Dražba nehnuteľností v obci Trenčín v katastrálnom území Záblatie

Katastrálne územie:
Záblatie
Obec:
Trenčín

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 159 750,00 EUR 28.09.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO334/15
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 829 90
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Salónik galéria na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
D. Dátum konania dražby 28. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1268

Trenčín

Trenčín

Trenčín

Záblatie

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

873 / 30

Ostatné plochy

302

873 / 124

Orná pôda

581

873 / 210

Zastavané plochy a nádvoria

178

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

560

873 / 210

10 - rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

2370

Trenčín

Trenčín

Trenčín

Záblatie

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

873 / 24

Ostatné plochy

8305

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 307 / 10889 vo vlastníctve účastníka právneho vzťahu č. 2.

H. Opis predmetu dražby

Umiestnenie stavby:

Rodinný dom s.č.560 sa nachádza v novej zástavbe rodinných domov lokalita Ku kyselke, miestna časť Záblatie, krajského mesta Trenčín. Dom je prístupný zatiaľ po spevnenej ale neupravenej komunikácii, s možnosťou napojenia na inžinierske siete.

Lokalita sa nachádza na okraji mesta v blízkosti diaľnice D1.

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom pozostáva z dvoch bytov, časť domu je dvojpodlažná a časť domu je prízemná, bez podpivničenia.

1.bytová jednotka pozostáva na prízemí zo zádveria, kúpeľne a WC, chodby, izby, technickej miestnosti, kuchyne s jedálňou, špajze, obývacej izby, schodiska a vonkajšej terasy. Podkrovie pozostáva zo schodiska, chodby, spálne, šatníka, kúpeľne s WC, ďalšieho šatníka, dvoch detských izieb a balkóna.

2.bytová jednotka pozostáva zo zádveria, kúpeľne s WC, chodby, izby, technickej miestnosti, obývacej izby, kuchyne s jedálňou, špajze a terasy.

 

Technické riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 1. PK - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - 1. NP - tvrdé drevo, červený smrek

- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; 1. NP, 1. PK - vane; 1. NP, 1. PK - samostatnej sprchy; 1. NP, 1. PK - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky

- Výplne otvorov - dvere - 1. NP - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; 1. PK - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. NP - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; 1. PK - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 1. PK - kovové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 1. PK - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 1. PK - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - umývačka riadu (zabudovaná); 1. NP - chladnička alebo mraznička (zabudovaná); 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;

- Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 1. PK - vaňa plastová jednoduchá; 1. NP, 1. PK - umývadlo; 1. NP, 1. PK - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 1. PK - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; 1. NP, 1. PK - pákové nerezové; záchod - 1. NP, 1. PK - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. NP, 1. PK - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)

- Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 1. PK - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 1. PK - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 1. PK - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV 1268
Poznámka:
P 638/15 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti: dom so súp.č. 560 na parc.č. 873/210 a pozemky C KN parc.č. 873/30, 873/124, 873/210 na základe V 3510/08 vz.620/15.
P 195/16 - Potvrdenie OS Trenčín č. 21C/59/2016 o podaní návrhu na začatie konania o predbežné opatrenie na nehnuteľnosti: rodinný dom súp.č. 560 na parc.č. 873/210 a pozemky C KN parc.č. 873/30, 873/124, 873/210, v.z. 109/16.
P 293/16 oznámenie o dobrovoľnej dražbe dražobník Platiť sa oplatí s.r.o. IČO:45684618 navrhovateľ :VÚB a.s. IČO:31320155, dátum konania dražby 16.6.2016 o 11.45hod. - Grand Hotel Veľký salónik na 1.posch.Grand.Hotel Palackého 3477 Trenčín na nehnuteľnosti: dom so súp.č. 560 na parc.č. 873/210 a pozemky C KN parc.č. 873/30, 873/124, 873/210. vz.187/16.
ČASŤ C: ŤARCHY:
V 2441/12 - Záložné právo na rodinný dom súpisné číslo 560 na pozemku C KN s parc. č. 873/210 a pozemky C KN parc.č. 873/30, 873/124, 873/210 v prospech Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. číslo: 001/120939/12-007/000 zo dňa 20.5.2012, v.z. 200/12.
V 3510/08 Záložné právo na pozemok parc.č.873/30, 873/210 v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 podľa zmluvy o zriadení záložného práva č. 001/120939/08-001/000 zo dňa17.6.2008, v.z. 204/08, v.z. 219/08, v.z. - 167/12, 201/12.
V 2109/12 - Záložné právo na na rodinný dom súpisné číslo 560 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 873/210 v prospech Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. číslo: 001/120939/08-001/000 zo dňa 10.5.2012, v.z. - 167/12, 201/12.
V 5705/12 - Záložné právo na na rodinný dom súpisné číslo 560 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 873/210 a na pozemky C KN parc.č. 873/30, 873/124, 873/210 v prospech záložného veriteľa Jaroslav Korbel, nar.17.05.1971, Inovecká 1131/1, 911 01 Trenčín, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 19.11.2012. Vz. 378/12 (Z-4647/2017 Postúpenie pohľadávky, zmč.360/17).
V 547/14 vecné bremeno -právo bezplatného doživotného užívania a bývania v dome so s.č.560 na C KN p.ć.873/210 v prospech Helena Blažková r.Oláhová nar.19.5.1951. vz.71/14.
Z-652/2018 - Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Ladislav Ďorďovič, ml., EX 42/2016 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na rodinný dom súp.č. 560 na parc.č. 873/210 a pozemky C KN parc.č. 873/30, 873/124, 873/210 v prospech Miriam Tvarožková, nar. 21.4.1972, Ku kyselke 560/38, Trenčín, zm.č. 62/18.
Z-653/2018 - Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Ladislav Ďorďovič, ml., EX 193/2015 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na rodinný dom súp.č. 560 na parc.č. 873/210 a pozemky C KN parc.č. 873/30, 873/124, 873/210 v prospech oprávneného mal. Tatiana Tvarožková, zast. matkou Miriam Tvarožková, nar. 21.4.1972, Ku kyselke 560/38, Trenčín - zm.č. 63/18.
Iné údaje:
R 247/09 OPÚ Trenčín H/2009/00244-002 Rozhodnutie, geometrický plán č, 33183287-08-09.
R 983/13 Zmena adresy, v.z. 12/14.
R 31/14 Žiadosť o zmenu údajov Vz. 54/14.
LV 2370
Poznámka:
P 638/15 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na pozemok C KN parc.č.873/24 v podiele 307/10889 vlastníka B2 (Gábriš Milan a Anna) na základe V 3510/08 vz.620/15.
P 293/16 oznámenie o dobrovoľnej dražbe dražobník Platiť sa oplatí s.r.o. IČO:45684618 navrhovateľ :VÚB a.s. IČO:31320155, dátum konania dražby 16.6.2016 o 11.45hod. - Grand Hotel Veľký salónik na 1.posch.Grand.Hotel Palackého 3477 Trenčín na pozemok parc.č.873/24 na podiel 307/10889 pre vl. pod B 2 (Gabriš Milan a Anna). vz.187/16.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Z 6405/2016 - Vecné bremeno: V zmysle znenia § 11 a § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov sa zriaďuje vecné bremeno zo zákona zodpovedajúce právu vstupu na pozemky v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti a v práve zriaďovať na pozemkoch elektrické vedenia a elektroenergetické zariadenia distribučnej sústavy, v súlade s geometrickým plánom č. 34125361-177/2016 z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k pozemku vybudovaním elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy, v prospech vlastníka tohto elektroenergetického zariadenia, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova č.6, Bratislava, IČO: 36361518 (C 873/24), v.z.418/16.
V 3510/08 Záložné právo na pozemok parc.č.873/24 na podiel 307/10889 pre vl. pod B 2 (Gabriš Milan a Anna) v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 podľa zmluvy o zriadení záložného práva č. 001/120939/08-001/000 zo dňa17.6.2008, v.z. 204/08.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 114/2018
Meno znalca: Sedláček Juraj Ing.
Dátum vyhotovenia: 29.06.2018
Všeobecná cena odhadu: 213 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 159 750,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 1 000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 20 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 3032264653/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0030 3226 4653, SWIFT (BIC): SUBASKBX, vedený v VUB, a.s., variabilný symbol (VS):33415 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 11.09.2018 o 09:00 hod. Obhliadka 2: 27.09.2018 o 09:00 hod.
Miesto obhliadky Ku Kyselke 560/38, 911 05 Trenčín.
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Ku Kyselke 560/38, 911 05 Trenčín. Bližšie informácie a pokyny Jozef Schmidt kontakt: 02 / 322 02 731, 0903 / 404 713, schmidt@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Jarmila
c) priezvisko Kováčová
d) sídlo Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra