Dražba nehnuteľností v obci Tomášov v katastrálnom území Tomášov

Katastrálne územie:
Tomášov
Obec:
Tomášov

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 201.000,- EUR 12.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 203/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefánikova
b) Orientačné/súpisné číslo 27
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 814 99
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00682420
C. Miesto konania dražby Administratívna budova, Dražobná spoločnosť, a.s., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
D. Dátum konania dražby 12. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby Prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1826, okresným úradom Senec, katastrálny odbor, okres Senec, obec Tomášov, katastrálne územie Tomášov a to:

 

 

Pozemky- parcely registra „C“:

parc. č. 855/80 o výmere 2959 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 855/81 o výmere 2105 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 855/ 81 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 474.

parc. č. 855/82 o výmere 2088 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 855/83 o výmere 3119 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: ploty zo strojového pletiva, ploty z debniacich tvárnic, studňa, spevnenéí plochy

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží.“

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Pozemok sa nachádza v intraviláne obce Tomášov, na severnom okraji obce v areáli poľnohospodárskeho družstva. Vzdialenosť do najužšieho centra obce je cca 1500 m. Vzdialenosť do hlavného mesta SR Bratislavy je cca 13,0 km.

V blízkosti sa nachádzajú hospodárske budovy poľnohospodárskeho družstva a taktiež rozostavaná obytná štvrť rodinných domov.

Pozemok sa skladá z parcely č.855/80 - spevnená betónová plocha s rozostavanými múrmi z DT tvárnic, parc.č.855/81 - plocha zastavaná budovou "odchovňa mladého dobytka" s.č.948, ktorá je vo vlastníctve PD Tomášov (nevyužívaná), parc.č.855/82 - spevnená betónová plocha a parc.č.855/3 čiastočne spevnená a čiastočne nespevnená plocha.

Prístup k ohodnocovaným pozemkom je spevnenou komunikáciou cez areál poľnohospodárskeho družstva,. Pozemok pod touto komunikáciou (parc.č.877/4), je vo vlastníctve obce Tomášov.

Podľa zistení pri obhliadke, v blízkosti ohodnocovaných pozemkov existuje možnosť napojenia na verejné rozvody NN. Vo vzdialenosti cca 100 m je možnosť napojenia na verejné rozvody vody, kanalizácie a zemného plynu.

V zmysle územno-plánovacej informácie zo dňa 01.12.2017 je pozemok súčasťou plôch s funkčným využitím "územia poľnohospodárskej výroby". Tieto plochy "predstavujú územia pre rozvoj poľnohospodárskej výroby, ktoré sú určené pre situovanie stavieb a zariadení zameraných na poľnohospodársku výrobu"

 

Ploty zo strojového pletiva sa nachádzajú v južnej a východnej časti areálu. Sú zrealizované z podmurovkou z betónových tvárnic, s oceľovými stĺpikmi a s výplňou zo strojového pletiva. Pletivo je z prevažnej časti odstránené, resp. poškodené.

 

Ploty z debniacich tvárnic sa nachádzajú prevažne v severnej a západnej časti areálu. Sú zrealizované z podmurovkou z betónových tvárnic a s výplňou z betónových debniacich tvárnic. Priemerná výška oplotenia je cca 1,70. Dokončenosť oplotení je 65%.

 

Narážaná studňa sa nachádza na pozemku parc.č.855/81.

 

Spevnené plochy s povrchom z monolitického betónu tvoria obslužné komunikácie okolo hospodárskej budovy na pozemku parc.č.855/81.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky,a.s., Bratislava (IČO:00682420) na zabezpečenie úveru č.UPM-50967-2006 na p.č.855/80,855/81,855/82 podľa zmluvy V-1700/06 zo dňa 28.4.2006.

Na pozemky parc.č.855/80, 855/81, 855/82, 855/83 - Záložné právo v prospech : Slovenská záručná a rozvojová banka , a.s., Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 00682420, Úverová zmluva č.UPM-50967-2006, UMU-50765-2006, Zmluva o zriadení záložného práva V 5580/07 právoplatná dňa 15.11.2007 - v.z. 267/07

Exekučné záložné právo v prospech Obec Tomášov IČO: 00300520, na pozemky parc.č. 855/80, parc.č. 855/81, parc.č. 855/82, parc.č. 855/83, podľa exekučného príkazu Ex. 185/2009 zo dňa 26.10.2009 (súdny exekútor Mgr. Andrej Semela), Z-3570/09

Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Senec, ma pozemky parc.č. 855/80, parc.č. 855/81, parc.č. 855/82, parc.č. 855/83, podľa rozhodnutia č. 609/340/52341/09/Ka8 zo dňa 21.1.2010, Z-374/10

Exekučné záložné právo v prospech DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35942436, na pozemky parc.č. 855/80, parc.č. 855/81, parc.č. 855/82, parc.č. 855/83, podľa exekučného príkazu EX 4607/2009 zo dňa 17.2.2010 (súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová), Z-1289/10

Exekučné záložné právo v prospech Ing. Ján Packa, na pozemky par.c.č 855/80, parc.č. 855/81, parc.č. 855/82, parc.č. 855/83, podľa exekučného príkazu Ex 1143/2010 zo dňa 2.12.2010 (súdny exekútor JUDr. Vladimí Sucháček), Z-5445/10

Exekučné záložné právo v prospech Obec Tomášov IČO: 00300520, na pozemky parc.č. 855/80, parc.č. 855/81, parc.č. 855/82, parc.č. 855/83, podľa exekučného príkazu Ex. 150/2009 zo dňa 26.06.2011 (súdny exekútor Mgr.Andrej Semela), Z-2805/2011, PVZ - 221/2011.

Exekučné záložné právo v prospech Liďák Peter, na pozemky par.c.č 855/80, parc.č. 855/81, parc.č. 855/82, parc.č. 855/83, podľa exekučného príkazu EX 749/2011 zo dňa 14.10.2011 (súdny exekútor JUDr. DušanNoskovič), Z-4814/11

Exekučné záložné právo v prospech Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., na pozemky par.c.č 855/80, parc.č. 855/81, parc.č. 855/82, parc.č. 855/83, podľa exekučného príkazu EX 1198/2010 zo dňa 23.11.2011 (súdny exekútor JUDr. Dušan Noskovič), Z-5436/11

Exekučné záložné právo v prospech Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., na pozemky par.c.č 855/80, parc.č. 855/81, parc.č. 855/82, parc.č. 855/83, podľa exekučného príkazu EX 1199/2010 zo dňa 23.11.2011 (súdny exekútor JUDr. Dušan Noskovič), Z-5440/11

Exekučné záložné právo v prospech STAVMAT SERVIS s.r.o., na pozemky parc.č. 855/80, parc.č. 855/81, parc.č. 855/82, parc.č. 855/83, podľa exekučného príkazu EX 1050/12 zo dňa 26.6.2013 (súdny exekútor JUDr. René Matuška), Z-3499/13

Exekučné záložné právo v prospech MEDIATEL spol. s r.o., Bratislava IČO 35859415, na pozemky parc. č.855/80, 855/81, 855/82, 855/83, podľa EX12051/10u zo dňa 16.03.2018, (súdny exekútor - JUDr. Rudolf Krutý, PhD. ), Z-2075/2018

Exekučné záložné právo v prospech SEHRING BRATISLAVA s.r.o. (IČO: 35762021) na pozemky parc. č. 855/80, 855/81, 855/82 a 855/83, podľa EX 17/11 zo dňa 18.05.2018, súdny exekútor - Mgr. Ján Makita, Z-2785/2018
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa Znaleckého posudku č. 53/2018 zo dňa 19.04.2018, ktorý vypracoval znalec Ing. Juraj Sedláček, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Vodohospodárske stavby, Projektovanie v stavebníctve a Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom: 913057.
K. Najnižšie podanie 201.000,- EUR
L. Minimálne prihodenie 1.000,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15.000 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1.Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK7102000000001957038659, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. s variabilným symbolom 2032018
2.V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3.Banková záruka.
4.Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka. 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK7102000000001957038659, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. s variabilným symbolom 2032018, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR, v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1.Termín: 26.06.2018, 08:00 hod. 2.Termín: 10.07.2018, 08:00 hod.
Miesto obhliadky Na predmete dražby.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/59490121, v pracovných dňoch, v čase 8:00 – 16:00 hod. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch. Hnuteľná časť predmetu dražby sa nachádza v nehnuteľnej časti predmetu dražby.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marta
c) priezvisko Pavlovičová
d) sídlo Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava