Dražba nehnuteľností v obci Turňa nad Bodvou v katastrálnom území Turňa nad Bodvou

Katastrálne územie:
Turňa nad Bodvou
Obec:
Turňa nad Bodvou

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 9.775,00 10.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 70/2010
Typ dražobnej vyhlášky: EX 70/2010
Poradie dražby: 2
Exekútor: Peter Hodermarský
Ulica: Akademika Hronca č.3
Obec: Rožňava
PSČ: 04801
Dátum konania dražby: 10.09.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Akad. Hronca č.3, 04801Rožňava
Vlastník: Július Varga a Jana Vargová
Sídlo: Turňa nad Bodvou 337
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 27.07.2018
Znalecká hodnota: 11.500,00
Reálna hodnota: 9.775,00
Výška zábezpeky: 4.887,50
Číslo bankového účtu: SK9211110000006609800005, VS 702010
Najnižšie podanie: 9.775,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK9211110000006609800005, VS 702010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie: bez závad
Dátum obhliadky: 31.08.2018
Čas obhliadky: 09:00
Miesto obhliadky veci: Turňa nad Bodvou, 332
Ďalšie informácie : Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Byt pozostáva z troch obytnýžch miestností a príslušenstva. Byt v pôvodnom stave, podlahová plochy bytu 67,96 m2.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Košice okolie
     Obec : Turňa nad Bodvou
     Kataster : Turňa nad Bodvou
     Číslo listu vlastníctva: 1332
   Parcela
     Parcelné číslo: 5868/16
     Výmera: 705
     Druh: zastavané plochy
     Popis: bytový dom
   Stavba
     Supisné číslo: 332
     Pracelné číslo: 5868/16
     Druh stavby: bytový dom
     Popis stavby: byt č. 2, prízemie
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: