Dražba nehnuteľností v obci Tornaľa v katastrálnom území Tornaľa

Katastrálne územie:
Tornaľa
Obec:
Tornaľa

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 16.000,00 27.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: Ex 42/05
Typ dražobnej vyhlášky: Ex 42/05
Poradie dražby: 2
Exekútor: Miroslav Pinter
Ulica: Bradáčova
Obec: Bratislava
PSČ: 85286
Zastupujúci exekútor: Jaroslav Mráz
Ulica: Bosákova 7
Obec: Bratislava
PSČ:
Dátum konania dražby: 27.09.2018
Čas konania dražby: 10:30
Miesto konania dražby: Bradáčova 7, 85286Bratislava
Vlastník: Fükö Csaba a Füköova Alžbeta
Sídlo: Mierova 1190/20, Tornaľa
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 01.08.2018
Znalecká hodnota: 16.000,00
Reálna hodnota: 16.000,00
Výška zábezpeky: 8.000,00
Číslo bankového účtu: SK64 0900 0000 0050 3678 2924
Najnižšie podanie: 16.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK64 0900 0000 0050 3678 2924
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie, ako aj odhad závad, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva viaznuce na nehnuteľnosti - neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať vydraženej nehnuteľnosti, o čom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Dátum obhliadky: 17.09.2018
Čas obhliadky: 12:00
Miesto obhliadky veci: Mierova 1190/20, Tornaľa, záujem o obhliadku nehnuteľnosti je treba ohlásiť 3 dni pred určeným dátumom na tel.č.0905613364
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Revúca
     Obec : Tornaľa
     Kataster : Tornaľa
     Číslo listu vlastníctva: 1689
   Parcela
     Parcelné číslo: 1168/25
     Výmera: 734
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: podiel na spoločných priestoroch a zariadeniach domu
   Stavba
     Supisné číslo: 1190
     Pracelné číslo: 1168/25
     Druh stavby: obytný dom, bl.č.7
     Popis stavby: byt. č. 15
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: