Dražba nehnuteľností v obci Telgárt v katastrálnom území Telgárt

Katastrálne územie:
Telgárt
Obec:
Telgárt

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 16.07.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 103/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
D. Dátum konania dražby 16. 07. 2018
E. Čas konania dražby 12:00 hod. – 12:05 hod.
F. Kolo dražby tretie
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Brezno, obec: Telgárt, katastrálne územie: Telgárt, zapísané v evidencii Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 294, a to konkrétne:

 • rodinný dom so súpisným číslom 452 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 751/7 o výmere 176 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • poľnohospodárska budova so súpisným číslom 525 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 751/8 o výmere 62 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 751/4 o výmere 349 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 751/5 o výmere 890 m2, druh pozemku: záhrady,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 751/7 o výmere 176 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 751/8 o výmere 62 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
H. Opis predmetu dražby
 1. Rodinný dom sú súp. č. 452, k.ú. Telgárt.

Jedná sa o samostatne stojaci  dom, nachádzajúci sa na svahovitom pozemku - juhovýchodný svah v intraviláne obce Telgárt, v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov pri miestnej komunikácií, v okrajovej časti obce v pomerne tichej  lokalite. 

Dom je riešený ako dvojpodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Dom je zo stavebnotechnického hľadiska  dokončený a v užívaní je od roku 1967, čomu zodpovedajú použité materiály a stav konštrukcií.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Hlavný vstup do domu je situovaný z juhozápadnej strany dvora z úrovne terénu.

1.NP tvorí: zádverie, chodba, kuchyňa, kotolňa, pivnica, kúpeľňa a dve izby. Zo zádveria sa schodiskom dostaneme do  poschodia RD.

Zastavaná plocha I. NP je: 119,94 m2.

 

2.NP tvorí: chodba, kuchyňa, komora kúpeľňa a tri izby. 

Zastavaná plocha II. NP je: 119,94 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy domu sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Základová doska je hr. 150 mm s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr. 40-50 cm z vonkajšej strany je s povrchovou úpravou fasády - škrabaný brizolit. Priečky v dome sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1.NP je železobetónový, nad 2.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové.

Vykurovanie domu je riešené ako ústredné teplovodné s panelovými radiátormi a zdrojom tepla - kotlom elektrickým a na tuhé palivo.

Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom v 1.NP. Rozvod studenej vody v dome je riešený                        z verejnej siete rozvodom z oceľového potrubia. Strecha domu je väznicová valbová z drevených hranolov s falcovanou plechovou pozinkovanou krytinou, na latách vrátane doplnkov. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované kompletné strechy.  Parapety sú pozinkované. Všetky výplne otvorov sú drevené s dvojitým zasklením.

Interiérové dvere v dome sú hladké plné a zasklené. Podlahy obytných miestností v dome sú drevené palubové. Podlahy  príslušenstva v 1.NP sú keramické dlažby. 

 

Po posúdení stavebno - technického stavu domu, kvality jeho vyhotovenia, spôsobu užívania, úrovne údržby je životnosť domu stanovená odborným odhadom na 100 rokov.

 

Dom  je  napojený na verejný rozvod ELI a na verejný vodovod. Ostatné inžinierske siete nie sú napojené. Verejná kanalizácia  a verejný rozvod zemného plynu nie sú vybudované. Kanalizácia z domu je napojená do vlastnej žumpy.  

 1. Garáž 1

Murovaná garáž bola pristavená k RD v roku 1970 vedľa rodinného domu na parcele CKN č. 751/4. Stavba garáže bola ukončená v roku 1970.

Stavba garáže je murovaná z tvárnic na betónových základových pásoch pozostávajúca z jednej miestnosti. Murivo 1.NP je            z pórobetónových tvárnic hr. 15 - 30 cm. Garáž je pokrytá sedlovým hambalkovým krovom s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je hrubá betónová. Povrchové úpravy vnútorné sú hladké omietky a vonkajšie povrchové úpravy sú striekaný brizolit.

Rozvody ELI sú svetelné poistkové automaty. Okná sú sklobetónové, dvere sú drevené otváravé. Garážové vráta sú otváravé drevené rámové s výplňou.

Zastavaná plocha je: 36,91 m2.

 1. Garáž 2

Murovaná garáž bola pristavená k RD v roku 1985 vedľa rodinného domu na parcele CKN č. 751/5. Stavba garáže je murovaná  z tvárnic na betónových základových pásoch pozostávajúca z jednej miestnosti.

Murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr. 15 - 30 cm. Garáž je pokrytá pultovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je hrubá betónová. Povrchové úpravy sú vnútorné hladké omietky a vonkajšie povrchové úpravy sú striekaný brizolit.

Rozvody ELI sú svetelné poistkové automaty. Okná sú sklobetónové, dvere sú drevené otváravé. Garážové vráta sú oceľové výklopné.

Zastavaná plocha je: 21,90 m2.

 1. Poľnohospodárska budova - Dreváreň a Humno

Budova drevárne je postavená na pozemku vedľa rodinného domu na parcele CKN č. 751/8. Stavba drevárne bola ukončená v roku 1968. Stavba drevárne je murovaná z tvárnic na betónových základových pásoch pozostávajúca z jednej miestnosti.

Murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr. 15 - 30 cm. Garáž je pokrytá sedlovým hambalkovým krovom s krytinou z  pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie nie sú zrealizované. Podlaha je hrubá betónová. Povrchové úpravy sú vnútorné hrubé a vonkajšie povrchové úpravy sú hrubé omietky.

Rozvody ELI sú svetelné poistkové automaty. Okná sú oceľové jednoduché, dvere sú drevené zvlakové.

Zastavaná plocha je: 30,22 m2.

 

Budova humna je postavená na pozemku vedľa rodinného domu na parcele CKN č. 751/8. Stavba bola ukončená v roku 1968.

Stavba humna je murovaná z tvárnic na betónových základových pásoch, pozostávajúca z jednej miestnosti vedľa drevárne.

Murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr. 15 - 30 cm. Garáž je pokrytá sedlovým hambalkovým krovom s krytinou z  pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie nie sú zrealizované. Podlaha je hrubá betónová. Povrchové úpravy sú vnútorné hrubé a vonkajšie povrchové úpravy sú hrubé omietky.

Rozvody ELI sú svetelné poistkové automaty. Okná sú oceľové jednoduché, dvere sú drevené zvlakové.

Zastavaná plocha je: 30,22 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý zo znaleckého posudku č. 41/2011, ktorý vypracoval znalec: Ing. Miroslav Haninec a z ďalších dostupných informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru.

 

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby, spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004, podľa V 1154/2012.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,-EUR
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.3.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom:
51.100,- EUR (slovom: päťdesiatjedentisícsto EURO)