Dražba nehnuteľností v obci Temeš v katastrálnom území Temeš

Katastrálne územie:
Temeš
Obec:
Temeš

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 117.000,- EUR 25.05.2018 Stiahnuť
Aukčná a realitná spoločnosť, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 4/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčná a realitná spoločnosť, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Stummerova155395501 Topoľčany
a) Názov ulice/verejného priestranstva Stummerova
b) Orientačné/súpisné číslo 1553
c) Názov obce Topoľčany d) PSČ 95501
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 21515
IV. IČO/ dátum narodenia 43958591
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Gabriely Palugovej, Janka Kráľa 4676/15, 955 01 Topoľčany
D. Dátum konania dražby 25. 05. 2018
E. Čas konania dražby 13:00
F. Kolo dražby 2.
G. Predmet dražby

- Nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele  1/1 vlastníka  Bc. Lucia Toráčová v konkurze,  rod. Trnová, nar. 15.09.1975, R. Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza  , občan SR, nachádzajúce sa v obci Temeš, k.ú. Temeš, vedené v evidencii okresného úradu Prievidza zapísané na LV č. 253  v registri „C“ ako:

Parcelné číslo    Výmera v m2       Druh pozemku

24/1                                  142        Zastavané plochy a nádvoria

24/2                                    79        Zastavané plochy a nádvoria

24/3                                    49        Zastavané plochy a nádvoria

24/4                                    30        Zastavané plochy a nádvoria

26/1                                  227        Zastavané plochy a nádvoria

26/2                                1362        Zastavané plochy a nádvoria

26/3                                  104        Zastavané plochy a nádvoria

443/2                                205        Záhrady

446/1                                652        Trvalé trávnaté porasty

447/1                                257        Trvalé trávnaté porasty

 

STAVBY

Súpisné číslo    na parcele číslo     Popis stavby

157                    23/1                       rodinný dom

157                    24/1                       rodinný dom

157                    24/2                       altánok

157                    24/4                       rodinný dom

157                    26/3                       garáže

 

- Nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele  1/1 vlastníka  Bc. Lucia Toráčová v konkurze,  rod. Trnová, nar. 15.09.1975, R. Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza  , občan SR,  nachádzajúce sa v obci Temeš, k.ú. Temeš, vedené v evidencii okresného úradu Prievidza zapísané na LV č. 608  v registri „C“ ako:

 

Parcelné číslo    Výmera v m2       Druh pozemku

23/1                                     54       Zastavané plochy a nádvoria

23/2                                     49       Zastavané plochy a nádvoria

23/3                                     50       Zastavané plochy a nádvoria

H. Opis predmetu dražby

RODINNÉ DOMY

 

Rodinný dom súp.č.157 – Temeš

POPIS STAVBY

Rodinný dom súp.č.157 na parc.č.24/1 sa nachádza v obci Temeš, okres Prievidza. Objekt je čiastočne podpivničený a má dve nadzemné podlažia. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2009.Rodinný dom je napojený na verejný vodovod, rozvod elektrickej energie a odkanalizovaný do ČOV. Prístup k objektu je po miestnej asfaltovej komunikácií.

I.PP - skladové priestory

I.NP - zádverie,chodba,2xkúpeľňa,technická miestnosť, obývacia izba s kuchyňou, špajza, šatník, dve izby

II.NP - chodba, spálňa so šatníkom, kúpeľňa, izba.

 

Stavebno-technický popis:

Základy sú betónové s izoláciou, nosné murivo v podzemnom podlaží z monolitického betónu, v nadzemných podlažiach z tehly hr.45 cm, obvodové murivo zateplené polystyrénom, strop v podzemnom podlaží železobetónový, nad prvým podlažím keramický s rovným podhľadom, strop nad druhým podlažím drevený trámový s rovným podhľadom, strecha väznicová valbová s nerovnakou výškou hrebeňov s krytinou Bramac, klampiarske konštrukcie z poplastovaného oceľového plechu, ostatné z hliníkového plechu, vnútorné omietky vápennocementové štukové, vonkajšia úprava povrchu škárované murivo, schody z tvrdého dreva, podlahy laminátové plávajúce a keramické dlažby, v podkroví textilné, okná plastové so žalúziami, dvere rámové s výplňou, vchodové dvere plastové, elektroinštalácia svetelná a motorická s automatickým istením. Vykurovanie teplovodné, príprava TÚV  v elektrickom zásobníkovom ohrievači. V obývacej izbe sa nachádza krb s vyhrievacou vložkou. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva, drez nerezový, batéria páková, sporák elektrický s indukčnou platňou, odsávač pár, keramický obklad a dlažba. V kúpeľniach s WC na prvom podlaží sa nachádza WC so zabudovanou nádržkou, samostatná sprcha, umývadlo, batérie pákové, keramický obklad a dlažba. V kúpeľni s WC na druhom podlaží sa nachádza WC so zabudovanou nádržkou, vaňa plastová jednoduchá, umývadlo, batérie pákové, keramický obklad a dlažba.

