Dražba nehnuteľností v obci Tvrdošovce v katastrálnom území Tvrdošovce

Katastrálne územie:
Tvrdošovce
Obec:
Tvrdošovce

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.07.2018 Stiahnuť
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2617/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kalvínske námestie293401 Levice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kalvínske námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Levice d) PSČ 93401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19030/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36706655
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Sídlo dražobnej spoločnosti Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice.
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:45
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Tvrdošovce, obec: TVRDOŠOVCE, okres: Nové Zámky, zapísané na listoch vlastníctva vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky a to:

LV č. 2294 pod B1, B2 a B3:

- dom súpisné číslo 1637 postavený na pozemku parc. č. 3369/27

Podiel 2/4 + 1/4 + ¼

 

LV č. 1106 pod B1:

- pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 3369/27, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 594 m²,

Podiel 1/1

H. Opis predmetu dražby

A.  Rodinný dom súpisné číslo 1637 je postavený na parcele číslo 3369/27 v katastrálnom území Tvrdošovce v obci Tvrdošovce. Rodinný dom sa nachádza cca 15 km od okresného mesta Nové Zámky, cca 35 km od krajského mesta Nitra. Rodinný dom leží v obytnej časti s okolitou zástavbou s prevažne rodinnými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Dispozične je rodinný dom riešený ako trojpodlažný objekt. Na prízemí sa nachádza kotolňa, garáž, dva priestory využívané ako výrobňa štrúdľového cesta a kuchyňa. Na poschodí (II.NP) sa nachádza kuchyňa, kúpeľňa, izba a obývacia hala s krbom. Na druhom poschodí (III.NP) sú tri obytné izby a kúpeľňa.

 

Technické riešenie:

- 1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 10,20*10,05+4,00*6,00 = 126,51 m².

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plynosilikátov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm a deliace konštrukcie z plynosilikátových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má povrch z PVC gumy. Plochá strecha je jednoplášťová s tepelnou izoláciou a s krytinou z asfaltovej lepenky. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria obklady fasád keramické. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne. Dvere sú hladké plné a zasklené a okná zdvojené oceľo-hliníkové. Podlahy miestností sú z lepených povlakových krytín. Vybavenie kuchyne je plynový sporák, drezové umývadlo oceľové smaltované. Vybavenie kúpeľne tvoria vodovodné batérie. Vráta garážové sú oceľové. Ústredné vykurovanie je z teplovodného rozvodu k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická s automatickým istením a bleskozvod. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

 

- 2. Nadzemné podlažie (2. NP) o rozmeroch 10,20*11,15 = 113,73 m².

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plynosilikátov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm a deliace konštrukcie z plynosilikátových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má povrch z PVC gumy. Úpravy vonkajších povrchov sú fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, kuchyne pri sporáku a dreze. Dvere sú hladké plné a zasklené a okná zdvojené oceľo-hliníkové. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností sú podlahoviny gumové a podlahy ostatných miestností sú keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí plynový sporák, odsávač pár, drezové umývadlo. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa smaltovaná, umývadlo a vodovodné batérie. Kozub je s uzatvoreným ohniskom. Ústredné vykurovanie je z teplovodného rozvodu k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

 

- 3. Nadzemné podlažie (3. NP) o rozmeroch 10,20*11,15 = 113,73 m².

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plynosilikátov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm a deliace konštrukcie z plynosilikátových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky zo škrabaného brizolitu v kombinácii s obkladom fasády z keramických obkladov. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne. Dvere sú hladké plné a zasklené a okná zdvojené oceľo-hliníkové. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností tvoria podlahoviny gumové a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kúpeľne tvorí samostatná sprcha a vodovodné batérie. Záchod je splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie je z teplovodného rozvodu k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná.

 

B.  Príslušenstvo:

1.Uličné oplotenie. Jedná sa o oplotenie parc. č. 3369/27 od komunikácie v dĺžke 14,40 bm. Základy sú betónové s podmurovkou, plot s výplňou z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme, plotové vráta a vrátka po jednom ks z oceľových profilov. Plot postavený a užívaný od roku 1983.

2.Oplotenie od dvora.  Základy vrátane zemných prác sú betónový alebo kamenný prah medzi stĺpikmi v dĺžke 32,50 bm.  Výplň plotu je drevený na zvlakoch osadený do oceľ. alebo drev. Stĺpikov o výmere 58,50m2, 1 ks plotové vrátka drevené tesárske. Plot postavený a užívaný od roku 1983.

3. Studňa vŕtaná o priemere 150 mm, do hĺbky 10,00 m. Začiatok užívania od roku 1978.

4.Prípojka vody. Vodovodná prípojka  z PVC o DN 25 mm vrátane navŕtavacieho pásu, dĺžka 10,00 bm. Prípojka bola zrealizovaná v r. 1995.

5. Rozvod vody zo studne. Vodovodné prípojky a rády oceľové potrubie o DN 100 mm, dĺžka 17,00 bm. Prípojka bola zrealizovaná v r. 1995. Začiatok užívania od roku 1978.

6. Domáca vodáreň -  1 Ks darling - podľa výkonu. Začiatok užívania od roku 1983.

7. Kanalizačná prípojka do žumpy. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové o priemere DN 150     mm,   v dĺžke 5 bm. Začiatok užívania od roku 1979.

8. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o rozmeroch 3,0*5,6*2,2 = 36,96 m3. Začiatok užívania od roku 1979.

9.Chodník s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o výmere. 10,20*1,20+8,10*1,20+17,20*1,20+4,60*8,00+6*0,60 = 83,00 m2.     Začiatok užívania od roku 1979.

10. Vonkajšie schody. Na železobet. doske alebo nosníkoch s povrchom z keramickej dlažby o výmere 30*1,5 = 45 bm stupňa. Začiatok užívania od roku 1978.

 

C. Pozemky    

Pozemky zapísané pod parc. č. 3369/27 o výmere 594 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku  3369/27 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2294. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom je primerane udržiavaný, dom bol postavený a daný do užívania v roku 1983. Technický stav možno označiť ako primerane opotrebený k svojmu veku. Na dome nie sú viditeľné statické poruchy. Dom sa nachádza v tichej lokalite obce. Charakter terénu nehnuteľnosti aj jej blízkeho okolia je rovinatý.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 2294
• Zriadenie záložného práva v prospech Prvej stavebnej sporiteľne a.s.(31335004) na zabezpečenie pohľ. podľa záložnej zmluvy č.2528520 601 a 2528520 3 02 zo dňa 9.8.2004 na nehn. stavbu na par.3369/27 sč.1637 V 3629//04
• Zmluva o postúpení pohľadávky č.11/2016 zo dňa 29.1.2016 uzatvorená medzi postupcom : Prvá stavebná sporiteľňa a.s. a postupníkom :AGNOS CREDIT s.r.o. ,pohľadávka je zabezpečená záložným právom pod č.V 3629/04 Z 775/16
• Por. č. : 1
Exekútorský úrad JUDr.Peter Juhás Trnava vydáva exekučný príkaz podľa EX 972/2016 zo dňa 25.10.2016 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného AB 1 B. V., Strawinskylaan 933 Amsterdam na stavbu na par.3369/27 sč.1637 zriadením exekučného záložného práva Z 7938/16
• Por. č. : 1
EXÚ Vráble, JUDr. Anetta Demešová vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 8401/16-29-21 zo dňa 30.1.2018 v prospech oprávneného: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO:35697270 na nehnuteľnosti: stavba dom so súpisným číslom 1637 postavená na parc. registra C KN č. 3369/27 vo vlastníctve: Živojinovová Mária r. Széplakiová v podiele 2/4, Z-774/2018 - č. zmeny 165/2018.
• Por. č. : 2
Exekútorský úrad JUDr.Anetta Demešová Vráble vydáva exekučný príkaz podľa EX 9100/16 zo dňa 25.1.2017 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s. na stavbu na par. 3369/27 sč.1637 zriadením exekučného záložného práva Z 586/17 č.zm.102/17
• Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa vydáva dňa 13.6.2018 Exekučný príkaz 272EX 151/18 - 19 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava - Petržalka, IČO: 35937874 na stavbu súpisné č. 1637 na parcele registra C KN č. 3369/27 na podiel vlastníka Živojinov Štefan, r. Živojinov, vlastnícky podiel 1/4, Z-3935/2018 - č. zmeny 635/2018


Poznámka pre B1, B2 a B3:
- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva spoloč. AGNOS Credit s.r.o. formou predaja na dražbe podľa zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách P 253/16
- Dražby a reality Pamaša s.r.o., Kalvínske námestie 2, Levice, IČO: 36706655 vydáva Oznámenie konania dobrovoľnej dražby č. A 20/2018 dňa 31.7.2018 na nehnuteľnosti: stavba rodinný dom so súp. č. 1637 postavená na pozemku registra CKN parcela č. 3369/27 v celosti - P-461/2018 - č. zmeny 633/2018.


LV č. 1106:
• Zriadenie záložného práva v prospech Prvej stavebnej sporiteľne a.s.( 31335004) na zabezpečenie pohľ.podľa záložnej zmluvy č.2528520 6 01 a 2528520 3 02 zo dňa 9.8.2004 na nehn.3369/27 V 3558/04
• Por. č. : 1
Exekútorský úrad JUDr. Mateja Kršiaka vydáva exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 37101/2014 zoé dňa 8.9.2015 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nové Zámky, Kapisztóryho 5, Nové Zámky, IČO: 35937874 na parcelu registra C-KN č. 3369/27, Z 5766/15, č. zmeny 1045/15
• Por. č. : 1
Zmluva o postúpení pohľadávky č.11/2016 zo dňa 29.1.2016 uzatvorená medzi postupcom : Prvá stavebná sporiteľňa a.s. a postupníkom :AGNOS CREDIT s.r.o. ,pohľadávka je zabezpečená záložným právom pod č.V 3558/04 Z 775/16
• Por. č. : 1
Exekútorský úrad JUDr.Peter Juhás Trnava vydáva exekučný príkaz podľa EX 972/2016 zo dňa 25.10.2016 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného AB 1 B. V., Strawinskylaan 933 Amsterdam na nehn.3369/27 zriadením exekučného záložného práva Z 7938/16
• EXÚ Vráble, JUDr. Anetta Demešová vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 8401/16-29-21 zo dňa 30.1.2018 v prospech oprávneného: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270 na nehnuteľnosti: parc. registra C KN č. 3369/27 vo vlastníctve: Živojinovová Mária r. Széplakiová v podiele 1/1, Z-774/2018 - č. zmeny 165/2018.

Poznámka:
- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva spoloč. AGNOS Credit s.r.o. formou predaja na dražbe podľa zák.č.527/2002 Z.z.o dobrovoľných dražbách P 253/16
- Dražby a reality Pamaša s.r.o., Kalvínske námestie 2, Levice, IČO: 36706655 vydáva Oznámenie konania dobrovoľnej dražby č. A 20/2018 dňa 31.7.2018 na nehnuteľnosti: pozemok registra C-KN parcela č. 3369/27 v celosti - P-461/2018 - č. zmeny 633/2018
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- €
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Štefan Ágh
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 111111
c) Názov obce xxxxxxx d) PSČ 934 05
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby podľa ZP č.120/2018 zo dňa 27.05.2018.