Dražba nehnuteľností v obci Ulič v katastrálnom území Ulič

Katastrálne územie:
Ulič
Obec:
Ulič

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 8.925,00 10.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX22/2017-50
Typ dražobnej vyhlášky: EX22/2017-50
Poradie dražby: 2
Exekútor: Jozef Karas
Ulica: Sládkovičova 1423/7
Obec: Humenné
PSČ: 06601
Zastupujúci exekútor: Michal Brožina
Ulica: Stropkovská 633/3
Obec: Svidník
PSČ:
Dátum konania dražby: 10.08.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Sládkovičova 1423/7, 06601Humenné
Vlastník: B26: Šípová Nataša
Sídlo: Ulič č. 67
Podiel: 1/2
Vlastník: B27: Šípová Nataša
Sídlo: Ulič č. 67
Podiel: 1/2
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 02.07.2018
Znalecká hodnota: 11.900,00
Reálna hodnota: 11.900,00
Výška zábezpeky: 4.462,50
Číslo bankového účtu: SK38 0900 0000 0000 8690 9185
Najnižšie podanie: 8.925,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK38 0900 0000 0000 8690 9185
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: V zmysle znaleckého posudku č. 103/2014-27 zo dňa 27.11.2014 na predmetnom trojizbovom byte viaznu: zák. záložné právo Spoločenstva vl. bytov v bytovom dome, exekučné záložné práva
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: zaplatením najvyššieho podania, schválením príklepu súdom
Odovzdanie: zaplatením najvyššieho podania, schválení príklepu sudom a jeho zápisu nadobudnutia vlastníckeho práva Okresným úradom Snina - katastrálny odbor
Dátum obhliadky: 01.08.2018
Čas obhliadky: 12:00
Miesto obhliadky veci: v priestoroch nehnuteľnosti, byt č. 22, vchod1,3.poschodnie , Ulič s.č.67
Ďalšie informácie : Právny vzťah k parcele č 233 na ktorej leží stavby - bytovom dom s.č.67 nie je evidovaný na liste vlastníctva. Upozornenie:Podľa § 143 ods.1/EP druhá veta: opätovná dražba sa neuskutoční, ak pôvodný vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie pred vykonaním opätovnej dražby.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Snina
     Obec : Ulič
     Kataster : Ulič
     Číslo listu vlastníctva: 598
   Stavba
     Supisné číslo: 67
     Pracelné číslo: 233
     Druh stavby: bytový dom
     Popis stavby: podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu : 72/1154
   Stavba
     Supisné číslo: Byt č.22
     Pracelné číslo: vchod 1, 3. poschodie
     Druh stavby: byt v bytovom dome
     Popis stavby: trojiizbový byt s príslušenstvom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: