Dražba nehnuteľností v obci Topoľčany v katastrálnom území Topoľčany

Katastrálne územie:
Topoľčany
Obec:
Topoľčany

Podanie: Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie N/A 26.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe (podľa § 18 zákona č. 527/2002 Z.z.):
Dražba číslo 036/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85102
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35724803
C. Miesto konania dražby salónik Executive Lounge v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 26. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Topoľčany, obec: Topoľčany, katastrálne územie: Topoľčany, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Topoľčany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4602, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 2780 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1094/5 o výmere 270 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • prekrytie rekr. baz. so súpisným číslom 4430 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1094/8 o výmere 294 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1094/1 o výmere 2191 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1094/5 o výmere 270 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1094/8 o výmere 294 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Zmeny v rozsahu práv a povinností viaznucich na predmete opakovanej dražby s ním spojených:

V právach a záväzkoch viaznucich na predmete opakovanej dražby sa vypúšťa:

a) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti; JUDr. Miroslav Šutliak – súdny exekútor (Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš), podľa EX 162/15,
d) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnosti; JUDr. Miroslav Šutliak – súdny exekútor (Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš), podľa EX 162/15.

Na základe uvedeného je aktuálny stav práv a záväzkov na predmete opakovanej dražby nasledovný:

Práva a záväzky viaznuce na predmete opakovanej dražby:
a) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Július Rosina – súdny exekútor (Exekútorský úrad Topoľčany), podľa EX 945/17,
b) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 312/03,
c) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnosti; JUDr. Rudolf Krutý – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 16610/16.


K iným zmenám v Oznámení o opakovanej dražbe č. 036/2018 nedošlo.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul
b) meno
c) priezvisko
d) sídlo ,