Dražba nehnuteľností v obci Trebišov v katastrálnom území Trebišov

Katastrálne územie:
Trebišov
Obec:
Trebišov

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 55.000,00 € 10.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 86/3-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát SR
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie
D. Dátum konania dražby 10. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10.00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 492 vedenom Okresným úradom Trebišov – katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: Trebišov, katastrálne územie: Trebišov, a to:

  • stavba so súp. číslom 1666 nachádzajúca sa na parcele č. 2353/2, prevádz. budova,
  • stavba bez súp. čísla nachádzajúca sa na parcele č. 2353/3, garáž,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 2353/1 vo výmere 409 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 2353/2 vo výmere 181 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcela „C“ KN č. 2353/3 vo výmere 125 m2, Zastavané plochy a nádvoria.

Príslušenstvo tvorí: oplotenie areálu na parc. č. 2353/1, studňa kopaná na parc. č. 2353/1, asfaltová plocha na parc. č. 2353/1, spevnené plochy dvora na parc. č. 2353/1, prístupový chodník na parc. č. 2353/1, prípojka plynu na parc. č. 2353/1, kanalizačná prípojka na parc. č. 2353/1.

 (ďalej len “predmet dražby”).

H. Opis predmetu dražby

Bývalá administratívno-prevádzková budova sa nachádza na ul. 17. novembra č. 21 v Trebišove. Ide o jednoduchú stavbu s jedným nadzemným podlažím a čiastočným podpivničením, strecha je manzardová. Stavba je nevyužívaná a chátra.

Sociálna prístavba k prevádzkovej budove je jednoduchá pozdĺžna stavba s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia, strecha je pultová. Stavba je nevyužívaná a chátra.

Budova garáží tvorí východnú hranicu prevádzkového areálu vodárenskej spoločnosti. Ide o jednoduchú prízemnú stavbu bez podpivničenia. Stavba jenapojená na areálový rozvod elektrickej energie, nie je vykurovaná. Stavba je sprístupnená po spevnenej areálovej ploche s napojením na mestskú dopravnú sieť cez ulicu Jonáša Záborského.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Prevádzková budova súp. č. 1666 na parc. č. 2353/2 – administratívno - prevádzková časť

Dispozičné riešenie: Vyvýšené prízemie je sprístupnené cez kryté vonkajšie schody a zádverie do centrálnej chodby, z ktorej sú sprístupnené všetky priestory prízemia – tri miestnosti, kúpeľňa a sklad so strmím schodiskom do podkrovia. Podzemné podlažie je sprístupnené cez priestor WC rebríkom, nachádza sa tu sklad a kotolňa. Podkrovie nie je využívané.

Stavebno-konštrukčné riešenie: Podlažie je vyvýšené na betónovej podmurovke priemernej výšky do 1m, základové pásy z monolitického betónu, zvislé nosné aj nenosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, strop drevený trámový s rovným podhľadom a vytvoreným AZC debnením a MVC omietkou, krov drevený manzardového tvaru, pomúrnicové murivo z pórobetónových tvárnic, krytina strechy na krove azbestocementové šablóny na latovaní, klampiarske konštrukcie strechy a výplní otvorov z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné vápenné hladké, vnútorné keramické obklady stien v kúpeľni, schody na krov prudké betónové, do suterénu drevené bez podstupníc, dverné krídla drevené plné v kovových zárubniach, okná drevené zdvojené s vonkajšími kovovými mrežami, podlahy miestností PVC, ostatných priestorov keramická dlažba, v suterénu betónová hrubá podlaha, vykurovanie ústredné, vykurovacie telesá rebrové radiátory, rozvody vykurovania oceľové rúrky, zdroj vykurovania kotol na plyn osadený v suteréne, elektroinštalácia svetelná, vnútorný vodovod z pozinkovaného potrubia, odkanalizovanie liatinovým potrubím do verejnej siete, ohrev teplej vody elektrický zásobníkový ohrievač (demontovaný), vnútorné vybavenie – záchodová misa s hornou nádržkou 1ks, keramické umývadlo 1ks, vaňa smaltovaná 1 ks (demontovaná).

Stavba bola postavená pôvodne ako rodinný dom v roku 1962, na prevádzkové účely začala slúžiť po jej kúpe od roku 1983. Stavba nie je užívaná, ani na nej neprebieha žiadna údržba. Na viacerých miestach nosného muriva sú viditeľné trhliny, na viacerých miestach krovu a stropu sú viditeľné priesaky dažďovej vody. Stavba je v zlom technickom stave na konci svojej technickej životnosti, jej prípadné ďalšie užívanie si vyžaduje okamžitý a finančne náročný zásah.

Prevádzková budova súp. č. 1666 na parc. č. 2353/2 – sociálna časť

Dispozičné riešenie: Podlažie je členené na štyri miestnosti prepojené vnútornými dvernými otvormi, vstupy do budovy sú dva – jeden v každom krajnom module. Nachádzala sa tu šatňa, kuchynka a kúpeľňa pre zamestnancov.

Stavebno-konštrukčné riešenie: Základové pásy z prostého betónu, zvislé nosné aj nenosné konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic, strop drevený trámový s rovným podhľadom vytvoreným z AZC dosiek, krov drevený pultový, krytina strechy na krove z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy a výplní otvorov z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné vápenné hladké, vnútorné keramické obklady stien v kúpeľni a v kuchyni, dverné krídla drevené plné (demontované), kovové zárubne, okná drevené zdvojené s vonkajšími kovovými mrežami, podlahy miestností prevažne terazzo dlažba, vykurovanie ústredné, vykurovacie telesá panelové radiátory, rozvody vykurovania oceľové rúrky, zdroj vykurovania a TÚV kotol na plyn (demontovaný), elektroinštalácia svetelná, vnútorný vodovod z pozinkovaného potrubia, odkanalizovanie liatinovým potrubím do verejnej siete, vnútorné vybavenie – záchodová misa kombi 1 ks, keramické umývadlo 2 ks s pákovými batériami, sprchovací kút 1 ks, kuchynská linka (demontovaná).

Stavba bola postavená v roku 1985, nie je užívaná, je so zanedbanou údržbou. Na viacerých miestach nosného muriva sú viditeľné trhliny, prípadné ďalšie užívanie stavby vyžaduje okamžitú rekonštrukciu.

Garáže na parc. č. 2353/3

Dispozičné riešenie: Objekt slúžil na garážovanie a údržbu pracovných automobilov, v súčasnosti nie je využívaný. Dispozične pozostáva z troch priestorov so samostatným vjazdom, dva priestory slúžia pre státie dvoch vozidiel, samostatný garážový box slúži pre státie jedného motorového vozidla.

Stavebno-konštrukčné riešenie: Základové pásy z prostého betónu, zvislé konštrukcie murované z pórobetónových tvárnic v skladobnej hrúbke 30cm, stropy drevené trámové s podhľadom aj bez podhľadu, krov drevený pultový, krytina strechy na krove plechová pozinkovaná, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu žľaby, zvody, prieniky), vonkajšia úprava povrchov brizolit, vnútorná úprava povrchov vápennocementová omietka, dvere oceľové zvlakové, okná zdvojené kovové s vonkajšími mrežami, podlahy s cementovým poterom a vodorovnou izoláciou, bleskozvod realizovaný, elektroinštalácia svetelná a motorická, vráta drevené zvlakové 2ks a plechové plné 2 ks.

Pozemky

Pozemok tvoria tri parcely registra C-KN evidované v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria v zastavanom území mesta Trebišov. Pozemok sa nachádza na rohu ulíc Jonáša Záborského a 17. novembra v centrálnej časti obytnej zástavby Trebišova. Terén pozemku je rovinatý, má tvar obdĺžnika rozmerov cca 40x18 m, je úplne oplotený s možnosťou vjazdu z ulice Jonáša Záborského alebo vstupu z ulice 17. novembra. Zástavbu bezprostredného okolia tvoria štandardné rodinné domy. Lokalita má výborné dopravné napojenie na centrum mesta. V mieste je priama možnosť napojenia na rozvod pitnej vody, splaškovú kanalizáciu, zemný plyn a rozvod elektrickej energie. Územným plánom mesta je prevažná časť pozemku určená na vyššie využitie než na aké slúži v súčasnosti (plochy rodinných domov).

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámka: P-197/2018-Poznamenáva sa, Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č.86/3-2018, dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36583936, navrhovateľ dražby: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 miesto konania dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, Dražobná miestnosť, 1.poschodie, dražba konaná dňa 10.07.2018 o 10:00 hod - prvá dražba na stavbu - prevádz.budova s.č.1666 na parc.č.2353/2, garáž bez s.č. na parc.č.2353/3 a pozemky registra C-KN parc.č.2353/1, 2353/2, 2353/3 v celosti, zo dňa 07.06.2018. - 931/18
ČASŤ C: ŤARCHY
Vecné bremeno podľa zák.č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zák. č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, v prospech oprávneného z vecného bremena- Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, s obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zák. č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení a v rozsahu: Geometrického plánu č.400143.001/2011, na C-KN parc.č. 2353/1. Z 436/13 - 506/13

Iné údaje:
Kúpna zmluva V 1400/96 a GP 241-GP-082/93 na diel č.19 o výmere 310m2
Kúpna zmluva V 1979/97 a GP 241-018/93-ŠK - 1634/99, Kúpna zmluva V 1077/98-1635/99, Kúpna zmluva V 1115/98 - 1636/99 na diel '8' o výmere 100m2
Kúpna zmluva V 1368/01 a GP 241-018/93-ŠK na diel '7' o výmere 987 m2
Rozhodnutie OÚ Trebišov odbor PLLH č.D 2001/01214-Pi a GP 171/2001,Z 4086/01 - 905/01
Rozhodnutie OÚ Trebišov odbor PLLH č.D 2001/00984-Pi,Z 4085/01
Zápis chránených ložiskových území Z 1325/07 - 1084/07 Zápis novovytvorenej parcely čj.1883/08 (diel č.6 - V 657/93,V 1951/06,diel č.7 - V 1368/01, diel č.8 V 1077/98, V 1115/98, V1979/97) - 440/09
Mesto-Tv, čj.69/2010, Rozhodnutie o urč.súp.čísla Z 89/2011 - 230/11
Mesto Trebišov - Rozhodnutie o určení súp. č., č. j. 67/2010, Z 87/2011 - 322/11
Kúpna zmluva V 474/11 - 664/11
Kúpna zmluva V 790/12 - 1267/12
Kúpna zmluva V 792/12 - 1273/12
Kúpna zmluva V 791/12 - 1604/12
Kúpna zmluva V 1111/12 -1648/12
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 55.000,00 €
K. Najnižšie podanie 55.000,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Monika Študencová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva -
b) Orientačné/súpisné číslo 229
c) Názov obce Kokšov - Bakša d) PSČ 04413
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 30.10.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 19/2018
Meno znalca:Ing. František Hežel
Dátum vyhotovenia:06.03.2018
Všeobecná cena odhadu:49.600,00 €