Dražba nehnuteľností v obci Topoľčany v katastrálnom území Topoľčany

Katastrálne územie:
Topoľčany
Obec:
Topoľčany

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 26.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 036/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik Executive Lounge v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitr
D. Dátum konania dražby 26. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod. – 11:35 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Topoľčany, obec: Topoľčany, katastrálne územie: Topoľčany, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Topoľčany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4602, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 2780 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1094/5 o výmere 270 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • prekrytie rekr. baz. so súpisným číslom 4430 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1094/8 o výmere 294 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1094/1 o výmere 2191 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1094/5 o výmere 270 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1094/8 o výmere 294 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu opakovanej dražby/ opis stavu predmetu opakovanej dražby:

Rodinný dom súpisné číslo 2780, katastrálne územie Topoľčany

Jedná sa o samostatne stojaci murovaný podpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1991, je napojený na verejný rozvod vodovodu, kanalizácie, plynu a elektriky. V rodinnom dome je zabezpečovacie zariadenie. Rodinný dom je umiestnený na okraji zastavanej časti mesta. V okolí sa nachádzajú prevažne rodinné domy.

 

Dispozičné riešenie:

I. podzemné podlažie tvorí: kotolňa, 2 chladiarenské boxy (slúžili na uskladnenie kvetov) a 2 sklady.

Zastavaná plocha I. podzemného podlažia je 208,22 m2.

I. nadzemné podlažie tvorí: kuchyňa, kúpeľňa s WC a 5 izieb.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 236,73 m2.

I. podkrovie tvorí: kúpeľňa, WC, 3 izby, loggia a balkón.

Zastavaná plocha I. podkrovia je 97,99 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

I. podzemné podlažie je osadené v hĺbke do 2 m pod úrovňou terénu so zvislou izoláciou. Obvodové murivo je z tehloblokov s hr. 400mm. Stropy sú železobetónové, podlahy sú s cementovým poterom a keramické. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Okná sú drevené zdvojené. Vykurovanie je ústredné s panelovými radiátormi, ďalej sa tu nachádza príprava teplej úžitkovej vody. Schody sú betónové s keramickou dlažbou. Obvodové murivo I. nadzemného podlažia je z tehloblokov hr. 40 cm na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Stropy sú prefabrikované. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, priečky sú tehlové. Schody sú betónové s keramickou dlažbou. Dvere sú dyhované, okná sú dvojité drevené. Všetky podlahy sú keramické. Elektroinštalácia je svetelná. K dispozícii je rozvod studenej a teplej vody. Kanalizácia je z kúpeľne, WC a kuchyne. V kuchyni je linka na báze dreva, oceľový smaltovaný drez, plynový sporák, odsávač pár, umývačka riadu, chladnička. Batérie sú pákové. Keramické obklady sú v kuchyni, kúpeľni a WC. V kúpeľni je samostatná sprcha a umývadlo, záchod je bez umývadla. Nachádza sa tu kozub s otvoreným ohniskom. Strecha je sedlová s plechovou hliníkovou krytinou a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Murivo I. podkrovia je z tehloblokov hr. 400 mm. Stropy sú drevené prevažne zošikmené s rovným podhľadom. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné omietky sú vápenné hladké. Dvere sú dyhované, okná sú drevené zdvojené. Podlahy vo všetkých miestnostiach sú keramické. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú panelové. Elektroinštalácia je svetelná. K dispozícii je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácia je z kúpeľne a WC. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo a bidet, záchod je splachovací s umývadlom. Keramické obklady sú v kúpeľni a WC.

 

Krytý bazén súpisné číslo 4430

Krytý bazén je samostatne stojaci prízemný objekt daný do užívania v roku 1991.

 

Dispozičné riešenie:

I. podzemné podlažie tvorí: šatne a spojovacia chodba s rodinným domom.

Zastavaná plocha I. podzemného podlažia je 46,12 m2.

I. nadzemné podlažie tvorí: bazén, sauna, samostatné WC - 1x muži, 1x ženy a samostatné sprchy.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 282,9 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Krytý bazén je prízemný objekt s drevenou obvodovou konštrukciou s presklením. Základy sú betónové s betónovou podmurovkou. Zvislú nosnú konštrukciu tvoria drevené lepené väzníky s izolačným dvojsklom. Podlaha je keramická, bazén je betónový s náterom. Elektroinštalácia je svetelná, vykurovanie je ústredné s plechovými článkovými radiátormi. Interiér je obložený drevom.

 

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

Prístrešok

Bol vybudovaný v roku 2013 pred vstupom do kuchyne v 1.NP z dvora. Prístrešok slúži na posedenie.

Dispozičné riešenie:

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 18 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Má drevenú nosnú konštrukciu s murivom z 2 strán. Z 1 strany je murivo rodinného domu a z prednej strany, kde je vstup, je murivo iba do výšky parapetu, nad ním je stena otvorená. Podlaha je z keramickej dlažby, strop je drevený trámový s viditeľnými trámami, strecha je pultová s krytinou z asfaltových šindľov. V prístrešku je svetelná elektroinštalácia.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Július Rosina – súdny exekútor (Exekútorský úrad Topoľčany), podľa EX 945/17,
b) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 312/03,
c) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnosti; JUDr. Rudolf Krutý – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 16610/16.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EURO (slovom: nula EURO)
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 234/2017 zo dňa 15.01.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Otom Pisoňom:
216.000,- EUR (slovom: dvestošestnásťtisíc EURO)