Dražba nehnuteľností v obci Trenčín v katastrálnom území Trenčín

Katastrálne územie:
Trenčín
Obec:
Trenčín

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 92 500 EUR 16.08.2018 Stiahnuť
PRO aukcie s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 072018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PRO aukcie s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska 1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 83219/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46771778
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby kino Hviezda, Kniežaťa Pribinu 197/3, 911 01 Trenčín, 1. poschodie, miestnosť č. 112 ( zrkadlová sála „B“)
D. Dátum konania dražby 16. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby
  • Byt č. 19 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 9626, obec: Trenčín, katastrálne územie: Trenčín, okres Trenčín, vchod: 3 2.p., nachádzajúci sa v Trenčíne v bytovom dome so súpisným číslom 898 postavenom na pozemku  p.č.: 825/1 o výmere 952 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria a k bytu prislúchajúci: 
    • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 7726/176842

 

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7726/176842 k pozemkom, všetko parcely registra „C“: parcelné číslo 824/9, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, k pozemku parcelné číslo 825/1, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 952 m2, k pozemku parcelné číslo 827/2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m2 a k pozemku parcelné číslo 828/11, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 zapísané na LV č. 9626, obec: Trenčín, katastrálne územie: Trenčín, okres Trenčín

 

H. Opis predmetu dražby

Byt sa nachádza v bytovom dome s. č. 898 na 1. poschodí v stredovej sekcii. Väčšinou svojich miestností je orientovaný na JZ. Dom je samostatne stojaci, má 3 vchody. V 1.NP podlaží sú spoločné priestory domu, pivnice k bytom a nebytové priestory. Dom bol postavený v roku 2009 tradičnou murovanou technológiou. Obvodové a nosné steny a tiež priečky sú murované z  tehál, stropy sú železobetónové monolitické. Strecha je sedlová s krytinou ťažkou - Bramac. Klampiarske prvky sú z medeného plechu. Fasáda je na báze umelých látok. Dom je plynofikovaný, má vlastnú plynovú kotolňu umiestnenú v 1.NP, nie je vybavený osobným výťahom. Dom je primerane opotrebovaný veku, technický stav je veľmi dobrý.

Byt je I. kategórie. Evidenčne má 3 obytné miestnosti a príslušenstvo - chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, pivnica, všetko s evidenčnou výmerou 77,26m2 ( podľa spoluvl.podielu na spol.priestoroch).

Byt je v súčasnej dobe v pôvodnom stave - novostavba. Technický stav bytu je dobrý so starostlivou údržbou.

Byt má okná plastové. Vnútorné dvere sú drevené plné alebo presklené dyhované. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Podlahy v izbách a v kuchyni sú z veľkoplošných laminátových parkiet. V kúpeľni a v chodbe je podlaha z keramickej dlažby. Kuchynská linka je štandardná.  V kúpeľni, WC a v kuchyni je keramický obklad stien, jednoduchá plastová vaňa, keramické umývadlo a WC s nádržkou zabudovanou v stene. Vodovodné batérie sú nerezové pákové. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú oceľové doskové, opatrené sú termohlavicami. Príprava TÚV je centrálna z kotolne. Vstavaná skriňa. Pivnica č.P11 k bytu je umiestnená v 1.NP. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplonosné a telefónne bytové prípojky. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7378/176842.

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, obvodové múry, priečelie, vchody, schodiská, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je prevádzaný byt umiestnený.

Z dôvodu, že byt nebol znalcovi sprístupnený za účelom obhliadky , špecifikácia bytu je prevzatá z dostupného znaleckého posudku č. 156/2012 vyhotovený Ing. Slávkou Burzalovou, Pionierska 419/11, 018 41 Dubnica nad Váhom z roku 2012.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa dražil " ako stojí a leží".  

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

a) Záložné práva:
Nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151 ma a § 151 md zákona č. 40/1964 Zb. v nadväznosti na §29 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, t.j. vydražiteľ nadobúda Predmet dražby bez zaťaženia týmito záložnými právami:

- V 3879/13 V 3879/13 - Záložné právo na byt č. 19, vch.č. 3 s podielom 7726/176842 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súp. číslom 898 na parc. č. 825/1 a na pozemky C KN parc.č. 824/9, 825/1, 827/2, 828/11 v prospech DURPEG, s.r.o., Školská 151, Terchová, IČO 36181179, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky (Z 1057/2018) zo dňa 27.2.2018, v.z. 3041/13, 1391/18
- Z 7521/14 - Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, EX 245/2014 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na byt č. 19 s podielom 7726/176842 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu so súpisným číslom 898 na parc.č.825/1 a na pozemky registra CKN parc.č. 824/9, 825/1, 827/2, 828/11 v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, Trenčín, IČO: 00 312 037, v.z. 4825/14
- Z 7643/14 - Rozhodnutie Daňového úradu v Trenčíne č.k. 9300502/5/5001906/2014/Gal o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť: na byt č. 19 s podielom 7726/176842 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu so súpisným číslom 898 na parc.č.825/1 a na pozemky registra CKN parc.č. 824/9, 825/1, 827/2, 828/11 zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, v.z. 9/15
- Z 898/15 - Daňový úrad Trenčín, Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.:
- 9300502/5/81357/2015/Gal zo dňa 14.01.2015 na byt č. 19 s podielom 7726/176842 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súpisným číslom 898 na parc. č. 825/1 a na pozemkoch CKN parc. č. 824/9, 825/1, 827/2, 828/11, na zabezpečenie daňového nedoplatku - vz.566/15
- Z 4540/15 - Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Milan Somík, EX 3/2015 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť - byt č. 19 s podielom 7726/176842 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súpisným číslom 898 na parc. č. 825/1 a na pozemky registra CKN parc. č. 824/9, 825/1, 827/2, 828/11 v prospech oprávneného: SPPdistribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35910739, v.z. 2902/15
- Z 207/16 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr.Adriana Steinerová, EX 415/2015, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť byt č. 19 s podielom 7726/176842 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu so súpisným číslom 898 na parc.č. 825/1 a na pozemkoch registra CKN parc.č. 824/9, 825/1, 827/2, 828/11 v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín IČO: 00 312 037, v.z.161/16
- Z 1881/16, Z 2004/16 Daňový úrad Trenčín, Právoplatné Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.: 102499570/2016 zo dňa 05.02.2016 na byt č. 19 s podielom 7726/176842 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súpisným číslom 898 na parc. č. 825/1 a na pozemkoch CKN parc. č. 824/9, 825/1, 827/2, 828/11, na zabezpečenie daňového nedoplatku, v.z. 1163/16, 1264/16
- Z 2003/16 - Rozhodnutie Daňového úradu v Trenčíne č.k. 102557851/2016 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť: byt č. 19 s podielom 7726/176842 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu so súpisným číslom 898 na parc.č. 825/1 a na pozemkoch registra CKN parc.č. 824/9, 825/1, 827/2, 828/11, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, v.z. 1259/16
- Z 6082/16 - Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, EX 229/2016 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na byt č. 19, vchod 3, 2.p. s podielom 7726/176842 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu so súpisným číslom 898 na parc.č.825/1 a na pozemkoch registra CKN parc.č. 824/9, 825/1, 827/2, 828/11 v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, Trenčín, IČO: 00 312 037 vz. 4223/16

b) Nájomné práva viaznuce na Predmete dražby
- Nie sú známe žiadne nájomné práva viaznuce na Predmete dražby

c) Iné skutočnosti viaznuce na Predmete dražby
- Poznámka: P 713/14 - Rozhodnutie Daňového úradu v Trenčíne č.k. 9300502/5/5001906/2014/Gal o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť: na byt č. 19 s podielom 7726/176842 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu so súpisným číslom 898 na parc.č.825/1 a na pozemky registra CKN parc.č. 824/9, 825/1, 827/2, 828/11 zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, v.z.4685/14
- Poznámka: P 81/15 - Daňový úrad Trenčín, Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.: 9300502/5/81357/2015/Gal zo dňa 14.01.2015 na byt č. 19 s podielom 7726/176842 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súpisným číslom 898 na parc. č. 825/1 a na pozemkoch CKN parc. č. 824/9, 825/1, 827/2, 828/11, na zabezpečenie daňového nedoplatku - vz.512/15
- Poznámka: P 234/15 - Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Milan Somík, EX 3/2015 – Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť - byt č.19 s podielom 7726/176842 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súpisným číslom 898 na parc. č. 825/1 a na pozemky registra CKN parc. č. 824/9, 825/1, 827/2, 828/11 v prospech oprávneného: SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35910739, v.z. - 1571/15
- Poznámka: P 163/16 - Daňový úrad Trenčín, Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.: 102499570/2016 zo dňa 05.02.2016 na byt č. 19 s podielom 7726/176842 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súpisným číslom 898 na parc. č. 825/1 a na pozemkoch CKN parc. č. 824/9, 825/1, 827/2, 828/11, na zabezpečenie daňového nedoplatku - vz.857/16
- Poznámka: P 437/16 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom zálohu na dražbe, na nehnuteľnosti byt č.19 s podielom 7726/176842 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu so súpisným číslom 898 na parc.č. 825/1 a na pozemkoch registra CKN parc.č. 824/9, 825/1, 827/2, 828/11 v súlade so záložnou zmluvou V 3879/13 veriteľom AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, IČO: 64946851, Gočárova třída 312, Hradec Králové, ČR, vo veci svojej organizačnej zložky prostredníctvom ktorej podniká na území Slovenskej republiky: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice, IČO: 36866750, Trieda Slovenského národného povstania 37, Košice , v.z.3206/16
- Poznámka: P 208/16 - Rozhodnutie Daňového úradu v Trenčíne č.k. 102557851/2016 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť: byt č. 19 s podielom 7726/176842 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu so súpisným číslom 898 na parc.č. 825/1 a na pozemkoch registra CKN parc.č. 824/9, 825/1, 827/2, 828/11, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, v.z.1126/16
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie 92 500 EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Richard Konta
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 140
c) Názov obce Mostová d) PSČ 92507
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 16.09.1982
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 79/2018 ktorý vypracovala Ing. Arch. Iveta Horáková , znalkyňa v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaná v zozname znalcov pod ev. č. 911157. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 19.06.2018

Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 92 500 EUR