Dražba nehnuteľností v obci Trnovec nad Váhom v katastrálnom území Trnovec nad Váhom

Katastrálne územie:
Trnovec nad Váhom
Obec:
Trnovec nad Váhom

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 48.000,00 EUR 04.09.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LS REAL TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Betliarska 12, 85107 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44593783
Obchodné meno správcu: HMG Recovery, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Červeňova 14, 81103 Bratislava
Kotakt na správcu : recovery@hmg.sk
Spisová značka správcovského spisu : 8K/45/2014/S1565
Spisová značka súdneho spisu : 8K/45/2014
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.02.2015, sp. zn.: 8K/45/2014, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu, spoločnosť LS REAL TRADE, s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88145/B (ďalej aj ako len „Úpadca“). Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 39/2015 zo dňa 26.02.2015. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.11.2016, sp. zn..: 8K/45/2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV: 223/2016 dňa 22.11.2016 bola spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565 (ďalej aj ako len „Správca“), v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Správca je oprávnený zorganizovať dražbu na účely speňažovania majetku Úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „ZKR“) za primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZoDD“) zverejňuje podľa ustanovenia § 17 ZoDD a v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné:

 

 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

HMG Recovery, k. s.

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Červeňova

b) Orientačné/ súpisné číslo

14

c) Názov obce

Bratislava

d) PSČ

81103

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 1062/B

IV. 

IČO/ dátum narodenia

46 333 908

B.

Označenie navrhovateľov

1.

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

HMG Recovery, k. s.

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Červeňova

b) Orientačné/ súpisné číslo

14

c) Názov obce

Bratislava

d) PSČ

811 03

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 1062/B

IV. 

IČO/ dátum narodenia

46 333 908

C.  

Miesto konania dražby

Červeňova 14, 811 03 Bratislava

D.

Dátum konania dražby

04.09.2018

E.

Čas konania dražby

10:00 hod.

F.

Kolo dražby

1. kolo dražby

G.

Predmet dražby

Nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1949, Okres: Šaľa, Obec: TRNOVEC NAD VÁHOM, Katastrálne územie: Trnovec nad Váhom:

 

-ako parcely registra „C“ evidované v katastrálnej mape:

 

- parcelné číslo 461/3, výmera 32 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcelné číslo 461/37, výmera 27 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcelné číslo 461/38, výmera 4 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcelné číslo 461/40, výmera 12 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcelné číslo 461/41, výmera 11 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcelné číslo 461/42, výmera 143 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcelné číslo 461/43, výmera 164 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcelné číslo 641/44, výmera 251 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcelné číslo 641/102, výmera 103 m2, zastavané plochy a nádvoria

 

- parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

 

- parcelné č. 641/1, výmera 1004 m2, záhrady,

- parcelné č. 645/7, výmera 670 m2, zastavané plochy a nádvoria.

 

- stavba:

 

- bez súpisného čísla, na parcele č. 461/3, druh stavby: 7, popis stavby: garáž.

H.

Opis predmetu dražby

- parcela č. 641/1 – pozemok je v skutočnosti po celej ploche zastavaný betónovou plochou, ktorá predstavuje obslužnú, komunikačnú a parkovaciu plochu pri jestvujúcich bytových domoch na ulici Robotnícka. Pozemok je betónová plocha, na časti pozemku sú postavené garáže iných vlastníkov. Pozemok nie je vhodný na zastavanie komerčným, alebo iným objektom, jeho využitie je dané funkciou v zástavbe bytových domov a garáží a predstavuje verejný priestor.

- parcela č. 645/7 – voľný pozemok, užívaný ako záhrada pri RD súp. č. 966. tento pozemok je v registri C evidovaný ako parc. č. 641/106, na ktorú nie je založený LV. Pozemok je prístupný priamo cez pozemok na parc. č. 641/68, na ktorom je betónová plocha a predstavuje rovnako obslužnú, komunikačnú a parkovaciu plochu pri jestvujúcich bytových domoch. Pozemok je možné využiť aj na výstavbu RD.

- parc. č. 641/102 – pozemok je po celej ploche zastavaný RD súp. č. 967, RD ako stavba je evidovaný na inom LV č. 1893 a je vo vlastníctve iného vlastníka.

- parcela č. 641/44- okolitý pozemok okolo RD a predstavuje dvor a záhradu pri RD súp. č. 967. Pozemky sú užívané vlastníkom RD. RD je postavený na pozemku iného vlastníka, t.j. vlastníctvo nie je usporiadané.

- parcela č. 461/3 – po celej ploche zastavaná garážou.

- parcela č. 461/37 – predstavuje plochu pred garážou a je po celej ploche s betónovým krytom.

- parcela č. 461/38 – sa nachádza pri parcele 461/3, predstavuje malú plochu za garážou.

- parcela č. 461/42 – pozemok vedľa garáže, ktorý je voľný, predstavuje voľnú trávnatú plochu.

- parcela č. 461/40, 461/41– po celej ploche s betónovým krytom, plocha pred vjazdom do dvoch garáží.

- parcela č. 461/43 – zarastaený vegetáciou a trávnikom a predstavuje verejne užívanú svahovú plochu po miestnej komunikácii.

Pozemky vzhľadom na ich polohu a rozlohu nie sú moc vhodné na zastavanie obytnými budovami.

 

 

CH.

Opis stavu predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I.

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby

Žiadne.

J.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Znalecký posudok č. 63/2018 vypracovaný Ing. Romeom Tanuškom, Záhumenská 390, 925 63 Dolná Streda, zapísaný v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore: Stavebníctvo – odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom znalca: 914610.

K.

Najnižšie podanie

48.000,00 EUR

 

L.

Minimálne prihodenie

500,00 EUR

 

M.

Dražobná zábezpeka

a) výška

5.000,00 EUR

 

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky

Bezhotovostný prevod na účet dražobníka v tvare IBAN: SK96 0200 0000 0034 9802 7254, VS: 092018 vedený v peňažnom ústave Všeobecná úverová banka, a.s. najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.

 

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky

Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

 

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

Najneskôr do otvorenia dražby.

 

e) vrátenie dražobnej zábezpeky

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby najneskôr do 3 pracovných dní.

 

N.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

 

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú. IBAN: SK96 0200 0000 0034 9802 7254, vedený v peňažnom ústave Všeobecná úverová banka, a.s., a to najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

 

 

O.

Obhliadka predmetu dražby (dátum)

1. obhliadka: 15.08.2018 o 11:15 hod.

2. obhliadka: 28.08.2018 o 11:15 hod.

 

Miesto obhliadky

Z dôvodu roztrúsenosti pozemkov sa uskutoční stretnutie záujemcov pred Obecným úradom v obci Trnovec nad Váhom.

 

Organizačné opatrenia

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č.: 0911 636 366. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode.

 

P.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

 

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.

 

R.

Podmienky odovzdania predmetu dražby

 

Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.

 

S.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

 

1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

6. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
 

 

T.

Notár

 

a) titul

JUDr.

 

b) meno

Jarmila

 

c) priezvisko

Kováčová

 

d) sídlo

Gajova 2518/13, 811 09 Bratislava

 

                       

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s.