Dražba nehnuteľností v obci Trebišov v katastrálnom území Trebišov

Katastrálne územie:
Trebišov
Obec:
Trebišov

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 27075 07.08.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 191a-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko DPS financial consulting, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 46713930
C. Miesto konania dražby Boutique Hotel Maraton, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, salónik RONDO na 2. poschodí
D. Dátum konania dražby 07. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

924

Trebišov

Trebišov

Trebišov

Trebišov

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1391

Zastavané plochy a nádvoria

399

1392

Záhrady

333

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

1172

1391

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom v uličnej zástavbe, nepodpivničený, s dvoma nadzemnými podlažiami, na ul. Švermova 14 v Trebišove.

Dispozičné členenie:

V 1.n.p. sa nachádza zádverie, chodba so schodiskom, hala, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC, kotolňa a garáž, v ktorej bola predajňa potravín. V 2.n.p. sa nachádza chodba, kúpeľňa, WC, šatník, štyri izby a loggia.

Stavebno-technický popis:

Základy betónové s izoláciou a podmurovkou, nosná konštrukcia domu murovaná z tvárnic hr. do 30 cm, stropy v 1.n.p. Hurdis, v 2.n.p. drevené trámové s podhľadom, strecha pultová, krytina plechová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu strechy, parapety, fasádne omietky brizolitové, obklad keramický, schody - kovová konštrukcia so stupňami z dreva bez podstupníc, vnútorné omietky hladké, vnútorný obklad kuchyne, 2 x kúpeľne, 2 x vane, 2 x WC, dvere hladké plné alebo presklené dýhované, vráta v garáži (predajni) hliníkové s dverami, okná drevené zdvojené so žalúziami, podlahy obytných miestností v 1.n.p. laminátové (značne poškodené), v 2.n.p. prevažne PVC, podlahy ostatných miestností PVC, betón a keramická dlažba, vykurovanie ústredné, kotol plynový, radiátory panelové, zdroj teplej vody zásobníkový, elektroinštalácia, kanalizácia PVC, rozvod studenej a teplej vody, inštalácia plynu.

Vnútorné vybavenie:

V 1.n.p. v kotolni plynový kotol, plynový zásobník na TÚV, vo WC splachovací záchod, v kúpeľni vaňa, umývadlo, batérie pákové, v kuchyni kuchynská linka na báze dreva s keramickým obkladom, kuchynský drez nerezový, obyčajná batéria, kuchynský sporák plynový, v hale pec na pevné palivo, v 2.n.p. v kúpeľni vaňa s pákovou batériou, umývadlo s obyčajnou batériou, vo WC splachovací záchod.

Jednotlivé položky boli zatriedené podľa prevažujúceho, prípadne porovnateľného vyhotovenia.

Životnosť a opotrebenie:

Rodinný dom je napojený na všetky inžinierske siete. Životnosť stanovená na základe potvrdenia Mestského úradu v Trebišove kde rodinný dom bol daný do užívania v roku 1930. Následne podľa predloženého znaleckého posudku, bol v roku 1980 rodinný dom kompletne rekonštruovaný s vybudovaním poschodi. Údržba zanedbaná, na schodiskovej časti vidno známky zatečenia zo strešného plášťa a prasklina na stene. Životnosť stanovená analytickou metódou, základná životnosť stanovená na 70 rokov z dôvodu zlého technického stavu.

Dielňa s garážou na parc. č. 1391 (prípadne aj 1392)

Jedná sa o vedľajšiu stavbu dielne s garážou na parc. č. 1391 (prípadne aj na parc. č. 1392), postavenú vedľa rodinného domu. Stavba nie je drobná, je jednopodlažná, nepodpivničená, nie je zakreslená v kópii z katastrálnej mapy ani zapísaná v LV, využíva sa prevažne ako sklad.

Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie tvárnice hr. 30 cm, strop drevený trámový s podbitím, strecha prevažne hambálková, krytina prevažne AZC vlnité dosky, okná zdvojené s mrežami, dvere hladké, vráta plechové, podlaha betónová, vonkajšia úprava povrchu brizolit, vnútorná úprava povrchu hladká omietka, elektroinštalácia, vnútorné vybavenie žiadne. Stavba postavená a užívaná od roku 2005, prístavba od roku 2008. Údržba priemerná.

