Dražba nehnuteľností v obci Trenčín v katastrálnom území Hanzlíková

Katastrálne územie:
Hanzlíková
Obec:
Trenčín

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 22.06.2018 Stiahnuť
auctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2312000917a
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko auctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kmeťkova3094901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kmeťkova
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19773/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36765121
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Nitra, Štefánikova tr. 9, kancelária na prízemí
D. Dátum konania dražby 22. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom  dražby bola nehnuteľnosť vedená na  Okresnom úrade Trenčín, Katastrálny odbor, pre obec Trenčín, katastrálne územie Hanzlíková, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1460 ako:

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 613/7, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 487 m2;

nehnuteľnosť (stavbu) nezapísaná na liste vlastníctva:

  • Parkovisko Lion (povrchové teleso), nachádzajúce sa na parcele registra „C“ číslo 613/7;

 

vo vlastníctve MERKANTIL s.r.o., M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina  (na liste vlastníctva uvedená adresa: Jána Psotného 8, 911 05  Trenčín), IČO 34 104 992, v podiele 1/1.

V podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Pozemok leží v zastavanom území mesta Trenčín vedľa Bavlnárskej ulice oproti Lion fitnes centra. Na pozemku je parkovisko pre osobné autá. Dostupnosť do centra mesta je cca 10 minút cesty autom. K zastávke autobusu do 10 minút peši. V okolí sú bytové domy, rodinné domy, fitnes centrum. Z hľadiska polohy v meste ide o obytnú časť. V mieste je rozvod elektrickej energie, verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a plynu. Pozemok je v rovinatom teréne. Parkovisko Lion je postavené na par.č. 613/7 v k.ú. Hanzlíková. Zhotovené je zo zámkovej dlažby kladenej do piesku. Užívaná je podľa kolaudačného rozhodnutia od roku 2008. Životnosť stavby predpokladám 40 rokov.

Vlastník predmetu dražby je platiteľ v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Najvyššie podanie urobené na dražbe (resp. cena dosiahnutá vydražením) sa bude považovať za cenu bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň.)

Informácia pre účastníkov dražby za predpokladu, že dodanie tovaru, ktorý je predmetom dražby bude predmetom dane v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o DPH: Ak vydražiteľ je platiteľom v zmysle Zákona o DPH a predmetom dražby je dodanie tovaru, kde povinnosť platiť daň sa prenáša na platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia v zmysle § 69 ods. 12 Zákona o DPH, vlastník predmetu dražby prenáša povinnosť platiť daň na vydražiteľa, najvyššie podanie (cena dosiahnutá vydražením) sa nebude zvyšovať o daň. V ostatných prípadoch vlastník predmetu dražby pripočíta k najvyššiemu podaniu daň. Vlastník predmetu dražby vyhotoví faktúru v zmysle príslušných ustanovení Zákona o DPH a doručí ju vydražiteľovi poštovým doručovateľom.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú
hodnotu predmetu dražby:
- žiadne
Podľa § 93 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov speňažením majetku, podliehajúceho konkurzu, zanikajú všetky zabezpečovacie práva.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 49.400,- Eur
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Jana Tomanová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Vikárska
b) Orientačné/súpisné číslo 1077/13
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 16.10.1982
V. Odhad ceny predmetu dražby 61.400,- Eur