 

 

Rodinný dom súp.č.157 - Temeš

POPIS STAVBY

Rodinný dom súp.č.157 na parc.č.23/1,24/4 je samostatne stojaci s jedným nadzemným podlažím. Základy sú betónové s izoláciou, obvodové murivo murované z tehál hr.45 cm s izoláciou polystyrénom, strop drevený trámový s rovným podhľadom, strecha sedlová, krytina Bramac, podlahy keramické dlažby, vonkajšia úprava povrchu škárované murivo, vnútorné omietky vápenné hladké, okná plastové so žalúziami, vchodové dvere plastové, kachle na tuhé palivo, samostatné WC je s umývadlom, batéria obyčajná, kuchynská linka na báze dreva, drez nerezový, batéria páková, elektroinštalácia svetelná a motorická.

 

 

GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ

POPIS STAVBY

Stavba garáži súp.č.157 na parc.č.26/3 je zapísaná na liste vlastníctva a zakreslená v katastrálnej mape. Budova je samostatne stojaca s jedným nadzemným podlažím.

Základy sú betónové bez podmurovky, obvodové murivo z tehál hr.45 cm, strop drevený trámový s rovným podhľadom, strecha sedlová, krytina Bramac, podlahy keramická dlažba, vráta s automatickým otváraním, rozvod studenej vody, elektroinštalácia svetelná a motorická.

 

 

PRÍSLUŠENSTVO

 

Sklad

POPIS STAVBY

Jedná sa o samostatne stojacu stavbu s jedným nadzemným podlažím, ktorá slúži ako sklad. Základy sú betónové bez podmurovky, časť obvodového muriva z tehál hr.45 cm, statné drevo - masív, strop drevený trámový bez podhľadu, strecha pultová, krytina Bramac, podlaha štrková.

 

Altánok súp.č.157

POPIS STAVBY

Altánok súp.č.157 na parc.č.24/2 je zapísaný na liste vlastníctva a zakreslený v katastrálnej mape. Jedná sa o samostatne stojacu stavbu s jedným nadzemným podlažím. Objekt slúži na relaxačné účely.

Základy sú betónové bez podmurovky, obvodové murivo z tehál hr.45 cm, ostatné drevo - masív, strop drevený trámový bez podhľadu, strecha sedlová, krytina Bramac, klampiarske konštrukcie z poplastovaného plechu, rozvod studenej vody, vráta drevené otváravé elektroinštalácia svetelná a motorická, podlaha betónová dlažba ,bleskozvod. Vybavenie pozostáva z nerezového umývadla,2xkrb.

 

Oplotenie od cesty

Oplotenie od ulice pozostáva z podmurovky z betónových tvárnic na betónových základoch a z drevenej výplne. Prístup na pozemok je zabezpečený kovanými vrátami.

 

Zadné oplotenie

Oplotenie pozostáva z obetónovaných stĺpikov s drevenou výplňou.

 

Studňa  - Kopaná

Jedná sa o kopanú studňu s elektrickým čerpadlom.

 

Vodovodná prípojka

Jedná sa o napojenie objektu na verejný vodovod. Prípojka bola vybudovaná v roku 2009.

 

Vodomerná šachta

Betónová vodomerná šachta s oceľovým poklopom zhotovená v roku 2009 obsahuje vodomernú zostavu.

 

Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka odvádza odpadové vody z vnútornej kanalizácie rodinného domu ČOV. Zhotovená a daná do užívania bola v roku 2009.

 

Kanalizačné šachty

Jedná sa o betónové šachty dané do užívania v roku 2009.

 

Domová ČOV

 

Elektroprípojka - Jedná sa o zemnú prípojku zhotovenú v roku 2015.

 

Spevnené plochy

Jedná sa o  spevnené plochy zhotovené zo zámkovej dlažby kladenej do piesku.

 

Bazén laminátový

 

Oporný múr

 

Vonkajšie schody I

 

Jedná sa o vonkajšie predložené schody pred rodinným domom súp.č.157 na parc.č.23/1,24/4 a rodinným domom súp.č.157 na parc.č.24/1.Schody sú betónové na terén s povrchom cementový poter.

 

Vonkajšie schody II

Jedná sa o vonkajšie drevené schody.

 

Most cez potok

Jedná sa o drevený most cez potok.

 

Vonkajší záchod

 

Ihrisko

 

Záhonový obrubník

Jedná sa o záhonové obrubníky okolo ihriska.

 

Zavlažovanie trávnikov

 

Prekrytie potoka

Prekrytie potoka zarúrovaním betónovými rúrami, vrchný obsyp zeminou a úprava terénu.

 

 

 

POZEMKY

POPIS

Jedná sa o pozemky v zastavanom území obce Temeš,v lokalite zástavby rodinných domov so štandardným vybavením. Prístup k pozemkom je po asfaltovej komunikácií, cesta do centra obce je do 5 min., do okresného mesta Prievidza 30 min. Pozemky majú možnosť napojenia na rozvody elektriny, vody, odkanalizovanie je do žumpy.

Jednotková východisková hodnota pozemku VH pozemku bola stanovená v zmysle Vyhlášky 254/2010 Z. z. - Výpočet všeobecnej hodnoty pozemkov je zohľadnená poloha danej nehnuteľnosti, jej využitie, napojenie na inžinierske siete, doprava, druh pozemku. Koeficientom povyšujúcich faktorov je zohľadnená reálna cena pozemku v danom čase a mieste, v ktorej je nehnuteľnosť situovaná.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

a) Analýza polohy nehnuteľností:       

Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú  v obci Temeš, okres Prievidza. Jedná sa o samostatne stojace rodinné domy postavené v zástavbe  rodinných domov so štandardným vybavením a pozemkami. Od okresného  mesta Prievidza je obec vzdialená  25 km a dopravné spojenie je autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 30 min. V obci je verejný vodovod a rozvod el. energie. Prístup k nehnuteľnostiam je po miestnej asfaltovej komunikácií. Temeš má 237 obyvateľov ,čomu zodpovedá občianska vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Ihrisko pre futbal (okrem školských)
 • Knižnica
 • Verejný vodovod
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad

                Zneškodňovaný komunálny odpad    

 

b) Analýza využitia nehnuteľností:

Nehnuteľnosti boli využívané na rekreačné účely. Iné využitie sa nepredpokladá.

 

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

Na parc.č. 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 26/1, 26/2, 26/3, 443/2, 446/1, 447/1 a stavby č.s. 157 na parc.č. 24/4, 26/3, 24/2, 24/1: Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 2858/10 - VZ 27/10, VZ 45/10

Na nehnuteľnosti: rodinný dom č.s. 157 na parc.č. 23/1, 24/1, 24/4, garáž č.s. 157 na parc.č. 26/3, altánok č.s. 157 na parc.č. 24/2 a pozemky parc.č. 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 26/1, 26/2, 26/3, 443/2, 446/1, 447/1 - Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava 832 37, IČO: 00151653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 4807/2010 -VZ 53/2010

Na parc.č. 23/1,23/2,23/3: Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 4807/10 - VZ 53/10

 

Poznámka: Na nehnuteľnosti evidované v LV č. 253 – súdne konanie o určenie neplatnosti zmlúv o úvere a o zriadení záložného práva č. 364532614 (VZ 27/2010) a č. 364630230 (VZ 53/2010) – P 72/2018 – VZ 10/2018

 

Iné riziká neboli zistené.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
C.Ťarchy:
LV 253
Na parc.č. 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 26/1, 26/2, 26/3, 443/2, 446/1, 447/1 a stavby č.s. 157 na parc.č. 24/4, 26/3, 24/2,
24/1: Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00 151 653 podľa zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 2858/10 - VZ 27/10, VZ 45/10
Na nehnuteľnosti: rodinný dom č.s. 157 na parc.č. 23/1, 24/1, 24/4, garáž č.s. 157 na parc.č. 26/3, altánok č.s.
157 na parc.č. 24/2 a pozemky parc.č. 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 26/1, 26/2, 26/3, 443/2, 446/1, 447/1 - Záložné právo v
prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava 832 37, IČO: 00151653 na základe
zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 4807/2010 -VZ 53/2010

C.Ťarchy:
LV 608
Na pozemky parc.č. 23/1, 23/2, 23/3 - Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom
Tomášikova 48, Bratislava 832 37, IČO: 00151653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam č. V 4807/2010 -VZ 53/2010
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Nebola vydražená
K. Najnižšie podanie 117.000,- EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Tomáš Sasák
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva M. Gorkého
b) Orientačné/súpisné číslo 245/14
c) Názov obce Prievidza d) PSČ 97101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 06.04.1987
V. Odhad ceny predmetu dražby 130.000,- EUR