Letná kuchyňa so skladmi na parc. č. 1391 a 1392

Jedná sa o vedľajšiu stavbu letnej kuchyne a skladov na parc. č. 1391 (prípadne aj na parc. č. 1392) pristavených v zadnej časti k rodinnému domu. Stavba nie je drobná, je jednopodlažná, nepodpivničená, nie je zakreslená v kópii z katastrálnej mapy, ani zapísaná v LV. Nakoľko s rodinným domom je prepojená iba jedna miestnosť, stavba nie je od rodinného domu staticky závislá a jej vybavenie je značne odlišné od vybavenia rodinného domu.

Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie tehla a tvárnice hr. do 15 cm, strop drevený trámový s podbitím, strecha pultová, krytina plechová, klampiarske konštrukcie, okná zdvojené a dvojité, časť s mrežami, dvere hladké, podlaha prevažne betónová, vonkajšia úprava povrchu zdrsnená, vnútorná úprava povrchu hladká omietka, elektroinštalácia, rozvod vody a  plynu, vykurovanie - gamatka. Stavba postavená a užívaná od roku 1988. Údržba priemerná.

Drobná stavba na parc. č. 1392

Jedná sa o drobnú stavbu na parc. č. 1392 postavenú za rodinným domom. Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená, nie je zakreslená v kópii z katastrálnej mapy.

Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie tehla hr. do 30 cm, strop drevený trámový s podbitím, strecha hambálková, krytina AZC dosky, okno jednoduché, dvere plechové, podlaha hrubá betónová, vonkajšia úprava povrchu hrubá omietka, vnútorná úprava povrchu omietka, vnútorné vybavenie žiadne. Stavba postavená a užívaná od roku 1993. Údržba zanedbaná.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom v uličnej zástavbe, nepodpivničený, s dvoma nadzemnými podlažiami, na ul. Švermova 14 v Trebišove.

Dispozičné členenie:

V 1.n.p. sa nachádza zádverie, chodba so schodiskom, hala, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC, kotolňa a garáž, v ktorej bola predajňa potravín. V 2.n.p. sa nachádza chodba, kúpeľňa, WC, šatník, štyri izby a loggia.

Stavebno-technický popis:

Základy betónové s izoláciou a podmurovkou, nosná konštrukcia domu murovaná z tvárnic hr. do 30 cm, stropy v 1.n.p. Hurdis, v 2.n.p. drevené trámové s podhľadom, strecha pultová, krytina plechová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu strechy, parapety, fasádne omietky brizolitové, obklad keramický, schody - kovová konštrukcia so stupňami z dreva bez podstupníc, vnútorné omietky hladké, vnútorný obklad kuchyne, 2 x kúpeľne, 2 x vane, 2 x WC, dvere hladké plné alebo presklené dýhované, vráta v garáži (predajni) hliníkové s dverami, okná drevené zdvojené so žalúziami, podlahy obytných miestností v 1.n.p. laminátové (značne poškodené), v 2.n.p. prevažne PVC, podlahy ostatných miestností PVC, betón a keramická dlažba, vykurovanie ústredné, kotol plynový, radiátory panelové, zdroj teplej vody zásobníkový, elektroinštalácia, kanalizácia PVC, rozvod studenej a teplej vody, inštalácia plynu.

Vnútorné vybavenie:

V 1.n.p. v kotolni plynový kotol, plynový zásobník na TÚV, vo WC splachovací záchod, v kúpeľni vaňa, umývadlo, batérie pákové, v kuchyni kuchynská linka na báze dreva s keramickým obkladom, kuchynský drez nerezový, obyčajná batéria, kuchynský sporák plynový, v hale pec na pevné palivo, v 2.n.p. v kúpeľni vaňa s pákovou batériou, umývadlo s obyčajnou batériou, vo WC splachovací záchod.

Jednotlivé položky boli zatriedené podľa prevažujúceho, prípadne porovnateľného vyhotovenia.

Životnosť a opotrebenie:

Rodinný dom je napojený na všetky inžinierske siete. Životnosť stanovená na základe potvrdenia Mestského úradu v Trebišove kde rodinný dom bol daný do užívania v roku 1930. Následne podľa predloženého znaleckého posudku, bol v roku 1980 rodinný dom kompletne rekonštruovaný s vybudovaním poschodi. Údržba zanedbaná, na schodiskovej časti vidno známky zatečenia zo strešného plášťa a prasklina na stene. Životnosť stanovená analytickou metódou, základná životnosť stanovená na 70 rokov z dôvodu zlého technického stavu.

Dielňa s garážou na parc. č. 1391 (prípadne aj 1392)

Jedná sa o vedľajšiu stavbu dielne s garážou na parc. č. 1391 (prípadne aj na parc. č. 1392), postavenú vedľa rodinného domu. Stavba nie je drobná, je jednopodlažná, nepodpivničená, nie je zakreslená v kópii z katastrálnej mapy ani zapísaná v LV, využíva sa prevažne ako sklad.

Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie tvárnice hr. 30 cm, strop drevený trámový s podbitím, strecha prevažne hambálková, krytina prevažne AZC vlnité dosky, okná zdvojené s mrežami, dvere hladké, vráta plechové, podlaha betónová, vonkajšia úprava povrchu brizolit, vnútorná úprava povrchu hladká omietka, elektroinštalácia, vnútorné vybavenie žiadne. Stavba postavená a užívaná od roku 2005, prístavba od roku 2008. Údržba priemerná.

Letná kuchyňa so skladmi na parc. č. 1391 a 1392

Jedná sa o vedľajšiu stavbu letnej kuchyne a skladov na parc. č. 1391 (prípadne aj na parc. č. 1392) pristavených v zadnej časti k rodinnému domu. Stavba nie je drobná, je jednopodlažná, nepodpivničená, nie je zakreslená v kópii z katastrálnej mapy, ani zapísaná v LV. Nakoľko s rodinným domom je prepojená iba jedna miestnosť, stavba nie je od rodinného domu staticky závislá a jej vybavenie je značne odlišné od vybavenia rodinného domu.

Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie tehla a tvárnice hr. do 15 cm, strop drevený trámový s podbitím, strecha pultová, krytina plechová, klampiarske konštrukcie, okná zdvojené a dvojité, časť s mrežami, dvere hladké, podlaha prevažne betónová, vonkajšia úprava povrchu zdrsnená, vnútorná úprava povrchu hladká omietka, elektroinštalácia, rozvod vody a  plynu, vykurovanie - gamatka. Stavba postavená a užívaná od roku 1988. Údržba priemerná.

Drobná stavba na parc. č. 1392

Jedná sa o drobnú stavbu na parc. č. 1392 postavenú za rodinným domom. Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená, nie je zakreslená v kópii z katastrálnej mapy.

Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie tehla hr. do 30 cm, strop drevený trámový s podbitím, strecha hambálková, krytina AZC dosky, okno jednoduché, dvere plechové, podlaha hrubá betónová, vonkajšia úprava povrchu hrubá omietka, vnútorná úprava povrchu omietka, vnútorné vybavenie žiadne. Stavba postavená a užívaná od roku 1993. Údržba zanedbaná.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Z-3096/2017. OTP Banka Slovensko, a. s., - Oznámenie o postupení pohľadávky č. spisu 2017/PP122017 zo dňa 08.12.2017 týkajúce sa V 1662/10 z postupcu OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318 916 na základe zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej dňa 06.12.2017 postúpila pohľadávku banky s príslušenstvom a právami z akéhokoľvek zabezpečenia na postupníka: DPS financial consulting, s. r. o., Tamaškovičová 17/2742, 917 01 Trnava, IČO: 46 713 930, ktorá bola zabezpečená zmluvou o zriadení záložného práva pod V 1662/10 k nehnuteľnostiam rod.dom s.č.1172 na parc.č. 1391 a pozemky parc.č. 1391,1392 v podiele 1/1 - 1577/10, Z-3096/2017 - 113/18
- Exekútorský úrad Galanta, súdny exekútor JUDr. Jozef Kapronczai, Švermova 273, 924 01 Galanta. Exekučný príkaz EX 2772/2011 - 15 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: stavba rodinný dom súp.č. 1172 na parc.č.1391 a pozemky parc.č.1391,1392, v podiele 1/1. Z 1013/12 - 692/12
- Exekútorský úrad Kynceľová, súdny exekútor JUDr. Roman Fogta, Kynceľová 77, 974 01. Exekučný príkaz Ex 1425/2012 - 101 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba rodinný dom súp.č. 1172 na parc.č.1391 a pozemky parc.č.1391,1392, pod B-3 v podiele 1/1. Z 3647/12 - 2541/12
- Exekútorský úrad Svidník, súdny exekútor JUDr. Michal Brožina, Stropkovská 633/3, 089 01 Svidník. Exekučný príkaz Ex 475/2012 - 19 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba rodinný dom súp.č. 1172 na parc.č.1391 a pozemky parc.č.1391,1392, pod B-3 v podiele 1/1. Z 75/13 - 35/13
- Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Juraj Sabol, Svätoplukova 6, 040 01 Košice. Príkaz na začatie exekúcie EX 541/11 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba rodinný dom súp.č. 1172 na parc.č.1391 a pozemky parc.č.1391,1392, pod B-3 v podiele 1/1. Z 110/13 - 66/13
- Exekútorský úrad Košice, súdna exekútorka JUDr. Mária Hlavňová, Hlavná 115, 040 01 Košice. Exekučný príkaz EX 2176/12 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba rodinný dom súp.č. 1172 na parc.č.1391 a pozemky parc.č.1391,1392, pod B-3 v podiele 1/1. Z 958/13 - 643/13
- Exekútorský úrad Humenné, súdny exekútor Mgr. Martin Petruška, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné. Exekučný príkaz Ex 5820/2012 - 11 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba rodinný dom súp.č. 1172 na parc.č.1391 a pozemky parc.č.1391,1392, pod B-3 v podiele 1/1. Z 1174/13 - 782/13
-Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Juraj Sabol, Svätoplukova 6, 040 01 Košice - Príkaz na začatie exekúcie - oprava EX 541/11 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba rodinný dom súp.č. 1172 na parc.č.1391 a pozemky parc.č.1391,1392, pod B-3 v podiele 1/1, Z 2616/13 - 1887/13
- Exekútorský úrad Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško, Kpt. Nálepku č.8, 071 01 Michalovce. Exekučný príkaz EX 48/2014-23 zo dňa 19.05.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavby - rodinný dom súp.č.1172 na parc.č.1391 a pozemky registra C-KN parc.č.1391, 1392, pod B-3 v podiele 1/1. Z 1377/14 - 1052/14
- Z-15/2018-Oznámenie o zmene veriteľa z Colného úradu Michalovce, so sídlom Plynárenská 4, 071 01 Michalovce, na základe zmluvy o postúpení daňových nedoplatkov č.2/20016 t.j. dňa 02.12.2017 došlo k zmene záložného veriteľa ktorá bola zriadená záložným právom č. 1095331/1/267817/2014 zo dňa 09.6.2014 na Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005 na nehnuteľnosti : stavby -rodinný dom súp.č.1172 na parc.č. 1391 a pozemky registra C-KN parc.č.1391, 1392, pod B-3 v podiele 1/1. - 234/18
- Z 2353/14 - Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti zo dňa 12.8.2014 od Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 1095331/1/267817/2014 zo dňa 09.06.2014 nadobudlo právoplatnosť dňa 10.7.2014 - 2377/14
- Z 3323/14 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva od exekútorského úradu Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško, Kpt. Nálepku č.8, 071 01 Michalovce v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, pobočka, Komenského 1960/4, 075 01 Trebišov na nehnuteľnosti: stavby- rodinný dom súp.č.1172 na parc.č.1391 a pozemky registra C-KN parc.č.1391, 1392, pod B-3 v podiele 1/1 zo dňa 18.11.2014 - 2672/14
- Z 547/15 - Exekučný príkaze Ex 975/2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od exekútorského úradu Prešov, súdny exekútor JUDr. Richard Gibarti v prospech oprávneného VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31341438 na stavba - rod.dom s.č.1172 na parc.č.1391 a pozemky registra C-KN parc.č.1391, 1392 v celosti, zo dňa 03.02.2015 - 456/15
- Z 3482/2015 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1025/2015 od exekútorského úradu Zvolen, súdny exekútor JUDr. Michal Holčík v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35937874 k nehnuteľnosti: stavby - rodinný dom súp.č.1172 na parc.č.1391 a pozemky registra C-KN parc.č.1391, 1392, pod B-3 v podiele 1/1 zo dňa 20.11.2015 - č. z. 3493/15
- Z 2540/16 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 3454/2008/17 od exekútorského úradu Košice, súdny exekútor JUDr. Michal Mazúr v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov, M.R. Štefánika 178, 075 01 Trebišov na nehnuteľnosti: stavby - rodinný dom súp.č.1172 na parc.č.1391 a pozemky registra C-KN parc.č.1391, 1392 v podiele 1/1. Zo dňa 24.08.2016 - 1855/16
- Z 2541/16 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 2210/2012-23 od exekútorského úradu Košice, súdny exekútor JUDr. Michal Mazúr v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Bratislava, Panónska cesta č.2, 851 01 Bratislava - Petržálka, IČO: 35937874, Komenského
1960/4, 075 01 Trebišov na nehnuteľnosti: stavby - rodinný dom súp.č.1172 na parc.č.1391 a pozemky registra C-KN parc.č.1391, 1392 v podiele 1/1. Zo dňa 24.08.2016 - 1856/16
- Z 2542/16 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 585/2012-13 od exekútorského úradu Košice, súdny exekútor JUDr. Michal Mazúr v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Bratislava, Panónska cesta č.2, 851 01 Bratislava - Petržálka, IČO: 35937874 na nehnuteľnosti: stavby - rodinný dom súp.č.1172 na parc.č.1391 a pozemky registra C-KN parc.č.1391, 1392 v podiele 1/1. Zo dňa 24.08.2016 - 1857/16
- Z 1973/2016 - Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby DU-POS DD 37/2016, DUPOS dražobná, spol.s.r.o., Tamašikovičova 17, 917 01 Trnava, IČO 36233935, konanej dňa 27.06.2016 o 12:00 hod., prvá dražba - stav dražby skončená, neúspešná - predmet dražby nebol úspešný, zo dňa 27.06.2016 - 1870/16
Poznámka:
- P 695/14 - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností Ex 1045/2014-13 zo dňa 08.10.2014. .Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku č.8, 071 01 Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO: 35937874, pobočka Trebišov, Komenského 1960/4, na stavbu rod.domu čs.1172 na CKN parc.č.1391, pozemok registra CKN parc.č.1391, 11392 pod B3 v 1/1 - 2374/14
- P 506/16 - Upovedomenie o spôsobe a začatí exekúcie predajom nehnuteľností Ex1561/2014-14, exekútorský úrad Košice, súdny exekútor Ing.JUDr. Bohumil Husťák v prospech Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská č.31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 na stavbu - rod.dom s.č.1172 na parc.č.1391 a pozemky registra C-KN parc.č.1391, 1392 v celosti, zo dňa 08.11.2016.Zákaz povinnému nakladať s nehnuteľnosťou -č.z.2475/16
Iné údaje:
- Zápis chránených ložiskových území Z 1325/07 - 1084/07


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 03/2018
Meno znalca: Ing. Zdenko Weiss
Dátum vyhotovenia: 30.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 36 100,00 €

K. Najnižšie podanie 27075
L. Minimálne prihodenie 400
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 02.07.2018 14:45 Obhliadka 2: 31.07.2018 10:00
Miesto obhliadky Švermova 1172/14, 075 01, Trebišov
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911876895.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Gerbery
d) sídlo Mnoheľova 830/17, 058 01 Poprad