Dražba nehnuteľností v obci Trenčianska Teplá v katastrálnom území Trenčianska Teplá

Katastrálne územie:
Trenčianska Teplá
Obec:
Trenčianska Teplá

Podanie: Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie N/A 27.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe (podľa § 18 zákona č. 527/2002 Z.z.):
Dražba číslo 066/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85102
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35724803
C. Miesto konania dražby salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
D. Dátum konania dražby 27. 06. 2018
E. Čas konania dražby 14:15 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trenčín, obec: Trenčianska Teplá, katastrálne územie: Trenčianska Teplá, zapísané v evidencii Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4693 ako:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1468 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 250/6 o výmere 75 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 250/1 o výmere 266 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 250/6 o výmere 75 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 255/2 o výmere 79 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“).
I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky viaznuce na podiele o veľkosti ½ vo vlastníctve Anna Repová, nar. 09.01.1989, bytom: Hlavná 563/82, 911 05 Trenčín – Zlatovce sa dopĺňajú o:

h) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Hana Cibulková – súdny exekútor (Exekútorský úrad Vráble), podľa EX 1509/14.

Na základe uvedeného je aktuálny stav práv a záväzkov na predmete dražby nasledovný:

Práva a záväzky viaznuce na podiele o veľkosti ½ vo vlastníctve Daniel Stopka, nar. 18.12.1986, bytom: Hrabovka 101, 913 32 Hrabovka:

a) Právo prechodu pešo i motorovým vozidlom cez pozemok parcela č. 255/1 v prospech vlastníkov pozemkov parcely č. 250/1, 250/6, 255/2 na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa V 468/09,
b) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 483/14.

Práva a záväzky viaznuce na podiele o veľkosti ½ vo vlastníctve Anna Repová, nar. 09.01.1989, bytom: Hlavná 563/82, 911 05 Trenčín – Zlatovce:

a) Právo prechodu pešo i motorovým vozidlom cez pozemok parcela č. 255/1 v prospech vlastníkov pozemkov parcely č. 250/1, 250/6, 255/2 na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa V 468/09.
b) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 483/14.
c) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Blanka Ružeková – súdny exekútor (Exekútorský úrad Senica), podľa EX 559/2014.
d) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bánovce nad Bebravou), podľa EX 1367/2015.
e) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Rudolf Krutý, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 9977/17.
f) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Pavol Crkoň – súdny exekútor (Exekútorský úrad Trenčín), podľa EX 2556/12.
g) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Anetta Demešová – súdny exekútor (Exekútorský úrad Vráble), podľa EX 7385/17,
h) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Hana Cibulková – súdny exekútor (Exekútorský úrad Vráble), podľa EX 1509/14.

K iným zmenám v Oznámení o dražbe č. 066/2018 nedošlo.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul
b) meno
c) priezvisko
d) sídlo ,