Dražba nehnuteľností v obci Trenčín v katastrálnom území Kubrá

Katastrálne územie:
Kubrá
Obec:
Trenčín

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 28.640,00,-€ 03.09.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hurbanova 18, 91100 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36302341
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica
Kotakt na správcu : azitnik.skp@gmail.com, 042/4261745, 0907 164 522
Spisová značka správcovského spisu : 40K/53/2014 S485
Spisová značka súdneho spisu : 40K/53/2014
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „ZKR“) s primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341  na základe záväzného pokynu príslušného orgánu – ČSOB, a.s. zo dňa 7. decembra 2016 oznamujem dražbu nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku pod číslom OV č. 154/2015 dňa 12. augusta 2015, a to pod por. číslom 12/ - 29/, a to za nasledovných podmienok:

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.

Podmienka vstupu pre verejnosť:

vstupné vo výške 3 € /osoba

Miesto konania dražby:

Kancelária správcu JUDr. Alojza Žitníka  so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Dátum a čas konania dražby:

03.09.2018  o 10:00 hod

Kolo dražby: druhé

Označenie predmetu dražby:

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3965, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne

územie Kubrá:                                     

- pozemok parcely č. KN-C 624/31 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 486 m2,

- pozemok parcely č. KN-C 624/30- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 52 m2,

V podiele 732500/806400.

Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na predmetnom liste vlastníctva.

Opis a stav predmetu:

Pozemky sa nachádzajú na sídlisku Sihoť 5 v k. ú. Kubrá v krajskom meste Trenčín. Pozemky sú začlenené v súvislej obytnej zástavbe na severo východe od centra mesta.  Vzdialenosť od centra je cca 2,5 km. V tesnom okolí sa nachádza zastávka MHD, v širšom okolí sa nachádza nákupné stredisko, základná a materská škola, zimný štadión ap. Pozemky sú situované v tichej oblasti mimo hlavných miestnych komunikácií. Obytné domy ktoré sú situované na hodnotených pozemkoch majú osem nadzemných podlaží a jedno technické. V okolí objektov sú vytvorené parkovacie miesta. Popri hodnotených pozemkoch je vedená mestská autobusová doprava. Od centra krajského mesta Trenčín je sídlisko vzdialené približne 2,5 km a dopravné spojenie je autobusovou dopravou, osobnou. Lokalita má cenovo dobrú úroveň, z pomedzi všetkých zón je najprijateľnejšou čo spôsobuje, že je predajnosť aj v súčasnosti dobrá. Z pohľadu zasieťovania sídliska sú inžinierske siete kompletné aj s káblovou televíziou. Pozemky v okolí sú rovinaté, kompletne zastavané obytnou a občianskou zástavbou. Bonusom je aj skutočnosť, že zóna je rozvojová, rýchlo dostupná, rovnako prepojenie do centra je priame. Pravdepodobnosť výstavby je v rámci územného plánu.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 7/2016 vypracovaným znalcom  Ing. Jaroslav Fecko pre nehnuteľnosti vedené na LV č. 3965, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Kubrá:

- pozemok parcely č. KN-C 624/31 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 486 m2,

- pozemok parcely č. KN-C 624/30- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 52 m2

v podiele 732500/806400.

Všeobecná cena zaokrúhlene 35.800,00,– EUR.

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:

Predkúpne práva: Nie sú známe.

ZÁLOŽNÉ PRÁVA:                                               

Z 1721/12 - Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor Mgr.Pavel Mika, EX 211/11-212, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: na pozemky registra C KN parc.č. 624/5, 624/30, 624/31 na podiel 732500/806400 vlastníka pod B: 36 (BYVYSERV, a.s.) v prospech oprávneného STAVMONT Trenčín, spol. s r.o., Jilemnického 37, Trenčín, IČO: 36 293 121, v.z. 220/12

Z 7036/12 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 712/2012 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemky registra C-KN parcelné číslo 624/5, 624/30, 624/31 vo vlastníctve pod B 36 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 732500/806400 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.797/12

Z 7037/12 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 1302/2012 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemky registra C-KN parcelné číslo 624/5, 624/30, 624/31 vo vlastníctve pod B 36 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 732500/806400 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.798/12

Z 1428/13 - Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor Mgr. Pavel Mika, EX 211/11 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na pozemky CKN parc. č. 624/5, 624/30, 624/31, vo vlastníctve pod B36 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 732500/806400 v prospech oprávneného Stavmont Trenčín, spol. s r.o., IČO: 363 02 341, Jilemníckeho 37, Trenčín, v.z. 175/13                               

Vyššie uvedené záložné právo neovplyvňuje hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom. V zmysle ustanovenia §93 ods. 2) Zák. č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zaniká a vydražiteľ nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z tohto záložného práva.

Vecné bremená:                                               

V 4705/09 - vecné bremeno: právo užívania pozemku parc.č.624/31 v zmysle § 23 ods. 5 zák.č. 182/93 Z.z., v prospech vlastníkov bytov č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 v bytovom dome súp.č.1658 (LV 4144) - vz.1573/09.

Nájomné práva viaznúce na Predmete dražby: nie sú známe

Najnižšie podanie:

28.640,00,-€

Minimálne prihodenie:

500,00,-€

Dražobná zábezpeka:

a) výška – 5.000,00,-€

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky – účet úpadcu č. účtu: 4021503676/7500, IBAN SK63 7500 0000 0040 2150 3676 vedenom  v  ČSOB a.s., pobočka Považská Bystrica pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko, resp. obchodné meno. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, šekom alebo v hotovosti.

Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky.

c)lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku a končí otvorením dražby.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:

Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu správcu vedený v konkurznej veci č. účtu:  4021503676/7500, IBAN SK63 7500 0000 0040 2150 3676 vedený  v  ČSOB a.s., pobočka Považská Bystrica alebo originál potvrdenia banky o vklade sumy vo výške dražobnej zábezpeky na účet správcu vedený v konkurznej veci č. účtu: 4021503676/7500, IBAN SK63 7500 0000 0040 2150 3676  vedenom  v  ČSOB a.s., pobočka Považská Bystrica.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením jednorazovo, po odpočítaní zaplatenej zábezpeky, na bankový účet úpadcu č. účtu.: 4021503676/7500, IBAN SK63 7500 0000 0040 2150 3676  vedený  v  ČSOB a.s., pobočka Považská Bystrica, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, tak aby bola na účet pripísaná do 15 dní od konania dražby. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

Dražobnú zábezpeku vráti správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom, na ním určený účet, a to bez zbytočného odkladu po skončení dražby. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.

Obhliadka predmetu dražby:

Dátum a čas obhliadky je nutné dohodnúť vopred v kancelárii správcu na telefónnom čísle:              042 / 426 17 44, 45.

Miesto obhliadky: Pred predmetom dražby.

Organizačné opatrenia:

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:

a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,

b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách

c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),

d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,

e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil (úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky. V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z. povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá dražobník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov,  na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:

JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská  Bystrica

POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:

(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Považskej Bystrici dňa 12. júna 2018

JUDr. Alojz Žitník, správca