Dražba nehnuteľností v obci Trebišov v katastrálnom území Trebišov

Katastrálne územie:
Trebišov
Obec:
Trebišov

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 17.900,00 € 31.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 198/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské Nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 829 90
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Martina Mižiková Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 2952, katastrálne územie: Trebišov, Okresný úrad Trebišov – katastrálny odbor, obec Trebišov, okres Trebišov, spoluvlastnícky podiel 1/1
 

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 452/1, výmera: 108 m2, druh pozemku: záhrady,
• parcelné číslo: 453/1, výmera: 265 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

• parcelné číslo: 453/2, výmera: 24 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

 

Stavby:

• súpisné číslo: 450, na parcele č. 453/1, druh stavby: rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané do LV, najmä: plot od ulice pred domom, prípojka vody, prípojka kanalizácie, prípojka zemného plynu, spevnená plocha okolo domu, vonkajšie schody do domu.


Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 450 je osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č. 453/1 v k.ú. Trebišov. Situovaný je na okraji mesta v zástavbe rodinných domov na ulici Jesenského 79, prístupný z verejnej miestnej komunikácie. V danej časti obce je možnosť napojenia na plyn a elektro, kanalizácia do verejnej kanalizácie, vodovod z verejného vodovodu. Rodinný dom v čase obhliadky nemal osadený elektromer, na zdroj elektrickej energie bol pripojený provizórnou prípojkou zo susedného domu. Rodinný dom v čase obhliadky bol riadne obývaný, má zanedbanú údržbu, v nezistenom čase bola prevedená čiastočná rekonštrukcia - boli osadené nové podlahy, rekonštrukcia kúpeľne a dve pôvodné okná v zadných izbách boli vymenené za plastové. Rodinný dom bol pôvodne postavený v r. 1960, v r. 1990 bola v zadnej časti pristavaná prístavba kuchyne, ktorá z časti leží na cudzej parcele č. 452/5. Dom svojím vybavením spĺňa iba základné nároky na súčasné trendy bývania. Jeho ďalšie užívanie si bude vyžadovať investície do zanedbanej údržby a do modernizácie. Jeho opotrebenie som stanovil lineárnou metódou.

 

DISPOZIČNÉ  RIEŠENIE:

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, je čiastočne podpivničený. Dispozične má suterén jednu, ťažko prístupnú pivnicu z komory. Nadzemné podlažie pôvodnej časti má dispozične predsieň, chodbu, štyri izby, WC, komoru a kúpeľňu, v prístavbe je kuchyňa.

 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY:

Základy betónové s vodorovnou izoláciou, murivo je murované z tvárnic hr. do 30 cm, deliace konštrukcie v celom rodinnom dome tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, vonkajšia zdrsnená jednoduchá, na troch stenách je čiastočný keramický obklad, strop drevený s rovným podhľadom, nad pivnicou železobetónový, krov drevený sedlový manzardový, krytina na krove AZC šablóny na latách, na prístavbe plech, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie ostatné z pozinkovaného plechu, dvere v celom rodinnom dome hladké, okná dvojité drevené pôvodne, v dvoch izbách plastové, podlahy obytných miestností plávajúce laminátové, v jednej izbe pôvodne bukové vlysy, ostatné miestnosti keramická dlažba, vykurovanie ústredné na zemný plyn, kotol ÚK v kuchyni, elektroinštalácia svetelná, rozvádzač s ističmi bez elektromeru, rozvod vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody elektrický bojler v kuchyni, inštalácia plynu zemného, v kúpeľni je iba jedna plastová rohová vaňa, keramický obklad, batéria 1x páková so sprchou, vo WC je záchod v prevedení kombi a jedno umývadlo s obyčajnou batériou, v kuchyni je nerezový drez, plynový šporák, jednoduchá kuchynská linka 2,80 m, batéria 1x páková. Časť stavebných konštrukcií a vybavenia je poškodená.

 

Plot od ulice pred domom tvoria drevené profily v rámoch, výplň výšky 1,00 m, s betónovým základom a podmurovkou, celková dĺžka 12,50 m, zriadený v r. 1975, bez údržby, poškodený.

Prípojka vody z verejného vodovodu do domu, celková predpokladaná dĺžka 10,50 bm, trasa neidentifikovaná v teréne, oceľová DN 25.

Prípojka kanalizácie z domu do verejnej kanalizácie, kameninová DN 125, zriadená v r. 1990, predpokladaná dĺžka 12,50 m.

Prípojka zemného plynu z verejného rozvodu do domu, celková dĺžka 2,00 bm.

Spevnená plocha zo zámkovej dlažby okolo domu, celkom 26,40 m2.

