Dražba nehnuteľností v obci Trenčín v katastrálnom území Zlatovce

Katastrálne územie:
Zlatovce
Obec:
Trenčín

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 101 000,00 EUR 27.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO055/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 829 90
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Salónik galéria na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
D. Dátum konania dražby 27. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1434

Trenčín

Trenčín

Trenčín

Zlatovce

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1249/ 2

Záhrady

60

1249/ 3

Zastavané plochy a nádvoria

21

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

462

1249/ 3

10 - Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

48

Trenčín

Trenčín

Trenčín

Istebník

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

63/ 2

Záhrady

389

63/ 3

Zastavané plochy a nádvoria

78

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

462

63/ 3

10 - Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba rodinného domu Trenčín

 

Popis stavby:

Ide o samostatne stojaci rodinný dom, užívaný podľa poskytnutých údajov od roku 1998.Rodinný dom bol postavený na základe stavebného povolenia z roku 1995.

Rodinný dom je celkove podpivničený, má obytné prízemie a nedokončené podkrovie.

Suterén pozostáva z garáže s dielňou a pivničnej miestnosti s oddeleným WC s umývadlom.

Prízemie dispozične pozostáva z haly so schodiskom, dvoch izieb, kuchyne a kúpelne s WC.

V podkroví sa nachádzajú tri obytné miestnosti.

Osadenie do terénu je v hĺbke do 1 m so zvislou izoláciou, základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, obvodové murivo je z betónových kvádrov o hr.40 cm, strop nad suterénom je železobetónový, nad prízemím je drevený trámový a v podkroví je z polovice sádrokartón. Krov je sedlový, krytina asfaltový šindeľ, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, fasáda suterénu je bez omietky a obkladu, prízemie je obložené remeienkovým obkladom, štítové steny podkrovia sú obložené drevom. Keramické obklady sú na prízemí v kúpeľni a okolo vane. Schody do podkrovia sú z tvrdého dreva. Dvere sú drevené hladké, okná drevené zdvojené s izolačným dvojsklom, na prízemí sú drevené žalúzie, na oknách v suteréne sú mreže. Vráta do garáže sú drevené otváravé, obité plechom. Podlahy v izbách na prízemí sú parkety, v podkroví sú drevené dosky. Keramická dlažba je v hale a v kúpelni. Kúrenie je ústredné plynovým závesným kotlom, rozvody na prízemí sú podlahové, v suteréne sú panelové radiátory. Elektrická inštalácia je svetelná a motorová s ističmi. Rozvod TÚV z plynového kotla, v suteréne je osadený malý elektrický prietokový ohrievač. V kúpeľni na prízemí je plastová vaňa, v suteréne je osadené umývadlo a WC.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
List vlastníctva č. 1434
POZNÁMKY:
P 414/10 - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Mária Zervanová, EX 254/10- Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností rodinný dom súp.č.462 na parc. č. 1249/3 a na pozemky parc. č. 1249/2, 1249/3 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Senica, Hollého 1219, Senica, IČO: 30 807 484 - vz.275/10, v.z.461/12

P 748/13 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby, Dražobná spoločnosť Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava v súlade so záložnou zmluvou(V1091/08), záložným veriteľom Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 na nehnuteľnosti: stavba so súp. číslom 462 na C-KN parcele č.
1249/3 a na pozemky, C-KN parcely č. 1249/2, 1249/3, v.z. - 571/13

P42/14 - Rozhodnutie OS TN č. 27C/2/2014 o nariadení predbežného opratrenia na nehnuteľnosti rodinný dom súp.č. 462 na parc.č. 1249/3 a pozemky C KN parc.č. 1249/2, 1249/3, v.z. 149/14

P 119/15 - Exekútorský úrad Trnava, súdny exekútor JUDr. Ladislav Bango, EX 59/14 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na rodinný dom súp.č. 462 na parc. č. 1249/3 a na pozemky C KN parc. č. 1249/2, 1249/3 v prospech
oprávneného Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ Trnava, Kollárova č. 31, Trnava, v.z. 148/15

ŤARCHY:
V 1091/08 Záložné právo na rod.dom súp.č.462 na p.č.1249/3 a na pozemky p.č.1249/2,1249/3 v prospech Všeobecná úverová banka,a.s., Mlynské nivy 1,Bratislava IČO:31320155 v zmysle zmluvy o zriadení záložného práva č.001/112368/08-001/000 zo dňa 27.2.2008, v.z. 168/08, v.z. 692/08, v.z.461/12

Z 3879/10 - Exekútorský úrad Bratislava, JUDr.Mária Zervanová, EX 254/10, príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na pozemky parcela číslo 1249/2, 1249/3, rod.dom súp.č.462 na parcele číslo 1249/3, v
prospech Sociálna poisťovňa, pob.Senica, IČO:30807484.- vz.427/10, v.z.461/12

Z 2665/15 - Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Ladislav Ďorďovič st. EX 568/15 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na stavba súp.č.462 na parc. č. 1249/3, CKN
parc. č. 1249/2, 1249/3, v prospech: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, Krajská pobočka Trenčín,IČO 35937874. vz86/15

Z 1535/16 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr.Ladislav Ďorďovič, st., EX 1947/2015, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemky registra CKN parc.č. 1249/2, 1249/3 a na stavbu so súpisným číslom 462 na parc.č.1249/3 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, Krajská pobočka, Partizánska 2315, Trenčín, IČO: 35 937 874, v.z.174/16

Z-1864/2017 EX 55/2017 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Ladislav Ďorďovič . - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na stavba súp.č.462 na parc. č. 1249/3, CKN
parc. č. 1249/2, 1249/3, v prospech: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, Krajská pobočka Trenčín,IČO 35937874. zmč.280/17

Z 5162/2017 EX 15870/16-16 Exekútorský úrad Myjava, súdny exekútor JUDr. Marcel Kroupa - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na stavba súp.č.462 na parc. č. 1249/3 a na
pozemky CKN parc. č. 1249/2, 1249/3 v prospech: Viera Babiarová nar.29.09.1951, M.Marečka 975/20 Myjava. zmč.746/17

INÉ ÚDAJE: časť domu v k.ú.Istebník na p.č.63/3

List vlastníctva č. 48
POZNÁMKY:

P 414/10 - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Mária Zervanová, EX 254/10 - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností rodinný dom s.č.462 na parc. č. 63/3 a na pozemky parc. č. 63/2, 63/3 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Senica, Hollého 1219, Senica, IČO: 30 807 484 - vz.64/10, v.z.71/12

P 748/13 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby, Dražobná spoločnosť Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava v súlade so záložnou zmluvou(V1091/08), záložným veriteľom Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 na nehnuteľnosti: stavba so súp. číslom 462 na C-KN parcele č. 63/3 a na pozemky, C-KN parcely č. 63/2, 63/3, v.z. - 172/13

P42/14 - Rozhodnutie OS TN č. 27C/2/2014 o nariadení predbežného opratrenia na nehnuteľnosti rodinný dom súp.č. 462 na parc.č. 63/3 a pozemky C KN parc.č. 63/2, 63/3, v.z. 35/14

ŤARCHY:
V 1091/08 Záložné právo na rod.dom súp. č. 462 na p.č.63/3 a na pozemky p.č.63/2,63/3 v prospech Všeobecná
úverová banka,a.s., Mlynské nivy 1,Bratislava IČO:31320155 v zmysle zmluvy o zriadení záložného práva č.001/112368/08-001/000 zo dňa 27.2.2008, v.z. 42/08, v.z. 112/08, v.z.71/12

Z 3879/10 - Exekútorský úrad Bratislava, JUDr.Mária Zervanová, EX 254/10, príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na pozemky parcela číslo 63/2, 63/3, rod.dom súp.č.462 na parcele číslo 63/3, v prospech Sociálna poisťovňa, pob.Senica, IČO:30807484.- vz.88/10.v.z.71/12

Z 2665/15 - Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Ladislav Ďorďovič st. EX 568/15 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na stavba súp.č.462 na parc. č. 63/3, CKN parc. č. 63/2, 63/3 v prospech: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, Krajská pobočka Trenčín,IČO 35937874. vz86/15

Z 1535/16 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr.Ladislav Ďorďovič, st., EX 1947/2015, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemky registra CKN parc.č. 63/2, 63/3 a na stavbu so súpisným číslom 462 na parc.č.63/3 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, Krajská pobočka, Partizánska 2315, Trenčín, IČO: 35 937 874, v.z.32/16
Z 1864/17 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Ladislav Ďorďovič . EX 55/2017 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na stavba súp.č.462 na parc. č. 63/3, CKN parc. č. 63/2, 63/3 v prospech: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, Krajská pobočka Trenčín,IČO 35937874. vz. 255/17

Z 5162/2017 EX 15870/16-16 Exekútorský úrad Myjava, súdny exekútor JUDr. Marcel Kroupa - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na stavba súp.č.462 na parc. č. 63/3 a na
pozemky CKN parc. č. 63/2, 63/3 v prospech: Viera Babiarová nar.29.09.1951, M.Marečka 975/20 Myjava. zmč.374/17

INÉ ÚDAJE: časť domu v k.ú. Zlatovce na parc.č. 1249/3
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 83/2018 zo dňa 03.05.2018, Gálik Andrej Ing., VŠH: 101 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 101 000,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 1 000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 3032264653/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0030 3226 4653, SWIFT (BIC): SUBASKBX, vedený v VUB, a.s., variabilný symbol (VS):5518 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 09.07.2018 o 11:30 hod. Obhliadka 2: 25.07.2018 o 11:30 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Podjavorinskej 462/4, 911 05 Trenčín-Istebník.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava