Dražba nehnuteľností v obci Trebišov v katastrálnom území Trebišov

Katastrálne územie:
Trebišov
Obec:
Trebišov

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 36975 07.08.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 179a-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko DPS financial consulting, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 46713930
C. Miesto konania dražby Boutique Hotel Maraton, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, salónik RONDO na 2. poschodí
D. Dátum konania dražby 07. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

1509

Trebišov

Trebišov

Trebišov

Trebišov

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

58

Zastavané plochy a nádvoria

582

59

Záhrady

687

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

611

58

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Jedná sa o nehnuteľnosť - jednopodlažný rodinný dom s čiastočným podpivničením v individuálnej zástavbe v obci Trebišov, katastrálne územie Trebišov, okres Trebišov. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1952, prístavba v roku 2002.

Dispozičné riešenie: V I. podzemnom podlaží sa nachádza schodisko a pivnica. V I. nadzemnom podlaží sa nachádza preddverie, chodba, 3x izba, kuchyňa, kotolňa, schodisko, kúpeľňa s WC a garáž.

Technické riešenie:

Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm;deliace konštrukcie - 1. NP - tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko - 1. PP, 1. NP - cementový poter. Strecha - krovy - 1. NP - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - 1. NP - betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - kuchyne. Výplne otvorov - dvere - 1. PP - zvlakové; 1. NP - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. NP - plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. NP - parkety, vlysy laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák plynový vstavaný, vstavaná elektrická rúra; 1. NP - drezové umývadlo

nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa plastová; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla.

Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. NP - oceľové. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania - kondenzačný. Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickými poistkami. Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod zemného plynu. Rodinný dom je v súčasnosti nevyužívaný bez vykonávanej údržby.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Jedná sa o nehnuteľnosť - jednopodlažný rodinný dom s čiastočným podpivničením v individuálnej zástavbe v obci Trebišov, katastrálne územie Trebišov, okres Trebišov. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1952, prístavba v roku 2002.

Dispozičné riešenie: V I. podzemnom podlaží sa nachádza schodisko a pivnica. V I. nadzemnom podlaží sa nachádza preddverie, chodba, 3x izba, kuchyňa, kotolňa, schodisko, kúpeľňa s WC a garáž.

Technické riešenie:

Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm;deliace konštrukcie - 1. NP - tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko - 1. PP, 1. NP - cementový poter. Strecha - krovy - 1. NP - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - 1. NP - betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - kuchyne. Výplne otvorov - dvere - 1. PP - zvlakové; 1. NP - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. NP - plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. NP - parkety, vlysy laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák plynový vstavaný, vstavaná elektrická rúra; 1. NP - drezové umývadlo

nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa plastová; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla.

Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. NP - oceľové. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania - kondenzačný. Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickými poistkami. Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod zemného plynu. Rodinný dom je v súčasnosti nevyužívaný bez vykonávanej údržby.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Z-3097/2017-Oznámenie o postúpení pohľadávky z postupcu OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31318916 so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava na základe zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej dňa 06.12.2017 posúpila pohľadávku banky s príslušenstvom a všetkými právami z akéhokoľvek zabezpečenia na postupníka: DSP financial consulting, s.r.o., IČO: 46713930 so sídlom Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, ktorá bola zabezpečená zmluvou ZZ1 k ÚZ č.068/5010/11 SU zo dňa 01.08.2011o zriadení záložného práva pod V 1174/11 na stavbu rodinný dom s.č.611 na parcele č. 58 a pozemky registra C-KN parc.č.58, 59 v celosti.- č.z.1254/11, -č.z.31/18
- Exekútorský úrad Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško - Exekučný príkaz Ex 67/2014-14 zo dňa 3.07.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba - rod. dom s.č.611 na parc.č.58 a pozemky registra C-KN parc.č.58, 59 v celosti. Z 1910/14 - 1598/14
- Z 3595/14 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1334/2012-36 od exekútorského úradu Michalovce, súdny exekútor JUDr. Blaško Jozef v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, pobočka, Komenského 1960/4, 075 01 Trebišov, IČO:35937874 na nehnuteľností: stavba súp. č. 611 - rodinný dom na parcele č. 58 a pozemky reg.C KN parcely č. 58, 59 v podiele 1/1 zo dňa 8.12.2014 - 2905/14
- Z 671/2017 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 36337/15 od exekútorského úradu Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý PhD. , Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava v prospech EOS KSI Slovensko s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Brastislava, IČO:35724803 na nehnuteľností: stavba súp. č. 611 - rodinný dom na parcele č. 58 a pozemky reg.C KN parcely č. 58, 59 v podiele 1/1 zo dňa 14.02.2017 - 444/2017
- Z-954/2018-Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 823/11-69 od exekútorského úradu Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Trebišov , IČO: 35937874 na stavbu - rod.dom s.č.611 na parc.č.58 a pozemky registra C-KN parc.č.58, 59 v celosti, zo dňa 23.04.2018 - 697/18
Poznámka:
- P-120/2017-Poznamenáva sa, Upovedomenie o spôsobe a začatí exekúcie predajom nehnuteľností Ex 79/2017-7, exekútorský úrad Košice, súdny exekútor Ing.JUDr. Bohumil Husťák v prospech innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 01 Bratislava, IČO: 44291809 v zast. JUDr. Marek Hrouda na stavbu - rod.dom s.č.611 na parc.č.58 a pozemky registra C-KN parc.č.58, 59 v celosti, zo dňa 17.03.2017.Zákaz povinnému nakladať s nehnuteľnosťou - 521/17
- P-180/2017-Poznamenáva sa, Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva Ex č.783/16, od exekútorský úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 042 48 Košice, Komenského 50, IČO: 36570460 na stavbu - rod.dom s.č.611 na parc.č.58 a pozemky registra C-KN parc.č.58, 59 v celosti, zo dňa 19.04.2017 - 764/17
- P-220/2017-Poznamenáva sa, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 725/2017-4, od exekútorský úrad Michalovce , súdny exekútor JUDr.Michal Kruppa v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Komenského 4/1960, 075 01 Trebišov IČO: 35937874 na stavbu - rod.dom s.č.611 na parc.č.58 a pozemky registra C-KN parc.č.58, 59 v celosti, zo dňa 09.05.2017. Zákaz povinnému nakladať s nehnuteľnosťou. - 825/17
- P-171/2018-Poznamenáva sa, Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností Ex 3147/16 na vykonanie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam. Exekútorský úrad Bratislava, Moskovská 18, súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, v prospech oprávneného Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176, k nehnuteľnostiam stavby rodinného domu sč.611 na CKN parc.č.58, k pozemkom registra CKN parc.č. 58, 59, pod B11 v 1/1, zo dňa 23.04.2018 - 777/18
Iné údaje:
- Zápis chránených ložiskových území Z 1325/07 - 1084/07

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 3/2018
Meno znalca: Ing. Dušan Posypanka
Dátum vyhotovenia: 08.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 49 300,00 €

K. Najnižšie podanie 36975
L. Minimálne prihodenie 400
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 02.07.2018 15:15 Obhliadka 2: 31.07.2018 09:30
Miesto obhliadky Gorkého 611/4, 075 01, Trebišov
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911876895.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Gerbery
d) sídlo Mnoheľova 830/17, 058 01 Poprad