Dražba nehnuteľností v obci Tornaľa v katastrálnom území Tornaľa

Katastrálne územie:
Tornaľa
Obec:
Tornaľa

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 9.300,00 € 31.05.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 139/12-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Janky Antalovej, Bélu Bartóka 16, 979 01 Rimavská Sobota
D. Dátum konania dražby 31. 05. 2018
E. Čas konania dražby 11.00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1876, vedenom Okresným úradom Revúca, Katastrálnym odborom, okres: Revúca, obec: TORNAĽA, katastrálne územie: Tornaľa, a to:

  • byt č. 1 na 1.p. vo vchode 3 bytového domu so súpisným číslom 1279, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 881/17,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 15/1000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 15/1000, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 881/17 o výmere 581 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len "Predmet dobrovoľnej dražby").

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 1 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1279 na p. č. 881/17 v k.ú. Tornaľa

Ohodnocovaný byt sa nachádza v krajnej schodiskovej sekcii na 1. poschodí - 2 .nadzemnom podlaží. Byt po dispozičnej stránke pozostáva z 2 obytných miestností, kuchyne, WC + kúpeľne, predsiene, loggie. K bytu patrí skladový priestor - pivničná kója č. 5/3 na prízemí bytového domu. Podlahová plocha bytu s pivnicou je 49,27 m2. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku KN parc.č. 881/17 o výmere 581 m2 zodpovedajúci pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome je 15/1000.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba 16,45

16,45

Izba 12,07

12,07

Kuchyňa 8,11

8,11

Predsieň 6,76

6,76

Kúpeľňa a WC 3,84

3,84

Pivnica 2,04

2,04

Vypočítaná podlahová plocha

49,27

 

Bytový dom so súp. č. 1279 na p. č. 881/17 v k.ú. Tornaľa

Predmetný bytový dom súp.č. 1279 sa nachádza na Školskej ulici č. 17, vchod 3 v Tornali na parcele č. 881/17. Ide o 1 + 8 podlažný typový panelový bytový dom tromi vchodmi. Na každom poschodí v predmetnom vchode sú 2 byty. Na prízemí /v suteréne/ sú spoločné časti a spoločné zariadenia domu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 1 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1279 na p. č. 881/17 v k.ú. Tornaľa

Nakoľko obhliadka nebola umožnená predpokladá sa pôvodný stav bez vykonaných rekonštrukcií počas užívania bytu.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie . vnútorná inštalácia/ potrubné rozvody vody, elektroinštalácia, odpady,/ okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie vrátane uzatváracích ventilov, vybavenie kúpeľne s WC. Vlastníctvo bytu , včítane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami a príslušenstva  umiestneného mimo bytu, vrátane zárubne. do vlastníctva patrí aj hlavná elektrická odbočka bytu s hlavnými poistkami pre byt.

Podlahy obytných  miestností a ostatných miestností je z PVC. Okná sú drevené, zdvojené bez žalúzií. Dvere sú zasklené aj plné do oceľových zárubní. Omietky stien sú vápenné štukové hladké. Vybavenie kuchyne je štandardné, kuchynská linka, plynový sporák, drez plastový, batéria páková, digestor.  Elektroinštalácia je svetelná s ističmi, v byte je rozvod spoločnej TV antény. Vykurovanie je centrálne, radiátory sú oceľové. Rozvod studenej a teplej vody je z centrálneho zdroja cez inštalačné jadrá. Sociálny blok je umiestnený v typovom bytovom jadre. V kúpeľni je vaňa, umývadlo, páková batéria. Vo WC ke keramická WC misa.

 

Bytový dom so súp. č. 1279 na p. č. 881/17 v k.ú. Tornaľa

Nosný systém bytového domu je panelový v osovom module nosných stien po 3450 mm. Strecha je plochá so živičnou krytinou . Vonkajšie povrchové úpravy sú prevedené nástrekovými hmotami brizoplast resp. vapon. Vybavenie spoločných priestorov je bežné, zodpovedá obdobiu výstavby a typu panelového domu. V každej schodiskovej sekcii je osobný výťah.

Spoločnými časťami domu sú : základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú spoločná televízna anténa, práčovňa , sušiareň, kočikáreň, strojovňa výťahu, výťah, prípojky televízneho signálu, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu, v ktororom je byt umiestnený.

Bytový dom podľa potvrdenia Ladislav Molnár - Domová správa  bol dokončený v roku 1989. Technický stav zodpovedá veku, údržba bytu  je priemerná.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

POZEMKY

Zastavaná plocha v k. ú. Tornaľa

Pozemok sa nachádza v okrajovej polohe mesta Tornaľa. Pozemok je rovinatý. Je napojený na všetky inžinierske siete.  Negatívne účinky okolia na pozemok neboli zistené. Pozemok je vedený na LV 1876. 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 1876, k.ú. Tornaľa:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
56.
Poznámka Exekútorský úrad Košice - súdny exekútor JUDr. Ján Ondáš, Mlynárska 16, 040 01 Košice - poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie EX 2850/2013-20 BM zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti byt č.1, na 1.poschodí, vchod 3, spoluvlastnícky podiel k parcele registra C p.č.881/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 581m2 v 15/1000-inách a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu č.s.1279 na p.č.881/17 v 15/1000-inách - P-41/2014 - 51/14;
Poznámka Exekútorský úrad Banská Bystrica, Mičinská cesta 35 JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie EX 21/15-1 - zriadením exekučného záložného práva so zákazom nakladať s nehnuteľnosťou na byt č.1, 1 poschodie, vchod 3, parcely registra C 881/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 581m2, stavby: bytový dom súp.číslo 1279 na p.č.881/17, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 15/1000 v prospech mal. Leonard Siman nar.18.02.2011, Továrenská ulica 209/13, 976 31 Vlkanová - P-144/2015 - 1599/15
Poznámka Oznámenie o začatí výkonu záložného práva PDS-139/1-2017-PR Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36583936 v prospech záložného veriteľa Vlastníci bytov v bytovom dome na ul. Školská č.s. 1279 v Tornali a to na byt č.1, 1.poschodie, vchod 3, spoluvlastnícky podiel k parcele registra C p.č. 881/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 581m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu č.s. 1279 na p.č. 881/17 v podiele 15/1000 - P-426/2017 - 925/17
Poznámka Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby PDS č.139/12-2017, dražobník - Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936 na nehnuteľnosti byt č.1, 1.poschodie, vchod 3 a spoluvlastnícky podiel k parcele registra C p.č.881/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 581m2 v 15/1000-inách, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu č.s.1279 na p.č.881/17 v podiele 15/1000-inách - P-99/2018 - 298/18

ČASŤ C: ŤARCHY
56. Záložné právo v zmysle §15 Zák.182/93 Z.z. - Z-621/2006 - 345/06;
Iné údaje: Bez zápisu
Poznámka: Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 15.200,00 €
K. Najnižšie podanie 9.300,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Paula Rusková
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľká Ida
b) Orientačné/súpisné číslo 289
c) Názov obce Veľká Ida d) PSČ 04455
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.11.1992
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 102/2018
Meno znalca: Ing. Andrea Bothová
Dátum vyhotovenia: 05.04.2018
Všeobecná cena odhadu: 9.300,00 €