Dražba nehnuteľností v obci Uzovská Panica v katastrálnom území Uzovská Panica

Katastrálne územie:
Uzovská Panica
Obec:
Uzovská Panica

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 20.08.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 223/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notárska úrad JUDr. Zuzana Koukalová, Jánošíkova 2, 979 01 Rimavská Sobota
D. Dátum konania dražby 20. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č.179, katastrálne územie Uzovská Panica,  Okresný úrad Rimavská Sobota, katastrálny odbor, obec  Uzovská Panica, okres Rimavská Sobota a  to:

 

Pozemky – parcely registra „C“:

parcelné číslo 40 s výmerou 126 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria  

 

Stavby:

súpisné číslo:85, na parcele číslo: 40, popis stavby: rodinný  dom, druh stavby: rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré nie je zapísané, alebo sa nezapisuje do listu vlastníctva najmä: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, vonkajšie schody, prístrešok nad terasou, spevnená plocha terasy....

 

Spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom je osadený v rovinatom  teréne na parc. CKN č. 40 v k. ú. Uzovská Panica, obec Uzovská Panica. Je situovaný v okrajovej  časti obce. Okolitá zástavba je tvorená rodinnými domami. V danej lokalite je možnosť napojenia na elektrickú energiu. Stavba bola daná do užívania v roku 1959, prístava bola realizovaná  roku 1976. Modernizácia bola prevedená v roku 2002.

Dom je riešený ako nepodpivničený s 1 nadzemným  podlažím.

NA 1. podzemnom podlaží sa nachádza k 2*izba, kuchyňa, kúpeľňa.

V prístavbe sa nachádza WC, predsieň.

 

Vybavenie domu inžinierskymi sieťami :

  • Voda zo studne
  • Kanalizácia do spoločnej  žumpy
  • Plyn  - RD nie je napojený
  • Elektrická energia - vzdušnou prípojkou

Rodinný dom je bez osadený na betonových základoch bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál a váľkov.  Strecha je sedlová, krytinu tvoria pálené škridle. Vonkajšie omietky sú hladké s maľbou, sokle sú  omietnuté  a plasticky delené na spôsob obkladu. V dome je svetelná aj  motorová elektroinštalácia ,  rozvod studenej a teplej vody,  ústredné kúrenie bez kotla ÚK  a krb s teplovzdušnou vložkou. Vodovod je pôvodne napojený zo studne, nie je funkčný, pretože  tlakové zariadenie Darling je demontované. Stropy sú  drevené trámové s omietnutým podhľadom,  dvere drevené, okná plastové, podlahy v izbách a kuchyni plávajúce parkety, v kúpeľni, WC a verande keramická dlažba. Kúrenie je riešené  kozubom s teplovzdušnou vložkou , ÚK nefunkčné. V kúpeľni je plastová rohová vaňa,  umývadlo a elektrický bojler,  WC v oddelenej miestnosti, keramický obklad stien  je vo WC, v kúpeľni, pod vaňou  a v kuchyni, Batérie sú pákové. Zariadenie kuchyne je demontované. V kuchyni sa nachádza iba keramický obklad.  Údržba domu je priemerná.

 

Vodovodná prípojka zo studne  napojená na rodinný dom. Bola zhotovená v roku 2002.

 

Kanalizačná prípojka napojená na rodinný dom a vlastnú spoločnú žumpu. 

 

Vonkajšie schody umožňujú prístup do rodinného domu cez terasu. Majú povrch z keramickej dlažby. 

 

Prístrešok nad terasou bol postavený v roku 2002. Je založený  na  základových pásoch a  podmurovke. Nosné konštrukcie sú oceľové stĺpiky,  strecha kovová pultová a krytina laminátová  farebná.  Terasa je z dvoch strán opatrená ozdobnými  betónovými stĺpikmi. Podlaha je z keramickej dlažby. Prístrešok a terasa slúži  na letné posedenie.

 

Spevnená plocha je z keramickej dlažby.

 

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Uzovská Panica. Prístup je z parcely č. 42, ktorá tvorí spoločný dvor. Pozemok je rovinatý. Je napojený na rozvod vody zo studne, odkanalizovane  je do spoločnej žumpy. Nie je napojený na rozvod plynu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., so sídlom Bajkalská č.30, 829 48 Bratislava, na C KN parc.č.40 o výmere 126 a stavbu so súp.č. 85, podľa zmluvy č. 2770037 0 01 a 2770037 8 02 (V 1146/06) - 66/2005

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Topoľčany (JUDr. Zuzana Kubešová) na pozemok C KN parc. č. 40 (s.č. 85), podľa EX 940/07 (P1 695/08), zapísané dňa 23. 09. 2008 - 78/08

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55, pob. Rimavská Sobota, Francisciho 11, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Dušan Cirbes) na pozemok C KN parc.č. 40 a na stavbu č.s.85 na C KN parc.č. 40, podľa EX 71/09-JA (P1 613/09), zapísané dňa 03.08.2009 - 58/2009

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Krajské riaditeľstvo PZ, 9. mája č. 1, Banská Bystrica od Exekútorského úradu Revúca (JUDr. Marko Rus) na stavbu a pozemok C KN parc. č. 40 (č.s.85), podľa EX 124/2009-10 (P1 1111/2009), zapísané dňa 24.11.2009 - 98/2009,

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Krajské riaditeľstvo PZ, 9. mája č. 1, Banská Bystrica od Exekútorského úradu Revúca (JUDr. Marko Rus) na stavbu a pozemok C KN parc. č. 40 (č.s.85), podľa EX 1239/2009-7 (P1 1216/2009), zapísané dňa 16.12.2009 - 116/2009,

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Krajské riaditeľstvo PZ, 9. mája č. 1, Banská Bystrica od Exekútorského úradu Revúca (JUDr. Marko Rus) na stavbu a pozemok C KN parc. č. 40 (č.s.85), podľa EX 329/2009-10 (P1 1217/2009), zapísané dňa 16.12.2009 - 117/2009,

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica od Exekútorského úradu Vranov nad Topľou (JUDr. Štefan Šviderský) na stavbu a pozemok C KN parc. č. 40 (č.s. 85 rodinný dom), podľa EX 449/10-9 (Z 3219/2011), zapísané dňa 10.08.2011 - 70/2011,
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,-EUR
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko B. Nikola Lubyová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva x
b) Orientačné/súpisné číslo x
c) Názov obce x d) PSČ x
e) Štát x
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12345789
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 56/2018, ktorý vypracoval znalec Ing. Andrea Bothová, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znlaca 910312
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 03.03.2018