Vonkajšie schody betónové do domu z monolitického betónu, povrch z keramickej dlažby, celkom 8,00 bm.

 

Pozemok, parcely č. 453/1 a č. 453/2 tvoria pozemok pod rodinným domom, pod zbúranou garážou a dvor okolo domu na Jesenského ulici č. 79 v zastavanej časti okresného mesta Trebišov, v lokalite IBV, v uličnej zástavbe rodinných domov, s prístupom z verejnej miestnej komunikácie, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete. Negatívnym účinkom je výskyt marginalizovaných skupín obyvateľstva v okolí. Dvor (parcela č. 453/1) slúži aj na prístup do cudzieho rodinného domu na parc. 452/5.

Pozemok parcela č. 452/1 tvorí záhradu za rodinným domom, v čase obhliadky pozemok nebol užívaný, bez údržby, s prístupom cez parcelu č. 453/1 z verejnej komunikácie, s obmedzenou možnosťou napojenia na inžinierske siete, negatívnym účinkom je jeho zanedbaný stav pri obhliadke.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

C - 3: Pod V 2747/08 zriadenie záložného práva v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s., IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, k nehnuteľnostiam: stavba č. s. 450 - rodinný dom na parcele č. 453/1 a pozemky - parcely č: 452/1, 453/1, 453/2 v podiele 1/1. - 1935/08

Exekútorský úrad Bratislava, súdna exekútorka JUDr. Eva Ondrejková, Turčianska 50, 821 09 Bratislava. Exekučný príkaz Ex 2230/13 - 41 zo dňa 09.01.2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba rodinný dom súp.č.450 na parc.č. 453/1 a pozemky parc.č. 452/1, 453/1, 453/2, pod B-2 v podiele 1/1. Z 82/14 - 103/14

Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Ján Sokol, Jantárová 30, 040 01 Košice. Exekučný príkaz EX 2667/2013 - 19 zo dňa 24.3.2014 exekúcia zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba rodinný dom súp.č.450 na parc.č. 453/1 a pozemky parc.č. 452/1, 453/1, 453/2, pod B-2 v podiele 1/1. Z 904/14 - 694/14

Z-245/15-Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 4597/14, od exekútorského úradu Bratislava, súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský v prospech Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176 zast: Advokátska kancelária ERASMUS LEGAL, s.r.o., so sídlom Justičná 9, 811 07 Bratislava na rodinný dom č.s.450 na parc.č.453/1 a pozemky registra C-KN parc.č.452/1, 453/1, 453/2 v podiele 1/1, zo dňa 20.01.2015. -č.z.268/15

Z - 3045/2015-Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 244/2015 - 10, od exekútorského úradu Trnava, súdny exekútor JUDr. Adriana Juhásová, Matuškova 1, 017 01 Trnava 1 v prospech oprávneného Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176 na nehnuteľnosti: stavba - rodinný dom č.s.450 na parc.č.453/1 a pozemky registra C-KN parc.č.452/1, 453/1, 453/2 v podiele 1/1. Zo dňa 16.09.2015 - 3636/15

Nasledujúce práva a záväzky prípade úspešnej dražby ostávajú viaznuť na predmete dražby a vydražiteľ nadobúda predmet dražby zaťažený týmito právami a záväzkami:

C-2 Pod V 18/06 zriaďuje sa vecné bremeno práva prechodu cez pozemky parc.č. 452/1, 453/1, 453/2 v prospech Idy Berkyovej r. Kanalošovej.

Na liste vlastníctva č. 2952, k.ú. Trebišov je pri pozemkoch parcely reg. „C“ č. 452/1, 453/1, 453/2 uvedené ako druh chránenej nehnuteľnosti „401“ – chránené ložiskové územie.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 79/2018, ktorý vypracoval Ing. Miroslav Vaško, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 913731. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 20.04.2018
Hodnota predmetu dražby bola stanovená vo výške 17.900,- EUR.
K. Najnižšie podanie 17.900,00 € (slovom: sedemnásťtisícdeväťsto eur)
L. Minimálne prihodenie 300,00 € (slovom: tristo eur)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3.000,00 € (slovom: tritisíc eur)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK71 0200 0000 0019 5703 8659 (BIC:SUBASKBX), vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. s variabilným symbolom 1982018.
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky, 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK71 0200 0000 0019 5703 8659 (BIC:SUBASKBX), vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. s variabilným symbolom 1982018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR; v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. 12.07.2018 o 10:00 hod. 2. 26.07.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky J. Jesenského 450/79, Trebišov
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0112, Po-Pi 8:00 - 16:00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Martina
c) priezvisko Mižiková
d) sídlo Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice