Dražba nehnuteľností v obci Trnava v katastrálnom území Trnava

Katastrálne územie:
Trnava
Obec:
Trnava

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 90.200,- EUR 17.09.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 252/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 932 37
e) Štát Slovesnká republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Hotel SPECTRUM, ul. Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava, miestnosť: "Malá konferenčná miestnosť"
D. Dátum konania dražby 17. 09. 2018
E. Čas konania dražby 13:20 hod.
F. Kolo dražby Prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
7180
 

Okres: Trnava
Obec: Trnava
Katastrálne územie: Trnava

Okresný úrad – katastrálny odbor: Trnava

Byt – spoluvlastnícky podiel 1/1

Charakteristika (číslo bytu, vchodu, poschodia, adresa):

s.č. stavby, popis stavby: bytový dom- 16 b.j. – Botanická 17,18

Postavený na parc. č.

Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku (parc. reg. „C“ č. 1635/114, výmera: 364 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria):

Bytový dom / Byt, číslo: 12, vchod: Botanická 18, 2.p.

5639

1635/114

614/10000

         

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Keďže vlastník predmetu dražby nehnuteľnosť vo výzve stanovenom termíne nesprístupnil, znalecký posudok je vytovený v zmysle par. 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. (Zákon o dobrovoľných dražbách), tzn. z dostupných údajov, najmä však zo znaleckého posudku č. 21/2014, kt. vypracoval Ing. Miroslav Javor dňa 29.04.2014, z ktorého sú prevzaté aj nižšie uvedené opisy predmetu dražby

 

Byt č. 12, ul Botanická, Trnava.

Predmetom dražby je byt č. 12 situovaný na 2. poschodí bytového domu so súp.č. 5639, ktorý sa nachádza na Botanickej ulici v Trnave. Bytový dom je v zmysle potvrdenia, v užívaní od roku 1975. Bytový dom má dva vchody, jedno podzemné podlažie a štyri nadzemné podlažia. Vo vchode je 8 bytov. V podzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice, ktoré patria k jednotlivým bytom a spoločné priestory. Objekt má obdĺžnikový tvar s plochou strechou. Jedná sa o montovaný panelový dom. Obvodové steny, strecha a strop nad podzemným podlažím boli v roku 2012 dodatočne zateplené. Vrámci zateplenia boli zrekonštruované jednotlivé loggie vrátane nových zábradlí. Vchodové dvere boli vymenené v roku 2012 (plastové, otváravé pomocou elekrického zámku). Okná v spoločných priestoroch sú plastové (vymenené v roku 2012). V spoločných priestoroch je na stenách olejová malba sokla. Výťah vo vchode nie je. V objekte sú obtické kabeláže.

Byt je trojizbový, dispozične pozostáva z kuchyne, obývacej izby, dvoch spální, kúpeľne, WC, chodby, loggie. K bytu prislúcha pivnica. Byt bol v rokoch 2010 až 2014 kompletne zrekonštruovaný. V roku 2010 boli vymenené podlahy v izbách a na chodbe. V roku 2011 boli vymenené vnútorné dvere, plastové okná s vnútornými žalúziami a vstupné bezpečnostné dvere. V roku 2012 bola zrekonštruovaná kúpeľňa, WC vrátane výmeny zariaďovacích predmetov a taktiež boli vymenené radiátory. V roku 2014 bola zrealizovaná nová elektroinštalácia a kuchynská linka vrátane spotrebičov.

Technické vybavenie bytu: Keramické obklady: v kúpeľni, WC (po strop). Za kuchynskou linkou je obklad na báze dreva. Keramická dlažba je v obývacej izbe, kuchyni, na chodbe, v kúpeľni, WC a na loggii. V izbách sú plávajúce laminátové palubovky. Vchodové dvere sú bezpečnostné s viacbodovým uzamykaním. Vnútorné dvere dýhované v oblôžkovaných zárubniach. Vykurovanie bytu ústredné s diaľkovou dodávkou tepla a teplej vody. Kuchyňa je nadštandradne vybavená (kuchynská linka na báze dreva, dlžka 3,6 m, silgranitový drez, páková batéria, zabudované spotrebiče – sporák, varná doska plynová, digestor, chladnička s mrazničkou). V kúpeľni je plechová smaltovaná vaňa, keramické umývadlo s pákovou batériou, ventilátor. WC je typu combi. Bytové jadro je murované. Radiátory sú plechové Korad, v kúpeľni rebríkový radiátor. Byt má samostatné meranie teplej a studenej body, plynu a elektriny.

Vypočítaná podlahová plocha bytu je 66,89 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Vid opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
1/ Na všetky byty a nebytové priestory obytného domu s.č.5639 - Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov, na zabezpečenie budúcich pohľadávok podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z.

4/ Na byt č. 12/na: 2.p. Botanická 18 a na spoluvlastnícky podiel- 614/10000 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu s.č.5639 a pozemku registra C KN parc. č.1635/114 - Záložné právo v prospech: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO:00151653, Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva V v2821/14, klad povolený dňa 04.07.2014 - 4086/14
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 110/2018, zo dňa 28.05.2018, ktorý vypracoval Ing. Ľudovít Jurík, všeobecná cena odhadu 90.200 ,- EUR.
K. Najnižšie podanie 90.200,- EUR
L. Minimálne prihodenie 500,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10.000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka ,
2. V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby,
3. Banková záruka,
4. Notárska úschova.
V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby alebo prevodom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 2522018.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 2522018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 24.08.2018 o 12:00 hod. Obhliadka 2: 10.09.2018 o 12:00 hod.
Miesto obhliadky Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0128, Po - Pi 8:00 - 16:00 hod. Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marta
c) priezvisko Pavlovičová
d) sídlo Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava