Dražba nehnuteľností v obci Trstín v katastrálnom území Trstín

Katastrálne územie:
Trstín
Obec:
Trstín

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 29.06.2018 Stiahnuť
auctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2312000118
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko auctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kmeťkova3094901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kmeťkova
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19773/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36765121
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad v Bratislave, JUDr. Tomáš Trella, Panenská 24, 811 03 Bratislava
D. Dátum konania dražby 29. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:45
F. Kolo dražby 2 opakované kolo
G. Predmet dražby

Predmetom  dražby bola nehnuteľnosť vedená na  Okresnom úrade Trnava, Katastrálny odbor, pre obec Trstín, katastrálne územie Trstín, zapísaná na:

 

liste vlastníctva číslo 383 ako:

 • rodinný dom (popis stavby: rodinný dom) so súpisným číslom 521, postavený na parcele registra „C“ parcelné číslo 2525/3,
 • iná budova (popis stavby: hospodárska budova) bez súpisného čísla, postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo 2525/4,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 2524/1, druh pozemku: Záhrady, výmera 1106 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 2525/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 521 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 2525/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 178 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 2525/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 27 m2.

V podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Jedná sa o starší nepodpivničený rodinný dom pôvodne pozdĺžneho tvaru z  roku 1940 s výraznými rekonštrukciami, prístavbami v rokoch 1985-1990, kedy bola vykonaná aj kompletná modernizácia s čiastočnou výmenou inštalácií, izolácií, zariadení a povrchov. V roku 2013 bola ukončená najmasívnejšia rekonštrukcia s ďalšou prístavbou, kompletnou nadstavbou podkrovia a kompletnou výmenou inštalácií, vybavenia a povrchov. Dom má čiastočné podpivničenie v zadnej časti, prízemie a podkrovie na celej ploche domu. Z pôvodných konštrukcií z roku 1940 sa zachovala iba časť zvislých konštrukcií a základov na pravej strane stavby.

 

I.PP - pivnica - dispozícia: I. PP - Pozostáva z dvoch skladových pivničných miestností. Vstup do pivnice je z prízemia domu krátkym jednoramenným schodišťom. V podlaží je rozvod svetelnej elektroinštalácie.

 

I.NP – prízemie - dispozícia: I. NP - prízemie je prístupné dvomi vchodmi - z čelnej strany cez kryté vonkajšie schody do vstupnej verandy a taktiež zo zadnej terasy zo strany dvora priamo do obývacej haly spojenej s kuchyňou. Dispozične pozostáva zo vstupnej predsiene, veľkej obývacej haly v zadnej časti, na pravej strane vedľa vstupu je pracovňa, menšia kúpelňa, WC a schodište. Základy domu sú pásové s podmurovkou z betónu, resp. debniacich tvárnic. Zvislé konštrukcie pôvodného domu na pravej strane sú z pálenej plnej aj dierovej tehly, hr. 45cm. Zvislé steny prístavby na ľavej strane sú z porobetónových tvárnic Ytong. Deliace konštrukcie sú tehlové, resp. z priečkoviek Ytong. Stropy sú na celej ploche nové z roku 2011 keramické s nosníkmi, keramickými vložkami a betónovou zálievkou. Podlahy obytných aj vedľajších miestností boli vybúrané, v podlaží je nový cementový poter s tepelnou izoláciou s rozvodmi podlahového teplovodného kúrenia bez finálnej podlahovej vrstvy, navrhovanej ako laminátové podlahy v obytných miestnostiach a keramické, alebo gresové dlažby v ostatných miestnostiach. Inštalácie v podlaží sú ukončené v kompletnou rozsahu bez kuchynskej linky, kompletáže WC a bez krbovej vložky. Vybavenie kúpeľne je navrhované so sprchou a umývadlom, WC bude taktiež s umývadlom s keramickými obkladmi stien. Nádržka WC je zabudovaná. Zariadenie kuchyne je navrhované s kuchynskou linkou na mieru v tvare "U" so skrinkami, pracovnou doskou, dresom, elektrickým sporákom a odsávačom pár. Okná sú osadené kompletné drevené z europrofilov s izolačným trojsklom. Vchodové dvere sú bezpečnostné, vnútorné dvere nie sú osadené. Rozvody zdravotechniky sú nové plastové, rozvody elektroinštalácie sú kompletné svetelné aj motorické s rozvádzačom s ističmi vrátane kompletných rozvodov štrukturovanej kabeláže so zásuvkami. Vykurovanie je teplovodné podlahové s elektrickým závesným kotlom v technickej miestnosti. Ohrev teplej vody je elektrickým kotlom ÚK. V zadnej obývacej hale bude kozub s liatinovou uzavretou teplovzdušnou vložkou a prieduchmi. Stavebná príprava na osadenie vložky je ukončená vrátane teplovzdušných rozvodov do podkrovia.

 

II.NP – podkrovie - dispozícia: Podkrovie je vyhotovené na celej zastavanej ploche stavby ako nové podlažie s novým krovom. Dispozične pozostáva zo stredovej chodby, prednej izby, väčšej kúpelne na ľavej strane, dvoch zadných izieb. V každej izbe sú šatníky, na zadnej strane je veľká uzatvorená loggiová terasa s bočnými stenami. Loggia je aj na prednej strane pri kúpeľni. Murivo štítov a podmurovky krovu sú z pórobetónových tvárnic Ytong. Krytina je z kompletného systému Bramac s laťovaním, fóliou a vlnitou betónovou škridľou, krov je tepelne izolovaný s podhľadmi zo sadrokartónu. Rozvody zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácie sú vyhotovené v kompletnom rozsahu, v kúpeľni je obmurovaná rohová vaňa, samostatná sprcha, umývadlo ani WC nie sú namontované. Okná sú osadené kompletné drevené z europrofilov s izolačným trojsklom, v rovine strechy sú zabudované strešné okná Velux.

 

Zastavaná plocha: 1.PP – 39,65 m2, 1.NP – 152,88 m2, 2.NP - podkrovie – 186,87 m2

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stav predmetu dražby zodpovedá jeho povahe, pričom bližší opis je uvedený v časti Opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú
hodnotu predmetu dražby:
- žiadne
Podľa § 93 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov speňažením majetku, podliehajúceho konkurzu, zanikajú všetky zabezpečovacie práva.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 60.500,- Eur
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Jana Tomanová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Vikárska
b) Orientačné/súpisné číslo 1077/13
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 16.10.1982
V. Odhad ceny predmetu dražby 121.000,- Eur