Dražba nehnuteľností v obci Teplička nad Váhom v katastrálnom území Teplička nad Váhom

Katastrálne územie:
Teplička nad Váhom
Obec:
Teplička nad Váhom

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 4.000,00 € 07.09.2018 Stiahnuť
Finlegal services s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo S 29/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Finlegal services s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Gajova481109 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Gajova
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81109
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 75232/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46283421
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Okresný súd Žilina, prostredníctvom povereného súdneho komisára – JUDr. Ľubica Joneková, notárka, so sídlom notárskeho úradu Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 28
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01059
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 00165859
C. Miesto konania dražby Notársky úrad Mgr. Katarína Borák Valušová, Námestie Slobody 2288, 024 01, Kysucké Nové Mesto
D. Dátum konania dražby 07. 09. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ na nehnuteľnostiach, evidovaných Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom, na LV č. :

  • 785, okres: Žilina, obec: Teplička nad Váhom, k. ú.: Teplička nad Váhom, ako:

 Pozemky:

Parcelné číslo

Výmera (m2)

Druh pozemku

Spôsob využitia pozemku

1026

100

 

Zastavané plochy a nádvoria

1

 

 Stavby:

 

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby

Popis stavby

59

1026

 

10

DOM

Navrhovateľ žiada dražobníka o predaj predmetu dražby tak „ako stojí a leží“

(ďalej len ako ,,predmet dražby“)

H. Opis predmetu dražby

Časť rodinného domu je podpivničená, vstup do suterénu je cez drevený poklop vo vstupnej chodbe a potom po betónových schodoch do pivnice, ktorá je pod kuchyňou. Pivnica slúži na uskladnenie zemiakov, je bez okna, strop tvorí mierny klenbový strop, vyhotovený z oceľových profilov a vyplnený monolitickým betónom. V prízemí sa nachádza vstupná chodba , kde je poklop do suterénu a v strope poklop pre rebrík do neobytného podkrovia, využívaný ako povalový priestor. Zo vstupnej chodby je prístup do špajze s oknom, v prízemí je izba, ďalej z chodby sa vstupuje do kuchyne kde na vykurovanie slúži murovaná pec. Vetranie miestností je cez drevené okná s ostením a jednoduchým sklom. V rodinnom dome nie je kúpeľňa ani WC, bolo využívané suché WC. Obvodové, murované konštrukcie sú zrealizované z plnej pálenej tehly, vnútorné deliace priečky sú tiež tehlové, vnútorné omietky vápenné, vonkajšia omietka a sokel je z vápenno-cementovej omietky, rodinný dom je bez zateplenia, podlahy v prízemí sú z cementového poteru, drevenej palubovky, na ktorých je položené PVC. Rodinný dom je napojený len na zdroj elektrickej energie, vzdušnou NN prípojkou z podperného bodu, z betónového stĺpa vedľa prístupovej komunikácie "Na Majer", vzdušné vedenie je privedené na konzolu strešnej konštrukcie a odtiaľ je kábel zvedený do elektromera v chodbe. Kúrenie v izbe je zabezpečené pieckou na pevné palivo tzv. petríkom a v kuchyni je klasická, murovaná pec. Rodinný dom je v pôvodnom stave bez vykonaných rekonštrukcií, už dlhšiu dobu nie je obývaný.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Opis stavby

Ohodnocovaný objekt staršieho rodinného domu súp. č. 59 je umiestnený na pozemku parc. č. 1026. Rodinný dom je osadený na rovinatom teréne, v zastavanom území obce Teplička nad Váhom, vo vzdialenosti cca 5,0km od krajského mesta Žilina. Prístup k rodinnému domu je po obecných komunikáciách, potom po miestnej, asfaltovej komunikácie - Na Majer, parc. č. 1254 a ďalej po pozemku parc. č. 1028/1 vedený na LV č. 127, ako zastavané plochy a nádvoria, pozemok nie je v spoluvlastníctve vlastníkov rodinného domu s. č. 59.

Rodinný dom s. č. 59 je súčasťou radovej zástavby troch rodinných domov, je čiastočne podpivničený, má prízemie a je prestrešený sedlovou strechou so škridlovou krytinou, pod strechou je povalový priestor. Rodinný dom sa nachádza na rovinatom teréne, k domu neprislúcha žiadna záhrada a predzáhradka. Hlavný vstup do rodinného domu je cez pozemok parc. č. 1028/1, orientovaný na juhozápadnú stranu. Rodinný dom bol zrealizovaný pravdepodobne v roku 1927, k spracovaniu znaleckého posudku neboli predložené žiadne doklady o veku stavby, vek stavby je stanovený na základe čestného prehlásenia vlastníka stavby ( voľakedy bol v štíte domu vyznačený rok, kedy bol dom zrealizovaný).

 

Rok výstavby nehnuteľnosti

1927

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na aktuálnom predmetnom liste vlastníctva v časti C: Ťarchy sú zapísané nasledujúce záložné práva v prospech 3. Osôb:
• Na podiel 1/4 vl. Valašek Juraj nar.30.5.1960 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva od JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, Bratislava pre oprávneného EOS KSI Slovensko s.r.o. Údernícka 5, Bratislava na parc.č.1026 zast. pl. o výmere 100 m2 a dom čs.59 na parc.č.1026, podľa č. EX 1123/10u, Z 6586/11 - 813/11
• Na podiel 1/4 vl. Valašek Juraj nar.30.5.1960 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva od JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, Bratislava pre oprávneného EOS KSI Slovensko s.r.o. Údernícka 5, Bratislava na parc.č.1026 zast.pl.o výmere 100 m2 a dom čs.59 na parc.č.1026, podľa č. EX 4694/09u, Z 6587/11 - 814/11
• Na podiel 1/4 vl. Valašek Juraj nar.30.5.1960 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva od JUDr. Marián Janec, Sad SNP 666/12, Žilina pre oprávneného Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava na parc.č.1026 zast.pl.o výmere 100 m2 a dom čs.59 na parc.č.1026, podľa č. EX 1258/11, Z 7418/11 - 982/11
• Na podiel 1/4 vl. Valašek Juraj nar.30.5.1960 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva od súdneho exekútora JUDr.Pavel Halás, Popradská 70, 822 01 Bratislava na parc.č.1026 zast. pl. o výmere 100 m2 a dom čs.59 na parc.č.1026, č.EX 11325/09, Z 7730/13 - 837/13
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok
K. Najnižšie podanie 4.000,00 €
L. Minimálne prihodenie 500,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 1.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., VS: 292018.
2. V hotovosti k rukám dražobníka pred otvorením dražby.
3. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Príjmový pokladničný doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky v hotovosti. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka. 3. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku je nutné zložiť do okamihu otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti, v závislosti od spôsobu zloženia dražobnej zábezpeky.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., VS: 292018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1.) 21.08.2018 o 17:30 hod. 2.) 28.08.2018 o 17:30 hod.
Miesto obhliadky Na Majer 59/9, Teplička nad Váhom
Organizačné opatrenia žiadne
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Udelenie príklepu + doplatenie ceny dosiahnutej vydražením
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník bez zbytočného odkladu, po doručení notárskej zápisnice o priebehu dražby a zaplatení ceny dosiahnutej vydražením, odovzdá vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí, v zápisnici o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Borák Valušová
d) sídlo Námestie slobody 2288, 02401 Kysucké Nové Mesto