Dražba nehnuteľností v obci Tornaľa v katastrálnom území Starňa

Katastrálne územie:
Starňa
Obec:
Tornaľa

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 43.000,- € 03.07.2018 Stiahnuť
LICITOR group, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 301415
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR group, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Sládkovičova601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (salónik 2.poschodie)
D. Dátum konania dražby 03. 07. 2018
E. Čas konania dražby 12:00 hod.
F. Kolo dražby 3.
G. Predmet dražby

 - rodinný dom s. č. 220 s príslušenstvom postavený na parc. č. 552 a pozemok registra „C“ na parcele č. 551, 552 a 553, v k. ú. Starňa, obec Tornaľa, okres Revúca, zapísaný na LV č. 255, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 220, ulica Višňová, k. ú. Starňa, obec Tornaľa

Predmetná nehnuteľnosť je rodinný dom, ktorý má jedno čiastočné podzemné, jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie. Podľa predložených podkladov bol pôvodný dom postavený v roku 1964, pôvodný dom bol v roku 2008 zrekonštruovaný, ďalšia prístavba a nadstavba domu bola skolaudovaná v roku 2011, v tomto roku bola stavba aj zateplená. Dispozične sa v suteréne domu nachádzajú dve pivnice, sklad a kotolňa, v prízemí domu sú vstupné zádverie so schodiskom, chodba, obývacia izba s kuchynským kútom, ďalšia izba, kúpeľňa a terasa, v podkroví sú hala so schodiskom, tri izby, šatník a loggia.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke 1-2 m so zvislou izoláciou, základy sú betónové pásové, obvodové zvislé konštrukcie sú murované prevažne zo škvarobetónových tvárnic v hrúbkach do cm, deliace konštrukcie sú murované. Stropy nad suterénom sú železobetónové s rovnými podhľadmi, nad prízemím a podkrovím drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je sedlová, krytina škridlová betónová typu BRAMAC, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú vápenno cementové hladké, v soklovej časti s kamennými obkladmi, vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké. Okná sú v suteréne jednoduché, v nadzemných podlažiach drevené zdvojené z europrofilov, vnútorné dvere v prízemí drevené rámové s výplňou, v podkrovnej časti domu dvere nie sú osadené. Podlahy v suteréne sú s cementovým poterom, v obytných miestnostiach prízemia z mramorových dlažieb, v obytných miestnostiach podkrovia plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach prevládajú keramické dlažby. Dom má ústredné vykurovanie, zdrojom je kotol na tuhé palivo umiestnený v suteréne, na ohrev TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač. Dom je napojený na elektroinštaláciu, vodu z vlastnej studne cez domovú vodáreň DARLING, kanalizáciu do vlastnej žumpy, prípojku zemného plynu nemá. V kuchyni sa zariadenie nenachádza, sú tu len keramické obklady za pôvodnou linkou a nástenná páková nerezová batéria, v kúpeľni prízemia sú  rohová smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, sprchový kút, WC, umývadlo, batérie sú nerezové pákové, steny kúpeľne sú s keramickými obkladmi. V súčasnom období sa dom na trvalé bývanie nevyužíva, stavebná údržba sa nevykonáva.  Životnosť domu je stanovená na 100 rokov, vek pôvodnej časti domu od roku 1964, vek prístavby a nadstavby podkrovia od roku 2011.

 

Výpočet zastavanej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. PP

1964

1,2*(2,15*3,10+2,20*1,15+2,10*2,10+3,35*3,30)

29,59

120/29,59=4,055

1. NP

1964

9,53*8,96+3,73*2,50

94,71

 

1. NP

2011

5,80*2,50

14,5

 

Spolu 1. NP

 

 

109,21

120/109,21=1,099

1. Podkrovie

1964

0

0

 

1. Podkrovie

2011

11,46*9,53

109,21

 

Spolu 1. Podkrovie

 

 

109,21

120/109,21=1,099

 

Garáž bez súp. č. na parc. č. 553

V zadnej časti dvora domu je postavená drevená stavba garáže, stavba nie je zapísaná na liste vlastníctva, ani zakreslená v katastrálnej mape. Dispozične ide o jednopodlažnú stavbu bez podpivničenia, ktorú tvorí jedna miestnosť garáže, stavba je konštrukčne postavená z drevenej konštrukcie, t. j. hranolov jednostranne obitých OSB doskami, stropy nie sú vyhotovené, sedlovú strechu tvoria drevené priehradové strešné väzníky, krytina je z asfaltových šindľov, klampiarske konštrukcie, t. j. strešné žľaby sú z pozinkovaného plechu, zvody chýbajú. Podlaha je betónová s cementovým poterom, vráta, okná ani dvere stavba nemá, vnútorné povrchové úpravy nie sú vyhotovené, z vonkajšej strany je na drevených OSB doskách hladká vápenno cementová stierka, ostatné vybavenie stavba nemá. Podľa zistení pri miestnom šetrení a predchádzajúcich znaleckých dokazovaní bola stavba postavená v roku 2013, životnosť stavby je stanovená na 70 rokov.

 

                                               Príslušenstvo tvorí najmä:

 

                                                               Plot uličný na p. č. 551

Z uličnej strany je plot z oceľovej tyčoviny v rámoch na betónovej podmurovke, vráta a vrátka sú tiež oceľové, plot bol postavený v roku 1964.

 

Plot pletivový na p. č. 551, 553

Na ľavej a zadnej strane domu je pletivový plot na oceľových stĺpikoch, vyhotovený bol v roku 2011.

 

Studňa na p. č. 552

Kopaná studňa je pod terasou domu.

 

Prípojka vody na p č. 552

Domová vodáreň na p. č. 552

Kanalizácia do žumpy na p. č. 551

Žumpa na p. č. 551

Spevnené plochy betónové na p. č. 551

Vonkajšie schody na p. č. 552

Prístrešok nad zadnou terasou na p. č. 552

 

Pozemky parc. registra „C“:

Parcela

Druh pozemku

Podiel

Výmera [m2]

551

zastavané plochy a nádvoria

1/1

282,00

552

zastavané plochy a nádvoria

1/1

174,00

553

záhrada

1/1

275,00

Spolu výmera 

 

 

731,00

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží". V čase dražby nie je predmet dražby obývaný.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 255
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 2814427 0 02 a 2814427 8 03 v prospech Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava IČO: 31335004 na parcely registra C p.č.146/29 zast. plochy a nádvoria o výmere 163m2, p.č.146/68 záhrada o výmere 374m2, p.č.146/121 zast. plochy a nádvoria o výmere 173m2 a stavba rod.dom č.s.220 na p.č.C 146/121 z 8.6.2009 - V 419/2009 - 42/09; (p.č.C 146/29,146/68,146/121 boli po zápise OKO prečíslované na p.č.C 551,553,552 - 68/14);

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 2881243 8 01 a 2881243 5 02 v prospech Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava IČO: 31335004 na parcely registra C p.č.146/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 163m2, p.č.146/68 záhrada o výmere 374m2, p.č.146/121 zastavané plochy a nádvoria o výmere 173m2 a stavba rodinný dom č.s.220 na p.č.C 146/121 z 17.5.2011- V-367/2011 - 42/11; (p.č.C 146/29,146/68,146/121 boli po zápise OKO prečíslované na p.č.C 551,553,552 - 68/14);

Rozhodnutie Mesta Tornaľa č.77/2012, Mierová 14, 982 01 Tornaľa - vznik prednostného záložného práva s obmedzujúcim zákazom nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane nehnuteľnosti parcely registra C p.č.146/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163m2, p.č.146/68 záhrada o výmere 374m2, p.č. 146/121 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 173m2 a stavba rodinný dom č.s.220 na p.č.146/121 z 9.10.2012 - Z2168/2012 - 122/12; (p.č.C 146/29,146/68,146/121 boli po zápise OKO prečíslované na p.č.C 551,553,552 - 68/14);

Rozhodnutie Mesto Tornaľa č.33/2013, Mierová 14, 982 01 Tornaľa zo dňa 3.10.2013 - vznik prednostného daňového exekučného konania predajom nehnuteľností parcely registra C p.č.146/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163m2, p.č.146/68 záhrada o výmere 374m2, p.č. 146/121 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 173m2 a stavba rodinný dom č.s.220 na p.č.146/121 z 28.11.2013 - Z-1861/2013 - 114/13; (p.č.C 146/29,146/68,146/121 boli po zápise OKO prečíslované na p.č.C 551,553,552 - 68/14);

Exekútorský úrad Moldava nad Bodvou - súdny exekútor JUDr. Jaroslav Delfini, Školská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou - exekučný príkaz EX 38/14-23 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti parcely registra C p.č.551 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 282m2, p.č. 552 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174m2, p.č. 553 záhrada o výmere 275m2 a stavba rodinný dom č.s. 220 na p.č.552 v prospech Mesto Tornaľa, Mierova 14, 982 01 Tornaľa, IČO:00319091 - Z-1029/2015 z 13.7.2015 - 887/15.
Poznámky:
Rozhodnutie Mesta Tornaľa č.33/2013, Mierová 14, 982 01 Tornaľa - poznamenáva sa vznik prednostného daňového exekučného konania predajom nehnuteľností parcely registra C p.č.146/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163m2, p.č.146/68 záhrada o výmere 374m2, p.č. 146/121 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 173m2 a stavba rodinný dom č.s.220 na p.č.146/121 - P-534/2013 - 111/13; (p.č.C 146/29,146/68,146/121 boli po zápise OKO prečíslované na p.č.C 551,553,552 - 68/14);

Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor doc. JUDr. Peter Molnár, PhD., Kupeckého 29, 040 01 Košice - poznamenáva sa upovedomenie EX 3761/17 o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti parcely registra C p.č. 551 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 282m2, p.č. 552 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174m2, p.č. 553 záhrada o výmere 275m2 a stavba rodinný dom č.s. 220 na p.č. 552 v prospech Orange Slovensko, a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 - P414/2017 - 93/17.

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 43.000,- €
K. Najnižšie podanie 43.000,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Martin Šustek
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
V. Odhad ceny predmetu dražby 57.000,- €