Dražba nehnuteľností v obci Trenčín v katastrálnom území Kubrá

Katastrálne územie:
Kubrá
Obec:
Trenčín

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 36000,- EUR 27.09.2018 Stiahnuť
GAVILA s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 002/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko GAVILA s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko 1. mája173/1191101 Trenčín
a) Názov ulice/verejného priestranstva 1. mája
b) Orientačné/súpisné číslo 173/11
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trenčín , oddiel: Sro , vložka číslo: 22943/R
IV. IČO/ dátum narodenia 45517959
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Peter Lacko, rodený Lacko
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Horný Šianec
b) Orientačné/súpisné číslo 7056/43
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91101
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 13.06.1970
C. Miesto konania dražby Brnianska 1J, Trenčín 911 05, Notársky úrad Trenčín, JUDr. Denisa Adamkovičová notár JUDr. Denisa Adamkovičová
D. Dátum konania dražby 27. 09. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby Prvé kolo
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, pre k. ú. Kubrá, obec Trenčín, zapísané na LV č. 1341 a to parcely registra ,,Cʻʻ evidované na katastrálnej mape p. č. 1300 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 306 m2, a p. č. 1301 - záhrady o výmere 265 m2 a STAVBY: rodinný dom súp. č. 809 na parcele číslo: 1300.

H. Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je trojpodlažná nehnuteľnosť, na listre vlastníctva charakterizovaná ako rodinný dom. Má suterén (1PP), prízemie (1NP) a podkrovie. Základové konštrukcie sú na základových pásoch a základovej doske zo železobetónu. Zvislé nosné konštrukcie sú z pôrobetónových tvárnic. Nosné a obvodové konštrukcie poschodí sú z tehly pálenej formátu CDm. Strop nad suterénom je na debnenie, uložené dvojdierové tehly pálené s betonárskou výstužou a zaliate betónom. Strop nad prízemím je keramický, vložkový s betónovou zálievkou a výstužou. Strop nad poschodím  (2NP)  je z drevených nosných hranolov. Nosná konštrukcia strechy je drevený viazaný krov. Strešná krytina je z betónovej krytiny jednoduchého tvaru. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Výplne vonkajších otvorov (okná, balkónové dvere, sklenené steny, vchodové dvere) sú drevené zdvojené. V suteréne sú tri miestnosti využívané ako sklad a kotolňa. Schody v interiéri sú betónové s povrchom z linolea a na poschodí z korkového obkladu. Vonkajšie omietky sú vápenno-cementové. Predná strana od ulice je obložená kabrincovým obkladom. Vnútorné omietky sú hladké, vápenné. Z vonkajšej strany sú čiastočne omietky soklov obložené tiež kabrincami. Povrchy podláh v interiéry sú z linolea, PVC alebo v hygienických miestnostiach keramická dlažba. Povrch v suteréne je hladená betónová mazanina. Vykurovanie domu bolo zabezpečené plynovým kotlom s rozvodom teplovodným do radiátorov. Elektroinštalácia svetelná aj motorická. Dom je napojený na verejné siete vodovodu, elektriny, plynu, nemá bleskozvod. K domu je spojená garáž, ale nie je prepojená s domom. Kuchyňa má štandardné vybavenie spotrebičmi, ktoré sú zabudované do kuchynskej linky. Dom má dve kúpeľne. Jednu na prízemí a jednu v podkroví. Kúpeľňa na prízemí je však bez vybavenia, sú tam len pripravené rozvody. Kúpeľňa na poschodí má plastovú vaňu a dve umývadlá. V podkroví je samostatné WC s nádržkou a umývadlom. Garáž v dome má drevené dvojkrídlové vráta manuálne otvárané. Vstup do suterénu je z prízemia cez dvojramenné schodisko s medzipodestou, na ktorú sa napája vstup zo záhrady. Vstup na 1NP je od ulice po predložených vonkajších schodoch do priestoru chodby. Z chodby je vstup do haly. Z haly je vstup do nezariadenej kúpeľne a na schodisko do podkrovia a do suterénu. V podkroví je chodba, kúpeľňa, samostatné WC, komora a kuchyňa. Z dôvodu nedoriešeného dispozičného riešenia pripadá do ohodnocovanej časti len časť obytnej izby. Ďalej sa na poschodí nachádzajú ďalšie tri izby, chodba a balkón, ktoré však nie sú súčasťou ohodnotenia ale tvoria ucelenú bytovú jednotku. 

Príslušenstvo hlavnej stavby sú:

 • žumpa na parcele č. 1300 - Jedná sa o prefabrikovanú žumpu výrobcu Prefa Topolčany s objemom 10,0 m3. Je umiestnená pred vstupom do garáže. Je opatrená oceľovým poklopom, betónová monolitická aj montovaná.
 • prípojka kanalizácie DN 150 mm – plastové potrubie
 • vodovodná prípojka - Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu
 • vodomerná šachta na parcele č. 1300 - betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia
 • prípojka plynu DN 25 mm
 • prípojka NN - káblová prípojka vzdušná Al 4*25 mm*mm
 • spevnené plochy - plochy s povrchom dláždeným – betónovým, betónové dlaždice - kladené do malty na podklad. Betón
 • pozemok - parcela č. 1300 registra C-KN ,  k. ú. Kubrá
 • pozemok - parcela č. 1301 registra C-KN ,  k. ú. Kubrá.
CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Podľa predložených podkladov bola pôvodná stavba postavená a dokončená v roku 1993. Na stavbe počas jej existencie nebola uskutočnená žiadna väčšia oprava alebo obnova. V čase obhliadky predmetu dražby znalcom bol stav nehnuteľnosti nasledovný:

 • na dome sa vyskytli praskliny v miestach dilatácií , respektíve  v miestach ktoré korešpondujú s miestom prístavby k pôvodnému domu
 • na niektorých miestach je opadaná omietka
 • kotol ÚK je zdemontovaný a nie je v stavbe
 • z dôvodu, že stavba je neobývaná a teda nevetraná, vyskytujú sa plesne v miestach strešných okien.
I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 1341- čiastočný, Poznámky

- Z-1017/2017 - Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD., EX 279/2012 (pôv. P2-83/04, EX 18/04, EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA, JUDr. Jozef Martišík), upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: spoločenstvo vlastníkov, ING. Ladislav Kokodič, Sibírska 696/12, na parc.č.1300,1301, a na dom s. č. 809 na parc.č.1300, zm. č. 408/04,340/17
- Z-1017/2017 - Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD., EX 279/2012 (pôv. P1-116/04, EX 18/04, exekútorský úrad BRATISLAVA, JUDr. Jozef Martišík), upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehuteľnosti v prospech oprávneného: spoločenstvo vlastníkov, ING. Ladislav Kokodič, SIBÍRSKA 696/12, na parc.č.1300,1301, a na dom s. č. 809 na parc.č.1300, zm. č. 408/04, 340/17
- Z-1017/2017 - Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD., EX 279/2012 (pôv. P1-131/04, EX 18/04, exekútorský úrad BRATISLAVA, JUDr. Jozef Martišík) exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností v prospech oprávneného: ING.LADISLAV KOKODIČ, SIBÍRSKA 696/12, na parc. č. 1300,1301, a na dom s. č. 809 na parc. č. 1300, zm. č. 410/04, 340/17
- P1 14/05 EX 245/2003 JUDR.EVA ŠTEINEROVÁ exekútorský úrad NOVÉ MESTO NAD VÁHOM upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosí p. č. 1300, p. č. 1301, dom s. č .809 na p. č. 1300, v prospech oprávneného ING. OVŠÁK MARIÁN.
- P1 15/05 EX 245/2003 JUDR.EVA ŠTEINEROVÁ EXEKÚTORSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM exekučný príkaz na vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosí p. č. 1300, p. č. 1301, dom s. č. 809 na p. č. 1300, v prospech oprávneného ING. OVŠÁK MARIÁN.
- P2 9/05 ex 442/2004 exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom súdny exekútor Dr. Pavel Štukovský upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekuč. zálož. práva p. č. 1300, p. č.1301, dom s. č. 809 na p. č. 1300, v prospech oprávneného v prospech oprávneného Ing. Marián Ovšák, Železničná 2, Nové Mesto n. Váhom.
- P1 19/05 ex 442/2004 exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom súdny exekútor Dr. Pavel Štukovský upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností p.č.1300, p. č. 1301, dom s.č.809 na p. č. 1300, v prospech oprávneného v prospech oprávneného Ing. Marián Ovšák, Železničná 2, nové Mesto n. Váhom.
- P2 182/08 Ex 132/08 Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súd. exek. JUDr. Eva Šteinerová, upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnut. a zriadením exekučného záložného práva na dom súp.č.809 na parc.č.1300 a pozemky parc.č.1300, 1301 vo vlastníctve povinn. Štefana Reháka a manž. Renáty r. Kiacovej, pre oprávn. Mesto Trenčín Mierové námestie 2, Trenčín.
- P2 483/08 Ex 4/08 EÚ Považská Bystrica, súd. ex. JUDr. Adriana Steinerová - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva pre p. č. 1300, 1301, s. č. 809 na p. č. 1300 vo vlastníctve povinného Štefan Rehák nar. 12.12.1957 a Renáta r. Kiacová nar. 31.3.1959 v pod. 1/1 BSM, oprávnený - Roman Valko nar.21.2.1972, bytom 28. októbra 45, Trenčín.
- P2 64/09 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, JUDr. Adriana Steinerová, EX 4/2008, upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností parc.č.1300, 1301, dom súp. č. 809 na parc.č.1300, pre oprávneného Romana Valka, 28. októbra 45, Trenčín. - vz.377/09
- P1 55/09 - Exekútorský úrad Trenčín, JUDr. Adriana Steinerová, EX 4/2008, exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti parc.č.1300, 1301, dom súp.č.809 na parc.č.1300, vo vlastníctve Štefan Rehák a Renáta r. Kiacová, v prospech oprávneného Roman Valko, 28. októbra 45, Trenčín. - vz.566/09
- P 125/10 - Exekútorský úrad Martin, Mgr. Juraj Gallo, EX 1371/2009 - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti parc.č.1300, 1301, dom súp.č.809 na parc.č.1300, vo vlastníctve Štefan Rehák a Renáta r. Kiacová, v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o. Údernícka 5, Bratislava, IČO: 35724803, v. z. 131/10
- P 126/10 - Exekútorský úrad Martin, Mgr. Juraj Gallo, EX 1371/2009 - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti parc.č.1300, 1301, dom súp.č.809 na parc.č.1300, vo vlastníctve Štefan Rehák a Renáta r. Kiacová, v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o. Údernícka 5, Bratislava, IČO: 35724803, v. z. 132/10
- P 415/10 - Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo, EX 1371/2009 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti: parc.č.1300, 1301, dom súp.č.809 na parc.č.1300, vo vlastníctve povinného Štefan Rehák a Renáta r. Kiacová, v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o. Údernícka 5, Bratislava, IČO: 35724803, v. z. 471/10
- P 319/12 - Exekútorský úrad Prievidza, súdny exekútor JUDr. René Matuška, EX 601/12 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti CKN parc. č. 1300, 1301 a na rodinný dom so súpisným číslom 809 na CKN parc. č. 1300 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava 55, IČO: 35 937 874 - vz.240/12
- P-133/2017 Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD., súdny exekútor, EX 279/2012, pôvodný exekútor JUDr. Jozef Martišík, pôvodné EX 18/2004, Vyhláška o dražbe na nehnuteľnosti: stavba so súp. čís. 809 na parc. čís. 1300, pozemky CKN parc. čís. 1300, 1301, ktorá sa bude konať dňa 15.3.2017 o 14:00 hod. v Exekútorskom úrade JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD., Lipová 7, Nové Mesto nad Váhom, zm. č. 329/17
- P-200/2018 - Oznámenie o výkone záložného práva (V-2130/99) záložným veriteľom Ing. Peter Lacko, nar. 13.06.1970, Horný Šianec 7056/43, Trenčín, a to dobrovoľnou dražbou, predmetom dražby sú nehnuteľnosti: pozemky registra C KN parc.č. 1300, 1301, rodinný dom so súp. č. 809 na parc.č.1300, zm.č.297/18

LV č. 1341– čiastočný, ČASŤ C:ŤARCHY
- RIII 1105/89 - Zmluva o pôžičke a obmedzení prevodu v prospech WM Consulting & Communication, s.r.o., so sídlom Sad A. Kmeťa 24, Piešťany, IČO: 31 127 798, zm. č. 88/89 Z-1374/2017 - Zmluva o postúpení pohľadávky č. 1394/2010/CE zo dňa 15.12.2010 na pozemky C KN parc. Č. 1300, 1301 a rodinný dom súp. č. 809 na parc.č. 1300, zm. č. 510/17
- V 2130/99 Záložné právo na pôžičku poskytnutú Ing. Petrom Lackom, nar. 13.06.1970, bytom Horný Šianec 7056/43, Trenčín, zo zmluvy zo dňa 31.5.1999 na parc.č.1300, na súp.č.809 na p.č.1300 - v.z. 382/00, zm.č. 785/17,296/18 Z-3987/2017 - Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 11.12.2001 - zm.č. 785/17 Z-810/2018 - Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 07.02.2018 - zm.č. 296/18
- Z-1017/2017 - Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD., EX 279/2012 ( pôv. Z-3367//04, EX 18/04, exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Jozef Martišík) exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného: ING. LADISLAV KOKODIČ, SIBÍRSKA 696/12, NA PARC. Č. 1300,1301 A NA DOM S. Č. 809 NA PARC. Č. 1300, zm. č. 409/04, 340/17
- Z 95/05 EX 245/2003 JUDR. EVA ŠTEINEROVÁ exekútorský úrad NOVÉ MESTO NAD VÁHOM príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosi p. č. 1300, p. č. 1301, dom s. č. 809 na p. č. 1300,v prospech oprávneného ING. OVŠÁK MARIÁN.
- Z 675/05 EX 442/04 exekútorský úrad NOVÉ MESTO NAD VÁHOM SÚDNY EXEKÚTOR DR. PAVEL ŠTUKOVSKÝ exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na p. č. 1300,1301, dom s. č. 809 na p. č. 1300 v prospech oprávneného ING. MARIÁN OVŠÁK ŽELEZNIČNÁ 2 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
- Z 6309/08- Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. A. Steinerová EX 4/2008, Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľnosti parc. č. 1300, parc. č. 1301, dom súp. č. 809na parc. č. 1300 pre vlastníka pod B1 /Štefan Rehák a Renáta rod. Kiacová/ v spol. podiele 1/1 v prospech oprávneného Roman Valko, nar. 21.2.1972, 28. októbra 45, Trenčín. V. z. 632.
- Z 4010/09 Ex 129/2004 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ján Jonata, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť parc. č. 1300, parc. č. 1301, dom súp. č. 809 na parc. č. 1300 pre vlastníka pod B1 /Štefan Rehák a Renáta rod. Kiacová/ v spol. podiele 1/1 v prospech oprávneného BELAR-NOVOPOL a.s.
- Z 2304/10 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Ladislav Ďorďovič, EX 297/2010, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na dom s. č. 809 na parcele č. 1300 a na pozemky parc.č. 1300,1301 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, Krajská pobočka, Partizánska 2315, Trenčín. V. z. 401/2010
- Z 2599/10 - Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo, EX 1371/2009 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parc.č.1300, 1301, dom súp.č.809 na parc.č.1300, vo vlastníctve povinného Štefan Rehák a Renáta r. Kiacová, v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o. Údernícka 5, Bratislava, IČO: 35724803, v. z. 472/10
- Z 5878/10- Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Ladislav Ďorďovič, st., EX 946/2010, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na dom so súpisným číslom 809 na C KN parcele č. 1300 a na pozemky registra C KN parcelné číslo 1300,1301 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, Krajská pobočka, Partizánska 2315, Trenčín, IČO: 35 937 874, v.z.879/10
- Z 4411/11 - Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Ladislav Ďorďovič st., EX 1020/2011 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti CKN parc. č. 1300, 1301 a na rodinný dom so súpisným číslom 809 na CKN parc. č. 1300 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, Krajská pobočka, Partizánska 2315, Trenčín, IČO: 35 937 874 - vz.658/11
- Z 6548/11- Exekútorský úrad Púchov, súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, EX 2004/11, Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva na dom so súpisným číslom 809 na C KN parcele č. 1300 a na pozemky registra C KN parcelné číslo 1300,1301 vo vlastníctve povinného pod B 1 (Rehák Štefan a Renáta r. Kiacová) v 1/1, v prospech oprávneného Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., IČO: 36306410, 1.mája 11, Trenčín, zast. JUDr. Danica Birošová, adv.- V.z.868/11
- Z 3307/12 - Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Pavol Crkoň, EX 677/12 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti pozemky CKN parc. č. 1300, 1301, rodinný dom so súpisným číslom 809 na CKN parc. č. 1300 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava - vz.367/12
- Z 6075/12 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Pavol Crkoň, EX 2287/12, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: rodinný dom so súpisným číslom 809 na parc.č. 1300 a na pozemky registra C KN parc.č. 1300, 1301 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874, v.z.679/12
- Z 1200/13 - Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Ladislav Ďorďovič EX 254/2013 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: stavba so súp. číslom 809 na parcele č. 1300 a na pozemky, C-KN parcely č. 1300, 1301 v prospech oprávneného : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, Krajská pobočka, Partizánska 2315, Trenčín, IČO: 35937874, v. z. - 152/13
- Z 6321/13 Exekútorský úrad Topoľčany, súdny exekútor Mgr. Július Rosina, EX 1510/13, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti stavbu so súpisným číslom 809 na parc.č.1300 a na pozemky registra CKN parc.č.1300, 1301 v prospech oprávneného WM Consulting & Communication s.r.o., Sad A. Kmeťa 24, Piešťany, IČO: 34127798, v.z.751/13
- Z 6736/13 Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová, EX 319/2013, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavba so súpisným číslom 809 na parc.č.1300 a na pozemky registra CKN parc.č.1300, 1301 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, Bratislava, pob. Partizánska 2315, Trenčín, IČO: 35 937 874, v.z.819/13
- Z 3293/14 EX 292/14 Exekútorský úrad Bánovce nad Bebravou, súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavba so súpisným číslom 809 na parc.č.1300 a na pozemky registra CKN parc.č.1300, 1301 v prospech oprávneného: JUDr. Ivona Babušková súdna exekútorka IČO:36129895 Športová 45 Nové Mesto nad Váhom. vz.369/14
- Z 5394/14 EX 763/2014 Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavba so súpisným číslom 809 na parc.č.1300 a na pozemky registra CKN parc.č.1300, 1301 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, Bratislava, pob. Partizánska 2315, Trenčín, IČO: 35 937 874, vz.710/14
- Z 787/15 Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, EX 9931/10, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: na stavbu so súpisným číslom 809 na parc. č. 1300 a na pozemky registra CKN parc. č. 1300, 1301 v prospech oprávneného EUROINVESTOR s.r.o., Hronského 1811, Vranov nad Topľou, IČO: 36703591, v. z. 112/15
- Z 1693/16 Exekútorský úrad Považská Bystrica, Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová, súdny exekútor, EX 1522/2015, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba so súp. čís. 809 na parc. čís. 1300, pozemky CKN parc. čís. 1300, 1301 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO 35937874, v. z. 206/16
- Z 366/17 Ex 1714/2016 Exekútorský úrad Považská Bystrica, Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová, súdny exekútor, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba so súp. čís. 809 na parc. čís. 1300, pozemky CKN parc. čís. 1300, 1301 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO 35937874,zmč.81/17
- Z-1943/2017 - EX 5230/11u Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky registra C KN parc. č. 1300, 1301 a stavba rod. dom so súpisným číslom 809 na parc. č. 1300 v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava V, IČO: 35724803, zm. č. 330/17
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom č. 56/2018 zo dňa 25.06.2018 vypracovaným znalcom: Ing. Jiří Fišárek, Podjavorinskej 60/10, PSČ 911 05 Trenčín, podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Znalec stanovil všeobecnú hodnotu predmetu dražby na sumu 35 351,12 EUR po zaokrúhlení 35 400 EUR.
K. Najnižšie podanie 36000,- EUR
L. Minimálne prihodenie 200,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č. ú.: 2928856593/1100, č. ú. vo formáte IBAN: SK88 1100 0000 0029 2885 6593 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 0022018. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky, alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v Oznámení o dražbe. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 0022018, výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s variabilným symbolom 0022018, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), notársku zápisnicu o úschove dražobnej zábezpeky.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka alebo v hotovosti dražobníkovi. Dražobník vykoná rozvrh výťažku dražby a to tak, že výťažok dražby znížený o odmenu dražobníka, náklady dražby a náklady notára zašle do troch dní po odsúhlasení vyúčtovania Navrhovateľovi dražby najviac však vo výške pohľadávky Navrhovateľa dražby. V prípade, ak zostatok výťažku dražby bude presahovať Pohľadávku Navrhovateľa dražby, zloží zostatok výťažku dražby dražobník do notárskej úschovy v prospech ďalších záložných veriteľov a predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby.
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník je povinný vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Dňa 19.09.2018 o 15:00 hod a dňa 20.09.2018 o 15:00 hod.
Miesto obhliadky Pred predmetom dražby.
Organizačné opatrenia V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie dražobnej spoločnosti na tel. č.: +421 948 670 881 alebo +421 905 476 407 najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné priniesť si úradný doklad totožnosti / napr. občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený v jej mene konať (napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského oprávnenia) nie starší ako 1 mesiac.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné vo výške 3 EUR.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle §5 zák. č. č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle tohto oznámenia
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle §20 ods. 2 zák. č. č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra, živnostenského oprávnenia), nie starší ako 1 mesiac,
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu.
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa §29 zák. č. 527/2007 Z. z. povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastní predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomnosti dražobníka, na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby„ ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Denisa
c) priezvisko Adamkovičová
d) sídlo Brnianska 1J, 911 05 Trenčín