2082/80

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, LV č. 108, okres: Komárno, obec: SVÄTÝ PETER, katastrálne územie: Svätý Peter.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: garáž, hospodárska budova, plot od ulice, studňa vo dvore, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, žumpa, prípojka zemného plynu, spevnená plocha vo dvore, prístrešok za garážou.

Dôvody upustenia od dražby:

V zmysle §19 ods. 1 písm. a) zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.