Dražba nehnuteľností v obci Trenčín v katastrálnom území Trenčín

Katastrálne územie:
Trenčín
Obec:
Trenčín

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 61 700,00 EUR 20.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO072/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Salónik galéria na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
D. Dátum konania dražby 20. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

4750

Trenčin

Trenčin

Trenčin

Trenčin

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu súpisné č. 1732 a spoluvlastnícky podiel k pozemku - parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako: parc. č. 1531 / 4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1916 m2:

Byt č. 69,

Vchod č.42, 2.p.,

Adresa: M. Turkovej 1732/40, 911 01 Trenčín

1732

1531 / 4

9 – Bytový dom

73 / 4770

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Štvorizbový byt č. 69, na 2.p., vo vchode č. 42 na ulici M. Turkovej, v bytovom dome súpisné č. 1732, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 1531/4. Vypočítaná podlahová plocha je 73,91 m2.

Obytný dom je panelová budova, užívaná od roku 1966, stavebno - technicky riešená na úrovni bežného štandardu doby svojho vzniku. Opotrebenie domu je úmerné veku, niektoré časti domu sú rekonštruované. Dom má v spoločných priestoroch vstup, schodisko, pivnice, práčovňu, sušiareň, bicykláreň, spoločné priestory a technické priestory.

Byt tvoria nasledovné miestnosti - predsieň, kúpeľňa, WC, kuchyňa a tri obytné miestnosti, príslušenstvom je i pivnica v suteréne. Vybavenie bytu - kompletné - ústredné vykurovanie, TÚV, kúpeľňa a WC, byt je zaradený do I. kategórie. Byt je z prevažnej časti v po rekonštrukcii vnútorných prvkov i dispozície kúpeľne a WC, bytové jadro murované, obklady kuchyne, kúpeľne a WC nové, taktiež zariaďovacie predmety, kuchynská linka po nedávnej výmene vrátane nerezového drezu a digestoru, okná plastové s vnútornými žalúziami hliníkovými, vnútorné dvere nové prevažne posuvné drevené, vstupné dvere bezpečnostné. Podlahy v obytných miestnostiach parkety pôvodné po renovácii, v ostatných keramické dlažby v kúpeľni a WC a v kuchyni a chodbe PVC, vykurovanie ústredné s liatinovými radiátormi s termostatickými hlavicami a meračmi energie, omietky vápenné hladké, prvky vybavenia bytu sú málo opotrebované - úmerne veku od výmeny, údržba veľmi dobrá. Prvky spoločných častí a zariadení domu v bežnom štandarde vyhotovenia, celkovo údržba domu dobrá, rekonštruovaná fasáda, klampiarske výrobky, vstupné dvere i strecha.

Analýza polohy nehnuteľnosti: Obytný dom s predmetným bytom sa nachádza na ulici M.Turkovej v Trenčíne. Od centra krajského mesta je lokalita vzdialená približne 1,5 km a dopravné spojenie je frekventovanou mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je 5-10 min. Lokalita je veľmi obľúbeným obytným sídliskom mesta. V okolí domu je kompletná občianska vybavenosť, v blízkosti sú detské jasle, nemocnica s poliklinikou, dom kultúry, obchody, obchodné domy, hotely, banky a občianska vybavenosť (úrady) krajského mesta. Pozitívny vplyv relatívnej blízkosti centra mesta, lesoparku Brezina i rekreačnej zóny na ostrove, negatívne vplyvy sú minimálne. Orientácia obytných miestností je v smere na sever - juh.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 3844/2018
Poznámka:
P 71/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na byt č. 69 s podielom 73/4770 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súpisným číslom 1732 na pozemku registra CKN parc. č. 1531/4 a na pozemku registra CKN parc.č. 1531/4 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 527/18.
ČASŤ C: ŤARCHY:
V 532/02 - VECNÉ BREMENO - PRÁVO BEZPLATNÉHO DOŽIVOTNÉHO BÝVANIA A UŽÍVANIA BYTU Č.10,PODIELU NA SPOLOČ.ČASTIACH DOMU A POZEMKU V 73/4770 V PROSPECH MÁRII MACKOVEJ R.PAUEROVEJ [* 20.10.1939]. V 3105/97 -VECNÉ BREMENO: PRÁVO BEZPLATNÉHO DOŽIVOTNÉHO BÝVANIA A UŽÍVANIA BYTU Č.34, PODIELU NA SPOL.ČASTIACH DOMU A POZEMKU V 61/4770 PRE GABRIELU DRGOŇOVÚ R.GALLOVÚ [* 19.11.1942].
V 1725/14 Záložné právo na byt č. 69 s podielom 73/4770 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu so súpisným číslom 1732 na parc.č. 1531/4 a na pozemku registra CKN parc.č. 1531/4 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy zo dňa 04.04.2014, v.z. 1588/14.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 53/2018
Meno znalca: Šinka Juraj Ing
Dátum vyhotovenia: 31.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 61 700,00 EUR
K. Najnižšie podanie 61 700,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 7218 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 02.08.2018 o 10:45 hod. Obhliadka 2: 17.08.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky M. Turkovej 1732/40, 911 01 Trenčín.
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: M. Turkovej 1732/40, 911 01 Trenčín. Bližšie informácie a pokyny Jozef Schmidt kontakt: 02 / 322 02 731, 0903 / 404 713, schmidt@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava