Dražba nehnuteľností v obci Svidník v katastrálnom území Svidník

Katastrálne územie:
Svidník
Obec:
Svidník

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 112.100,- € 02.07.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 160/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
D. Dátum konania dražby 02. 07. 2018
E. Čas konania dražby o 10,00 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 346/13            Zastavané plochy a nádvoria             o výmere 660 m2

parc. č. 346/14            Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 1263 m2

parc. č. 346/15            Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 461 m2

parc. č. 346/18            Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 185 m2

parc. č. 1206/25          Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 20 m2

Stavby

súp. č. 103                    SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU   na parc. č. 346/18

súp. č. 244                    ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA                    na parc. č. 346/13

súp. č. 1525                  GARÁ?                                                       na parc. č. 1206/25

 spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor, LV č. 3028, okres: Svidník, obec: SVIDNÍK, katastrálne územie: Svidník.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctve: plot od ulice, plot od suseda – pletivo, plot od suseda – plechový, prípojka zemného plynu, prípojka elektro, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, lapač ropných látok LAPOL, spevnená plocha asfaltová, spevnená dlažba z kamennej dlažby.

H. Opis predmetu dražby

Popis administratívnej budovy – predná administratívna časť

Predmetom ohodnotenia je stavba - Administratívna budova č. s. 244 na parc. 346/13. Areál, v ktorom sa ohodnocovaná budova nachádza je umiestnený na ulici J. Gagarina vo Svidníku s prístupom z miestnej komunikácie, ktorá je vo vlastníctve Mesta Svidník, do centra mesta je vzdialenosť cca 1000 m. Podľa potvrdenia Mestského úradu vo Svidníku pôvodná budova bola postavená v roku 1975 ako bývalý mestský podnik Duklastav. V rokoch 2001- 2007 bola budova prestavaná a zrekonštruovaná do dnešnej podoby, zrealizovaná bola nadstavba podkrovných kancelárskych priestorov. Na prízemí je predajňa a skladové priestory. Budova slúžila pre potreby vlastníka - spol. SVIDGAS ako administratívno-prevádzková budova, na prízemí sa nachádza obchodný priestor, ktorý v čase obhliadky nebol užívaný. Budova je napojená na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a elektrorozvod. Stavba má jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Dispozičné riešenie: l.NP - vstupná chodba so schodiskom, predajňa, ekonomat s kotlom UK, kancelária, skladové priestory Podkrovie - kancelárske priestory, soc. zariadenia s kotlom UK, kuchynka. Technický popis vyhotovenia: Základy - betónové pásy pôvodné, zvislé konštrukcie - l.NP nosné konštrukcie sú murované pôvodné, nadstavba podkrovia murovaná z r. 2007, vodorovné konštrukcie - stropy nad l.NP prevažne nové doskové železobetónové, na prízemí v predajni zavesené kazetové podhľady, podkrovie je obložené sadrokartónom, schodisko je betónové obložené keramickou dlažbou, strecha - nová, drevený krov sedlového tvaru hambalkového typu, krytina je z asfaltových šindľov, klampiarske prvky z pozinkovaného plechu, úprava vnútorných povrchov - omietky vápenné hladké, v soc. zariadeniach sú keramické obklady a dlažby. Úprava vonkajších povrchov - fasádna hladká omietka s náterom, bez zateplenia, podlahy - na prízemí prevažne keramické dlažby, v podkroví sú prevažne v kancelárskych priestoroch plávajúce laminátové podlahy, výplne otvorov - okná a vchodové dvere sú plastové s izolačným dvojsklom, vnútorné dvere sú drevené fóliované s obložkovými zárubňami. Vnútorné vybavenie a rozvody: stavba je vykurovaná ústredným vykurovaním z vlastných plynových kotlov, radiátory sú oceľové panelové, elektroinštalácia - svetelná a motorická, rozvádzače sú na jednotlivých podlažiach, rozvody teplej a studenej vody sú s plastového potrubia, vodovodné batérie sú pákové, TÚV je pripravovaná v kombinácií s kotlami ÚK, vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia, splaškové vody odvedené do verejnej kanalizácie. Stavba je napojená na zemný plyn prípojkou. Hygienické zariadenia sú vyhotovené na štandardnej úrovni - umývadlá, WC, sprcha.

 

Popis zlúčenej stavby – administratívna budova – stredná časť, dielne a sklad

Predmetom ohodnotenia je stavba - Administratívna budova č. s. 244 na parc. 346/13 - jej stredná časť. areál, v ktorom sa ohodnocovaná budova nachádza je umiestnený na ulici J. Gagarina vo Svidníku s prístupom z miestnej komunikácie, ktorá je vo vlastníctve Mesta Svidník, do centra mesta je vzdialenosť cca 1000 m. Podľa potvrdenia Mestského úradu vo Svidníku pôvodná budova bola postavená v roku 1975 ako bývalý mestský podnik Duklastav. V rokoch 2001- 2007 bola budova prestavaná a zrekonštruovaná do dnešnej podoby. Na prízemí sa nachádzajú dielne a sklady. Budova slúži pre potreby vlastníka - spol. SVIDGAS. Budova je napojená na elektrorozvod. Stavba má jedno nadzemné podlažie so sedlovou strechou. Dispozičné riešenie: l.NP - priestory pre opravu a garážovanie, príp. slúžiace ako sklad. Technický popis vyhotovenia: Základy - betónové pásy pôvodné, zvislé konštrukcie - nosné konštrukcie sú murované pôvodné, nadstavba podkrovia murovaná z r. 2007, vodorovné konštrukcie - stropy nie sú, strecha podbitá OSB doskami, strecha - nová, drevený krov sedlového tvaru hambalkového typu, krytina je z asfaltových šindľov, klampiarske prvky z pozinkovaného plechu, úprava vnútorných povrchov - omietky vápenné hrubé, úprava vonkajších povrchov - fasádna hladká omietka s náterom, bez zateplenia, podlahy - cementový poter, výplne otvorov - okná plastové s izolačným dvojsklom, vráta výsuvné lamelové. Vnútorné vybavenie a rozvody: stavba je vybavená iba rozvodom elektroinštalácie svetelnej aj motorickej, vykurovanie pecou na tuhé palivá.

Popis administratívnej budovy – zadná časť – sklady

Predmetom ohodnotenia je stavba - Administratívna budova č. s. 244 na parc. 346/13 - jej zadná skladová časť. areál, v ktorom sa ohodnocovaná budova nachádza je umiestnený na ulici J. Gagarina vo Svidníku s prístupom z miestnej komunikácie, ktorá je vo vlastníctve Mesta Svidník, do centra mesta je vzdialenosť cca 1000 m. Podľa potvrdenia Mestského úradu vo Svidníku pôvodná budova bola postavená v roku 1975 ako bývalý mestský podnik Duklastav. Na prízemí sa nachádzajú dielne a sklady. Budova slúži pre potreby vlastníka - spol. SVIDGAS. Budova je napojená na elektrorozvod. Stavba má jedno nadzemné podlažie s plochou strechou. Dispozičné riešenie: l.NP - priestory pre skladovanie. Technický popis vyhotovenia: Základy - betónové pásy pôvodné, zvislé konštrukcie - nosné konštrukcie sú murované pôvodné, nadstavba podkrovia murovaná z r. 2007, vodorovné konštrukcie - stropy železobetónové, strecha plochá, krytina plechová, klampiarske prvky z pozinkovaného plechu, úprava vnútorných povrchov - omietky vápenné hrubé, úprava vonkajších povrchov - fasádna hladká omietka s náterom, bez zateplenia, podlahy - cementový poter, výplne otvorov - okná plastové s izolačným dvojsklom, vráta plechové otváravé Vnútorné vybavenie a rozvody: stavba je vybavená iba rozvodom elektroinštalácie svetelnej.

Popis administratívnej budovy – zadná časť – šatne

Predmetom ohodnotenia je stavba - Administratívna budova č. s. 244 na parc. 346/13 - jej zadná časť- šatne a ubytovacia časť. areál, v ktorom sa ohodnocovaná budova nachádza je umiestnený na ulici J. Gagarina vo Svidníku s prístupom z miestnej komunikácie, ktorá je vo vlastníctve Mesta Svidník, do centra mesta je vzdialenosť cca 1000 m. Podľa potvrdenia Mestského úradu vo Svidníku pôvodná budova bola postavená v roku 1975 ako bývalý mestský podnik Duklastav. Budova slúži pre potreby vlastníka - spol. SVIDGAS. Budova je napojená na všetky inžinierske siete. Stavba má jedno nadzemné podlažie s plochou strechou. Dispozičné riešenie: l.NP - šatne pre zamestnancov so sociálnym zariadením a ubytovacia časť. Technický popis vyhotovnia: Základy - betónové pásy pôvodné, zvislé konštrukcie - l.NP nosné konštrukcie sú murované pôvodné, vodorovné konštrukcie - stropy nad l.NP doskové železobetónové s podhľadom, strecha plochá, krytina plechová, klampiarske prvky z pozinkovaného plechu, úprava vnútorných povrchov - omietky vápenné hladké, v soc. zariadeniach sú keramické obklady a dlažby, úprava vonkajších povrchov - fasádna hladká omietka s náterom, bez zateplenia, podlahy - na prízemí prevažne keramické dlažby, výplne otvorov - okná a vchodové dvere sú plastové s izolačným dvojsklom, vnútorné dvere sú drevené hladké. Vnútorné vybavenie a rozvody: stavba je vykurovaná ústredným vykurovaním z vlastnej plynovej kotolne, radiátory sú oceľové panelové, elektroinštalácia - svetelná, rozvádzač s istením, rozvody teplej a studenej vody sú s plastového potrubia, vodovodné batérie sú pákové, TÚV je pripravovaná v plynovom ohrievači, vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia, splaškové vody odvedené do verejnej kanalizácie. Stavba je napojená na zemný plyn prípojkou. Hygienické zariadenia sú vyhotovené na štandardnej úrovni - umývadlá, WC, sprchy.

Popis garáže

Garáž je postavená v radovej zástavbe garáži na ul. J. Gagarina oproti ohodnocovaného areálu vlastníka, je murovaná s plochou strechou, podľa predložených dokladov postavená bola v r. 1975, má zanedbanú údržbu. Technické riešenie v čase obhliadky v zmysle metodiky: Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka. Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter; - vodorovná izolácia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná – poistky.

Popis skladu stavebného materiálu

Predmetom ohodnotenia je budova Skladu stavebného materiálu č .s. 103 na parc. 346/18, ktorá je postavená na dvore k administratívnej budove na parc. 346/13. Budova bola postavená v r. 2007, v čase obhliadky slúžila svojmu účelu ako sklad rôzneho materiálu pre vlastníka. Prístupná je z dvora po vlastnom pozemku z verejnej komunikácie - ul. J. Gagarina. Budova v čase obhliadky bola napojená iba na rozvod elektro. Stavba má jedno nadzemné podlažie so sedlovou strechou bez stropu. Stavba bola daná do užívania v r. 2007. Dispozičné riešenie: Dispozične má budova jednu miestnosť slúžiacu ako sklad. Technický popis vyhotovenia: Objekt je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou, zvislá nosná konštrukcia je murovaná z plynosilikátových tvárnic hr. 30 cm, strop nie je, úprava vonkajších povrchov hladká omietka s náterom, vnútorné omietky sú vápenné hladké, strecha sedlová, krytina plechová, klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu, okná plastové, podlahy cementový poter, vykurovanie nie je, vráta výsuvné lamelové, elektroinštalácia je svetelná aj motorická, iné vybavenie nie je.

Popis pozemkov

LV č. 3028, pozemok, parcely č.: 346/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 660 m2, 346/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1263 m2, 346/15 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 461 m2, 346/18 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 185 m2, 1206/25 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2. Rovinaté pozemky v zastavanom území okresného mesta Svidník na ulici J. Gagarina, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete. Pozemky slúžia ako areál pre podnikateľské a obchodné účely, v okolí sa nachádzajú podobné prevádzkové a podnikateľské objekty, nemocnica, OC Billa a rodinné domy. Do centra mesta je cca. 1 km.  Pozemky sú zastavané budovou administratívnej budovy, skladom stavebného materiálu a radovou garážou  a tvoria dvor a okolie stavieb. Negatívne účinky neboli zistené.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, ZMLUVA V 161/08 O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU Č.S.103 NA PARC.Č.346/18, ADMINISTRATÍVNO - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA Č.S.244 NA PARC.Č.346/13 A POZEMKY PARC.Č.346/13,346/14,346/15,346/18 V PROSPECH SLOVENSKÁ SPORITELŇA a.s.SUCHÉ MÝTO 4,BRATISLAVA,IČO:36464261Ś
2, ZMLUVA V 162/08 O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU Č.S.103 NA PARC.Č.346/18, ADMINISTRATÍVNO - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA Č.S.244 NA PARC.Č.346/13 A POZEMKY PARC.Č.346/13,346/14,346/15,346/18 V PROSPECH SLOVENSKÁ SPORITELŇA a.s.SUCHÉ MÝTO 4,BRATISLAVA,IČO:36464261Ś
3, ZMLUVA V 914/08 O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU Č.S.103 NA PARC.Č.346/18, ADMINISTRATÍVNO - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA Č.S.244 NA PARC.Č.346/13 A POZEMKY PARC.Č.346/13,346/14,346/15,346/18 V PROSPECH SLOVENSKÁ SPORITELŇA a.s.SUCHÉ MÝTO 4,BRATISLAVA,IČO:36464261Ś
4, ZMLUVA V 65/09 O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM SKLAD STAV.MATERIÁLU Č.S.103 NA PARC.Č.346/18,ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVA BUDOVA Č.S.244 NA PARC.Č.346/13,GARÁŽ Č.S.1525 NA PARC.Č.1206/25 A POZEMKY PARC.Č.346/13,346/14,346/15,346/18,1206/25 V PROSPECH SLOVENSKA SPORITELŇA,a.s.TOMÁŠIKOVA 48,BRATISLAVA,IČO:00151653 - 132/09;
5, ZMLUVA V 413/2009 O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA NEHNUTEĽNOSTI SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU Č.S.103 NA PARC.346/18, ADMINISTR.-PREVÁDZKOVA BUDOVA Č.S.244 NA PARC.346/13, GARÁŽ Č.S.1525 NA PARC.1206/25 A POZEMKY PARC.346/13,346/14, 346/15, 346/18,1206/25 V PROSPECH:SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA A.S. TOMÁŠIKOVA 48 BRATISLAVA IČO.00151653 - 444/09;
6, Z 499/16, DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV, VYKONATEĽNÉ A PRÁVOPLATNÉ ROZHODNUTIE Č. 102753139/2016 ZO DŇA 16.03.2016 NA ZRIADENIE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU Č.S.103 NA PARC.346/18, ADMIN.PREVÁDZKOVA BUDOVA Č.S.244 NA PARC.346/13, GARÁŽ Č.S.1525 NA PARC. 1206/25 A POZEMKY PARC. 346/13, 346/14, 346/15, 346/18,1206/25, DAŇOVÝ DĹŽNIK SVIDGAS, S.R.O., PEKÁRSKA 11, TRNAVA, IČO 36 464 261; Z 503/16, OZNÁMENIE Č. 102942115/2016 O NADOBUDNUTÍ PRÁVOPLATNOSTI ROZHODNUTIA, K PVZ 280/16;
7, Z 500/16, DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV, VYKONATEĽNÉ A PRÁVOPLATNÉ ROZHODNUTIE Č. 102754197/2016 ZO DŇA 16.03.2016 NA ZRIADENIE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU Č.S.103 NA PARC.346/18, ADMIN.PREVÁDZKOVA BUDOVA Č.S.244 NA PARC.346/13, GARÁŽ Č.S.1525 NA PARC. 1206/25 A POZEMKY PARC. 346/13, 346/14, 346/15, 346/18,1206/25, DAŇOVÝ DĹŽNIK SVIDGAS, S.R.O., PEKÁRSKA 11, TRNAVA, IČO 36 464 261; Z 502/16, OZNÁMENIE Č. 102942006/2016 O NADOBUDNUTÍ PRÁVOPLATNOSTI ROZHODNUTIA, K PVZ 281/16;
8, Z 795/16, DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV, VYKONATEĽNÉ A PRÁVOPLATNÉ ROZHODNUTIE Č. 102874947/2016 ZO DŇA 05.04.2016 NA ZRIADENIE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU Č.S.103 NA PARC.346/18, ADMIN.PREVÁDZKOVA BUDOVA Č.S.244 NA PARC.346/13, GARÁŽ Č.S.1525 NA PARC. 1206/25 A POZEMKY PARC. 346/13, 346/14, 346/15, 346/18,1206/25, DAŇOVÝ DĹŽNIK SVIDGAS, S.R.O., PEKÁRSKA 11, TRNAVA, IČO 36 464 261;
9, Z 1073/16, DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV, VYKONATEĽNÉ A PRÁVOPLATNÉ ROZHODNUTIE Č. 103295701/2016 ZO DŇA 07.06.2016 NA ZRIADENIE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU Č.S.103 NA PARC.346/18, ADMIN.PREVÁDZKOVA BUDOVA Č.S.244 NA PARC.346/13, GARÁŽ Č.S.1525 NA PARC. 1206/25 A POZEMKY PARC. 346/13, 346/14, 346/15, 346/18,1206/25, DAŇOVÝ DĹŽNIK SVIDGAS, S.R.O., PEKÁRSKA 11, TRNAVA, IČO 36 464 261;
10, Z 614/17, DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV, VYKONATEĽNÉ A PRÁVOPLATNÉ ROZHODNUTIE Č. 100480027/2017 ZO DŇA 16.03.2017 NA ZRIADENIE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU Č.S.103 NA PARC.346/18, ADMIN.PREVÁDZKOVA BUDOVA Č.S.244 NA PARC.346/13, GARÁŽ Č.S.1525 NA PARC. 1206/25 A POZEMKY PARC. 346/13, 346/14, 346/15, 346/18,1206/25, DAŇOVÝ DĹŽNIK SVIDGAS, S.R.O., PEKÁRSKA 11, TRNAVA, IČO 36 464 261;
11, Z 844/17, DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV, VYKONATEĽNÉ A PRÁVOPLATNÉ ROZHODNUTIE Č. 101463741/2017 ZO DŇA 30.06.2017 NA ZRIADENIE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU Č.S.103 NA PARC.346/18, ADMIN.PREVÁDZKOVA BUDOVA Č.S.244 NA PARC.346/13, GARÁŽ Č.S.1525 NA PARC. 1206/25 A POZEMKY PARC. 346/13, 346/14, 346/15, 346/18,1206/25, DAŇOVÝ DĹŽNIK SVIDGAS, S.R.O., PEKÁRSKA 11, TRNAVA, IČO 36 464 261; Z 1160/17, Oznámenie č. 102016612/2017 zo dňa 21.09.2017 o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zriadení záložného práva; k PVZ 477/17;
12, Z-300/2018, Dražobník s.r.o, Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice - Oznámenie o výsledku dražby č.Zn 160/2017 zo dňa 14.23.2018;
POZNÁMKY:
1, Z 577/06-ROZHODNUTIE O ZRUŠENÍ ZÁL.PRÁVAŚ
2, Z 540/08-KVITANCIA
3, P 92/17, SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S., BRATISLAVA, OZNÁMENIE č 321433/2017/TVR ZO DŇA 17.10.2017 O VÝKONE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU Č.S.103 NA PARC.346/18, ADMIN.PREVÁDZKOVA BUDOVA Č.S.244 NA PARC.346/13, GARÁŽ Č.S.1525 NA PARC. 1206/25 A POZEMKY PARC. 346/13, 346/14, 346/15, 346/18,1206/25, VO VLASTNÍCTVE SVIDGAS, S.R.O., PEKÁRSKA 11, TRNAVA, IČO 36 464 261; - 768/17; 4, P 6/18, DRAŽOBNÍK, s.r.o., KOŠICE, OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 160/2017 ZO DŇA 30.1.2018 K NEHNUTEĽNOSTIAM SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU Č.S.103 NA PARC.346/18, ADMIN.PREVÁDZKOVA BUDOVA Č.S.244 NA PARC.346/13, GARÁŽ Č.S.1525NA PARC. 1206/25 A POZEMKY PARC. 346/13, 346/14, 346/15, 346/18,1206/25, VO VLASTNÍCTVE SVIDGAS, S.R.O., PEKÁRSKA 11, TRNAVA, IČO 36 464 261;
5, P 24/18, DRAŽOBNÍK, s.r.o., KOŠICE, OZNÁMENIE O ZMARENÍ DRAŽBY Zn. 160/2017 ZO DŇA 03.04.2018 NEHNUTEĽNOSTI SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU Č.S.103 NA PARC.346/18, ADMIN.PREVÁDZKOVA BUDOVA Č.S.244 NA PARC.346/13, GARÁŽ Č.S.1525 NA PARC. 1206/25 A POZEMKY PARC. 346/13, 346/14, 346/15, 346/18,1206/25, VO VLASTNÍCTVE SVIDGAS, S.R.O., PEKÁRSKA 11, TRNAVA, IČO 36 464 261;
6, P 41/18, DRAŽOBNÍK, s.r.o., KOŠICE, OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 160/2017 ZO DŇA 24.4.2018 K NEHNUTEĽNOSTIAM SKLAD STAVEBNÉHO MATERIÁLU Č.S.103 NA PARC.346/18, ADMIN.PREVÁDZKOVA BUDOVA Č.S.244 NA PARC.346/13, GARÁŽ Č.S.1525 NA PARC. 1206/25 A POZEMKY PARC. 346/13, 346/14, 346/15, 346/18,1206/25, VO VLASTNÍCTVE SVIDGAS, S.R.O., PEKÁRSKA 11, TRNAVA, IČO 36 464 261;
7, P 46/18, Dražobník s.r.o, Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice - Oznámenie o výsledku opakovanej dražby č.Zn 160/2017 zo dňa 28.05.2018;
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 246/2017 zo dňa 21.12.2017, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 224.105,30 €.
K. Najnižšie podanie 112.100,- €
L. Minimálne prihodenie 1.000,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 12.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 1602017. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 1602017. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 20.06.2018 o 10,00 hod. 2, 27.06.2018 o 12,30 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred administratívnou budovou so súp. č. 244, na ulici J. Gagarina č. 244 vo Svidníku.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Vojtech
c) priezvisko Kavečanský
d) sídlo Kmeťova 13, 040 01 Košice