Dražba nehnuteľností v obci Trenčín v katastrálnom území Zlatovce

Katastrálne územie:
Zlatovce
Obec:
Trenčín

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 452 500,00 EUR 27.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO 045/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Peter Frajt, správca konkurznej podstaty úpadcu, Peter Habšuda, nar. 17.10.1972, trvale bytom Vajanského 542/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, podnikajúci pod obchodným menom Peter Habšuda ALMA s miestom podnikania Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 34 532 994
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva M.R.Štefánika
b) Orientačné/súpisné číslo 141/13
c) Názov obce Považská Bystrica d) PSČ 01701
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 24.06.1970
C. Miesto konania dražby Salónik galéria na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
D. Dátum konania dražby 27. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby 3. kolo
G. Predmet dražby

Súbor vecí vedený Okresným úradom Trenčín , okres Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Zlatovce evidovaný na liste vlastníctva č. 348 ako: stavba, montážna hala súpisné č. 1804, postavená na parcele č. 519 a  pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 519, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 938 m2, parcelné č. 520/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1622 m2.

H. Opis predmetu dražby

Dražba - stavba súpisné číslo 1804  je v zmysle kolaudačného rozhodnutia využívaná ako "Prevádzková budova UPS Trenčín, Bratislavská ul.".  Stavba je umiestnená na ul. Bratislavská v meste Trenčín, časť Zámostie v tesnej blízkosti centra mesta. Stavba je prízemná, jednopodlažná a skladá sa z dvoch častí - časť skladová a expedičná a časť kancelárska (sociálna administratívna). Objekt je prístupný z ul. Bratislavská cez vyraďovací pruh pre čerpaciu stanicu Slovnaft.
Objekt je napojený na IS mesta: vodovodnú, plynovú, kanalizačnú a elektrickú prípojku.
Zastavaná plocha objektu:795,00 m2. Obostavaný priestor: 4 957,00 m3
Skladová a expedičná časť:
Časť stavby súpisné č. 1804 je v súčasnosti využívaná na nakládku a parkovanie vozidiel zásielkovej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. Hala má voľnú dispozíciu a nie je členená priečkami. Je jednopodlažná, má sedlovú konštrukciu strechy. Pôdorys je v tvare písmena L. Má desať vstupov prostredníctvom vrát.
Stavba má základy pásové z prostého betónu. Nosné murivo je murované z tvaroviek Porotherm skl. hr. 400 mm. Strecha je sedlová s dreveným krovom a strešnou krytinou z betónovej škridle Bramac. Strop je vytvorený závesným kazetovým podhľadom so zateplením. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších a vnútorných povrchov sú z vápenných štukových omietok, vonkajšia omietka je opatrená náterom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vráta sú hliníkové lamelové s elektrickým pohonom. Podlaha je riešená ako pancierová a lešteným bezprašným povrchom. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú oceľové panelové, rozvody z medených trubiek. Elektroinštalácia svetelná aj motorická. Osvetlenie zabudované v podhľade. V priestoroch sú rozvody požiarnej vody s hydrantmi. 
Kancelárska - sociálno administratívna časť:
Sociálno administratívna časť je súčasťou stavby súpisné č. 1804. Je určená na sociálne a administratívne účely sídla zásielkovej zásielkovej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. Stavba vznikla v roku 2005. Stavba má jedno nadzemné podlažie so sedlovou strechou. Pôdorys je obdĺžnikový. Na podlaží sú 3 kancelárie, miestnosť serveru, kuchynka, WC, sprcha, miestnosť pre prevádzkový personál - skladníkov, kuriérov a šatňa, v ktorej je umiestnená kotolňa pre celú budovu.
Stavba je založená na pásových základoch z prostého betónu. Nosné murivo je murované prevažne z plných pálených tehál, priečky sú z tehál POROTHERM. Strecha je sedlová s dreveným krovom a betónovou škridlou BRAMAC. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Parapety sú hliníkové. Strop je vyhotovený zaveseným kazetovým podhľadom so zateplením. Vnútorné aj vonkajšie omietky sú vápenné štukové. Vonkajšia fasáda je opatrená náterom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a s hliníkovými žalúziami. Vnútorné dvere sú hladké laminované, vstupné sú plastové. Podlaha v kanceláriách je prevažne kobercová, v ostatných priestoroch je keramická dlažba. Priestory sú vykurované ústredným vykurovaním, kotle sú značkové kondenzačné závesné - 2 ks, radiátory sú oceľové panelové, rozvody sú z medených trubiek. Príprava TÚV je cez zásobníkový ohrievač napojený na ÚK. Elektroinštalácia je svetelná, svietidlá sú zabudované v podhľade. Elektronické zabezpečovacie zariadenie. V kuchynke je zabudovaná kuchynská linka a nerezový drez. V sociálnych priestoroch sú keramické obklady stien. Zariaďovacie predmety sú vyššieho štandardu. Priestory majú rozvod požiarnej vody s hydrantmi. 
Technický stav nehnuteľnosti je veľmi dobrý. Pri obhliadke neboli zistené žiadne statické, ani funkčné poruchy.  
Lokalita, v ktorej sa hodnotená nehnuteľnosť nachádza, predstavuje širšie centrum mesta. Výhodou lokality je veľmi dobré napojenie do centra mesta (cca 700 m), k diaľničnému privádzaču cca 1,5 km, zastávky MHD, železničná stanica pre osobnú dopravu (1 km) a železničná vlečka. V meste je kompletná občianska vybavenosť, prináležiaca krajskému mestu.
K stavbe prislúchajú pozemky - parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 519, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 938 m2, parcelné č. 520/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1622 m2. Prístup k stavbe súpisné číslo 1804 vedie cez parcelu číslo 514/2, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava. Parcela číslo 514/2 nie je predmetom dražby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
P 635/16 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby na základe Záložného práva (V 5216/15) k nehnuteľnostiam: stavba súp.č. 1804 na parc.č. 519 a pozemky C KN parc.č. 519/520/2, v.z. 4352/16.
P 54/17 - Rozhodnutie Daňového úradu v Trenčíne č. 104500655/2016 zo dňa 16.12.2016 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky registra C KN parc. č. 519, 520/2 a stavba so súpisným číslom 1804 na parc. č. 519, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane - zm.č. 49/17.
P-246/2017 Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdna exekútorka JUDr.Eva Šteinerová ml., EX 16/17, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky registra CKN parc.č. 519, 520/2 a na stavbu so súpisným číslom 1804 na parc.č. 519 v prospech oprávneného Mesto Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, povinnému sa zakazuje, aby odo dňa doručenia tohto upovedomenia nehnuteľnosť previedol na niekoho iného alebo je zaťažil, zm.č.308/17.
P-289/2017 - poznamenáva sa, že nehnuteľnosti pozemky registra C KN 519, 520/2, stavba - montážna hala so súp. číslom 1804 na parc.č. 519, boli zapísané do súpisu konkurznej podstaty úpadcu Peter Habšuda, nar. 17.10.1972, trvale bytom Vajanského 542/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, podnikajúci pod obchodným menom Peter Habšuda ALMA s miestom podnikania Sládkovičova 520, Dubnica nad Váhom, IČO: 34 532 994, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín pod číslom konania: 38K/55/2016, zm.č.368/17.
P-45/2018 Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. k. 100137230/2018 zo dňa 16.01. 2018 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: stavba, montážna hala so súp.č. 1804 na parc.č. 519, pozemky registra CKN parc.č. 519, 520/2 na zabezpečenie daňového nedoplatku. Zakazuje sa dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, zm.č.81 /18.
P-175/2018 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO045/18 (prvá dražba), dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., IČO: 45684618, Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, predmet dražby: pozemky registra C KN 519, 520/2, stavba - montážna hala so súp. číslom 1804 na parc.č. 519; dátum, čas a miesto konania dražby: 02.05.2018, 10:00 hod., Salónik hrad na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, Trenčín, zm.č.225/18.
P-286/2018 - Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe DD PSO045/18, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., IČO: 45684618, Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto, predmet dražby: pozemky C KN parc.č. 519, 520/2, stavba - montážna hala súp.č. 1804 na parc.č. 519, konanej dňa 15.6.2018, o 13,00 hod. v Salónik hrad na 1.poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, Trenčín, zm.č. 362/18.
ČASŤ C: ŤARCHY:
V 5216/15 Záložné právo na pozemky registra CKN parc.č.519, 520/2 a na stavbu Montážna hala so súpisným číslom 1804 na parc.č. 519 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, na základe Záložnej zmluvy k nehnuteľnostiam č. 85/0092/CC/2015-ZZ1 zo dňa 10.09.2015, v.z.785/15, v.z. - 929/15.
Z 428/17 - Právoplatné rozhodnutie Daňového úradu v Trenčíne č. 104500655/2016 zo dňa 16.12.2016 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky registra C KN parc. č. 519, 520/2 a stavba so súpisným číslom 1804 na parc. č. 519, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane - zm.č. 62/17.
Z-856/2018 právoplatné Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. k. 100137230/2018 zo dňa 16.01. 2018 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: stavba, montážna hala so súp.č. 1804 na parc.č. 519, pozemky registra CKN parc.č. 519, 520/2 na zabezpečenie daňového nedoplatku.zmč.138/18.
Zmluva o nájme:
Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi MOBILE SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 45 640 971, so sídlom SNP 758, 018 51 Nová Dubnica, ako prenajímeteľom (ďalej len „prenajímateľ“) a Slovak Parcel Service s.r.o., IČO: 31 329 217, so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ako nájomcom (ďalej len „nájomca“), zo dňa 14.02.2005 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.09.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 14.10.2005 a Dodatku č. 3 zo dňa 09.09.2015. Zmluva o nájme nebytových priestorov je uzavretá na dobu určitú a to do 15.10.2020. Predmetom nájmu sú: a) nebytové priestory - Prevádzková budova UPS Trenčín, ktorá sa nachádza na Bratislavskej ul. č. 1804, evidovaná na liste vlastníctva č. 348 vedenom Okresným úradom Trenčín, okres Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Zlatovce, b) časť pozemku s povrchom spevneným zámkovou dlažbou a betónovou vrstvou, ktorý je bezprostredne priľahlý k stavbe o výmere 1 064 m2 (spevnené plochy) a časť pozemku s nespevneným povrchom o výmere 527 m2 (voľné plochy), ktoré sú zapísané pod parcelným číslom 519 a 520/2.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 18/2018
Meno znalca: Šinka Juraj Ing
Dátum vyhotovenia: 28.2.2018
Všeobecná cena odhadu: 905 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 452 500,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 3 000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 4518 (uvedie sa v referencii platiteľa).
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 09.07.2018 o 13:45 hod. Obhliadka 2: 25.07.2018 o 12:45 hod.
Miesto obhliadky Stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Bratislavská 1804, 911 05 Trenčín - Zlatovce.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Miroslav Martvoň kontakt: 02/322 02 734, 0911 833 855, martvon@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 81109 Bratislava