Dražba nehnuteľností v obci Trenčín v katastrálnom území Trenčín

Katastrálne územie:
Trenčín
Obec:
Trenčín

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 16.08.2018 Stiahnuť
PRO aukcie s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 062018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PRO aukcie s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska 1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 83219/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46771778
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Nám. M. Benku
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81107
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 36669415
C. Miesto konania dražby kino Hviezda, Kniežaťa Pribinu 197/3, 911 01 Trenčín, 1. poschodie, miestnosť č. 112 ( zrkadlová sála „B“)
D. Dátum konania dražby 16. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10.00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby
  • Byt č. 6 v spoluvlastníckom podiel 1/1, zapísaný na LV č. 9626, obec: Trenčín, katastrálne územie: Trenčín, okres Trenčín, vchod: 3 1.p., nachádzajúci sa v Trenčíne v bytovom dome so súpisným číslom 898 postavenom na pozemku  p.č.: 825/1 o výmere 952 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria a k bytu prislúchajúci: 
    • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 7378/176842

 

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7378/176842 k pozemkom, všetko parcely registra „C“: parcelné číslo 824/9, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, k pozemku parcelné číslo 825/1, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 952 m2, k pozemku parcelné číslo 827/2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m2 a k pozemku parcelné číslo 828/11, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 zapísané na LV č. 9626, obec: Trenčín, katastrálne územie: Trenčín, okres Trenčín
Dôvody upustenia od dražby:

V zmysle § 19 ods. 1 zákona o dobrovoľných dražbách Dražobník upustil od Dobrovoľnej dražby                z dôvodu podania námietok vlastníka nehnuteľnosti proti ohodnoteniu Predmetu dražby a jeho žiadosti o vyhotovenie nového znaleckého posudku.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.