Dražba nehnuteľností v obci Svrčinovec v katastrálnom území Svrčinovec

Katastrálne územie:
Svrčinovec
Obec:
Svrčinovec

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 37 400,00 EUR 26.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO007/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj.
D. Dátum konania dražby 26. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1158

Čadca

Čadca

Svrčinovec

Svrčinovec

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

4870

Zastavané plochy a nádvoria

582

4871

Záhrady

189

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

13

4870

10 Rodinný dom čs.13

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba rodinného domu Svrčinovec

 

Popis stavby:

Solitérne stojaci rodinný dom, má jedno nadzemné, čiastočne podzemné a podkrovné rekonštruované podlažie. Rekonštruovaný rodinný dom je situovaný v okrajovej časti v zastavanom území. V čase obhliadky nebol rodinný dom využívaný na bývanie, rodinný dom je rekonštruovaný, hlavne je prerobené podkrovie.

Dispozičné riešenie:

1.PP(suterén): kotoľňa, tri sklady zeleniny a ovocia. Podzemné podlažie je prístupné samostatnými vstupmi z terénu, kotoľňa samostatne a sklady samostatne.

1.NP (prízemie): závetrie, predsieň, kúpeľňa+ WC, chodba so schodiskom, komora, obývacia izba, kuchyňa + jedáleň, pracovňa

2.NP (podkrovie): chodba, šatník, predsieň, 2 izby, kúpeľňa, WC, spáĺňa

 

Technický popis skutočného vyhotovenia:

1.PP

Rodinný dom je postavený na základových betónových monolitických pásoch s vodorovnou tepelnou izoláciou a hydroizoláciou. Obvodové steny sú postavené z kameňa. Vnútorné steny sú z porobetónových tvárnic Porfix. Strop je monolitický železobetónový. Sú vybudované rozvody vody, kanalizácie a elektrická prípojka.Na 1.NP sú okná plastové s izolačným dvojsklom. Podmúrovka je omietaná a obložená umelým kameňom. V kotolni je kotol na tuhé palivo a zásobník teplej vody.

 

1.NP

Obvodové steny sú postavené z tehál. Vnútorné steny sú z tehál. Strop je drevený trámový s podhľadom. Sú vybudované rozvody vody, kanalizácie a elektrická prípojka. Na 1.NP sú okná plastové s izolačným dvojsklom.

vápennocementové, dvere drevené obložkové zárubne, vykurovanie podlahové z radiátorov, krov je drevený sedlová strecha, krytina je falcovany- plechová krytina RANNILA. Podlahy sú v obytných miestnostiach laminátové plávajúce, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba(kúpeľňa, zádverie, chodba a časť kuchyne).V kúpeľni je sprchový kút, WC technológia GEBERIT, umývadlo, pákové batérie a keramický obklad do výšky 1.35 m.V celom objekte súvápennocementové omietky. V  kúpelni je namontovaná technológia GEBERIT. Komín je Schiedel. V rodinnom dome je rozvod internet a rozvod TV. Na 1.NP sú dokončené rozvody vody, elektriny, kanalizácie. Na 1.NP sú automatické ističe. V kuchyni je kuchynská linka s elektrickou varnou doskou, elektrická rúra, , keramický obklad pri kuchynskej linke. Kuchynská linka je na báze dreva s nerezovým umývadlom,indukčná štvorplatňová elektrická doska, elektrická rúra Elektrolux. V kúpelni je sprchový kút, umývadlo, WC GEBERIT, keramický obklad po strop. Splachovací záchod je čiastočne oddelený stienkou..

V r.1997 bola urobená nová kúpeľňa a kuchynská linka. V r.2009 osadené plastové okná, nové podlahy, obklad stien a sadrokartónu. V r.2012 varná doska-sporák.

Podkrovie

Obvodové steny sú YTONG hr.300 mm, priečky sú sadrokartónové , komín bude urobený z exteriéru.

Su tu urobené plastové okná s izolačným dvojsklom so žalúziami. Je tu urobené vykurovanie radiátory .Podlahy sú iba betónový poter. Nie je urobené zateplenie podkrovia ani sadrokartónový podhľad. Je zabudovaná elektroinštalácia, rozvody vody a kanalizácia. Z podkrovia sa bude dať vybudovaným sklopným schodiskom dostať do neobytného podkrovia. Do obytného podkrovia vedie železobetónové doskové schodisko.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva , záložným veriteľom – Slovenská sporiteľňa , a.s., Tomášikova 48 Bratislava IČO:00 151 653 predajom nehnuteľností na dobrovoľnej dražbe :CKN 4870, 4871 a stavby RD so sč. 13 na CKN 4870 - podľa P 477/2017 z 6.11.2017 - 719/17
Upovedomenie o začatí exekúcie 120EX 100/18 zriadením exekučného záložného práva, poverenie vydal OS Banská Bystrica č.6118219274 zo dňa 13.02.2018, oprávnený - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska Cesta 2, IČO: 35937874, povinný - Gomola Milan nar.:11.02.1974 (CKN 4870, 4871 a stavba RD so s.č. 13 na CKN 4870 v 1/1), súdny exekútor JUDr. Jaromír Pavlík - P-157/2018 z 30.4.2018 - 169/18

ČASŤ C: ŤARCHY:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO:00151653 podľa zmluvy č.V 815/2014 z 2.4.2014 - 126/2014
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.102588969/2017 z 15.12.2017 právoplatné dňa 14.12.2017 v prospech Daňového úradu Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina, (P-537/2017 -č.r.102306148/2017 )(CKN 4870, CKN 4871 a
rodinný dom č.s. 13 na parcele CKN 4870) -Z 5179/2017 z 21.12.2017 - 843/17
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 100589070/2018 zo dňa 20.03.2018 právoplatné dňa 19.03.2018 v prospech Daňového úradu Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina, Z 1212/2018 (CKN 4870, CKN 4871 a rodinný dom č.s. 13 na parcele CKN 4870 v 1/1) - 123/2018

INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 63/2018 zo dňa 11.04.2018, Ponechalová Zuzana Ing., VŠH: 37 400,00 EUR
K. Najnižšie podanie 37 400,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 8 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 718 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 09.07.2018 o 09:30 hod. Obhliadka 2: 25.07.2018 o 09:30 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Svrčinovec s.č. 13, 023 12 Svrčinovec.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava