Dražba nehnuteľností v obci Trenčín v katastrálnom území Záblatie

Katastrálne územie:
Záblatie
Obec:
Trenčín

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 26.06.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO036/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Štefana Moyzesa2034 01 Ružomberok
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik galéria na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
D. Dátum konania dražby 26. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:06 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1311

Trenčín

Trenčín

Trenčín

Záblatie

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

873 / 33

Orná pôda

200

873 / 130

Zastavané plochy a nádvoria

266

873 / 136

Zastavané plochy a nádvoria

132

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

511

873 / 136

10 – Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 511 na ulici Ku kyselke v meste Trenčín, postavený na parcele č. 873/136. K domu prislúchajú pozemky, parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 873/33, parcelné č. 873/130, parcelné č. 873/136 o celkovej výmere 598 m2.

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom v k. ú. Záblatie. V rodinnom dome s jedným nadzemným podlažím sa nachádza jedna bytová jednotka (pozostávajúca zo štyroch izieb a príslušenstva). Rodinný dom nie je podpivničený.

Na prízemí sa nachádza bytová jednotka v rodinnom dome. Bytovú jednotku tvoria štyri izby (obývacia izba a tri spálne) s príslušenstvom (kuchyňa, komunikačné priestory - zádverie, chodba, priestory sanity - kúpeľňa a WC). V podlaží sú rozvody teplovodného podlahového vykurovania, teplej a studenej vody, kanalizácie, zemného plynu a elektrickej energie.

Základové konštrukcie domu sú plošné, z monolitických pásov. Základy sú opatrené vodorovnou hydroizoláciou. Obvodové steny sú z keramických tvárnic Porotherm (hrúbka muriva 40 cm + tepelná izolácia). Obvodové steny sú opatrené kontaktným zatepľovacím systémom. Vnútorné nosné a deliace stenové konštrukcie v dome sú murované. Stropná konštrukcia je z keramického stropného systému s monolitickou zálievkou. Súčasťou stropnej konštrukcie sú vrstvy tepelnej izolácie (s parozábranou a poistnou hydroizoláciou). Rodinný dom je zastrešený valbovou strechou. Konštrukcia krovu je väznicová s drevenými stĺpikmi. Strešná krytina je z betónových škridiel Bramac. Klampiarske konštrukcie strechy sú z poplastovaného pozinkovaného plechu. Strecha domu je opatrená bleskozvodom. Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov sú z hladkej omietky. Fasáda domu je z hladkej omietky. Fasáda domu nieje opatrená farebným náterom. Okná a balkónové dvere v dome sú z drevených europrofilov so zasklením z izolačného dvojskla. Okná a balkónové dvere sú opatrené vnútornými žalúziami. Vnútorné parapetné dosky sú drevené masívne, vonkajšie parapety sú z medeného plechu. Vstupné dvere sú drevené masívne. Vnútorné dvere v dome sú drevené masívne, respektíve s čiastočným zasklením v drevených zárubniach. Vykurovanie v rodinnom dome je zabezpečené podlahovým teplovodným vykurovaním. Kotol  ÚK a prípravy TÚV zabezpečuje plynový kotol so zásobníkovým ohrevom vody. Kotol je umiestnený vo vstupnom zádverí. V rodinnom dome sú vyhotovené rozvody teplej a studenej vody, kanalizácie, zemného plynu a elektrickej energie. Rozvádzač elektrickej energie (s automatickými ističmi) je umiestnený vo vstupnom zádverí.  Rodinný dom je napojený na verejnú kanalizáciu, plynovod, elektrickú energiu. Zásobovanie rodinného domu vodou je zabezpečené studňou, umiestnenou na pozemku parc. č. 873/130. Rodinný dom je vo veľmi dobrom technickom stave s dobrým vybavením.

Analýza polohy nehnuteľnosti: Rodinný dom s.č. 511 sa nachádza v novej obytnej zóne IBV v miestnej časti Záblatie v meste Trenčín. Lokalita novej výstavby IBV je charakterizovaná zástavbou nových rodinných domov, respektíve rozostavaných domov.  V obytnej lokalite sú rozvody kanalizácie, zemného plynu, elektrickej energie. Zásobovanie rodinných domov v lokalite IBV pitnou vodou je riešené individuálne (studňami). V zóne IBV miestne komunikácie nie sú opatrené spevneným (živičným povrchom), cesty sú zo zhutneného povrchu. Ide o pomerne lukratívnu lokalitu (bez rušivých vplyvov) na juhozápadnom okraji mesta Trenčín. Vo vzdialenosti cca 100 m od domu sa nachádza zástavka MHD. Zástavky prímestskej autobusovej dopravy sú vo vzdialenosti cca 500 metrov. Najbližšia zástavka vlakov ŽSR sa nachádza v susednej miestnej časti Zlatovce. V miestnej časti Zlatovce sa nachádza areál základnej školy, materská škola, ordinácia detského lekára, stomatológa, všeobecného lekára, krytý bazén.  Materská škola, obchody s potravinami pohostinské zariadenia sa nachádza i v predmetnej miestnej časti Záblatie. V miestnej časti sa nachádza areál vysokej školy. Uvažovaná rekonštrukcia železničnej trate v meste Trenčín zvýši výhodnosť polohy lokality. Jestvujúce úrovňové križovanie železničnej trate v miestnych častiach Zlatovce a Záblatie budú nahradené novým mimoúrovňovým križovaním v blízkosti lokality. Toto križovanie bude v blízkosti napojenia na diaľničnú sieť a (budúci) nový cestný most cez rieku Váh. Jedná sa o výhodnú lokalitu v meste s perspektívou rozšírenia zástavby rodinných domov, nachádzajúcu sa na juhozápadnom okraji mesta Trenčín.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
P-20/2018 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe v súlade so záložnou zmluvou (V1731/2013) s veriteľom: Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48 Bratislava, IČO 00151653 k nehnuteľnostiam stavba so súp. č. 511 na parcele 873/136, pozemky CKN parc.č. 873/33, 873/130, 873/136, zm.č. 29/18.
P-269/2018 - Oznámenie dražobníka: Platiť sa oplatí s.r.o., IČO: 45 684 618, Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, o dobrovoľnej dražbe DD PSO036/18 nehnuteľností: rodinný dom so súp. č. 511 na parc.č. 873/136, pozemky registra C KN parc.č. 873/33, 873/130, 873/136; dátum, čas a miesto konania dražby: 26.06.2018, 10:00 hod., Salónik galéria na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, Trenčín; prvá dražba, zm.č.195/18
ČASŤ C: ŤARCHY:
V 1731/13 záložné právo na C KN p.č. 873/33, 873/130, 873/136, dom s.č. 511 na C KN p.č. 873/136, v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO:00 151 653, podľa zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 22.4.2013. vz.136/13.
Z 4557/16 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr.Ladislav Ďorďovič, st., EX 1041/2016, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemky registra CKN parc.č. 873/33, 873/130, 873/136, na stavbu so súpisným číslom 511 na parc.č. 873/136 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, pobočka Partizánska 2315, Trenčín, IČO: 17333954, v.z.270/16.
Z-1000/17 - Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Ladislav Ďorďovič st., EX - 135/2017 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: stavba so súp. Číslom 511 na pozemku registra C-KN parcele č. 873/136 a na pozemky registra C-KN parcely č. 873/33, 873/130, 873/136 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, pobočka Partizánska 2315, Trenčín 1, IČO: 35937874, zm.č. - 59/17.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 152.100,- EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 25/2018
Meno znalca: Šinka Juraj Ing
Dátum vyhotovenia: 16.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 169 000,00 EUR