Dražba nehnuteľností v obci Svit v katastrálnom území Svit

Katastrálne územie:
Svit
Obec:
Svit

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 87.700,00 22.11.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 67/2008
Typ dražobnej vyhlášky: EX 67/2008
Poradie dražby: 1
Exekútor: Mária Hlaváčová
Ulica: Hlavné námestie 34
Obec: Kežmarok
PSČ: 06001
Zastupujúci exekútor: Róbert Rychtarčík
Ulica: 1.mája 23/25
Obec: Poprad
PSČ:
Dátum konania dražby: 22.11.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Hlavné námestie 34, 06001Kežmarok
Vlastník: Ľubomír Matiščík rod. Matiščík
Sídlo: Želeyničná č.432/19, 05921 Svit
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 09.07.2018
Znalecká hodnota: 87.700,00
Reálna hodnota: 87.700,00
Výška zábezpeky: 43.850,00
Číslo bankového účtu: SK07 0900 0000 0000 9330 9997
Najnižšie podanie: 87.700,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK07 0900 0000 0000 9330 9997
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Zápisnicou
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 02.11.2018
Čas obhliadky: 11:00
Miesto obhliadky veci: Želeyničná č.432/19, 05921 Svit
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Poprad
     Obec : Svit
     Kataster : Svit
     Číslo listu vlastníctva: LV 190
   Parcela
     Parcelné číslo: 451/157
     Výmera: 224
     Druh: yastavane plochy a nádvoria
     Popis: parcela na ktorej je postavený RD
   Parcela
     Parcelné číslo: 451/182
     Výmera: 690
     Druh: záhrada
     Popis: záhrada na ktorej je postavená garáž
   Stavba
     Supisné číslo: 432
     Pracelné číslo: 451/157
     Druh stavby: RD s príslušenstvom
     Popis stavby: RD
   Stavba
     Supisné číslo:
     Pracelné číslo: 451/182
     Druh stavby: garáž
     Popis stavby: stavba nezapísana na LV
   Stavba
     Supisné číslo:
     Pracelné číslo: 451/182
     Druh stavby: sklad- dreváreň
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: