Dražba nehnuteľností v obci Uzovská Panica v katastrálnom území Uzovská Panica

Katastrálne územie:
Uzovská Panica
Obec:
Uzovská Panica

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 20.08.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 224/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notárska úrad JUDr. Zuzana Koukalová, Jánošíkova 2, 979 01 Rimavská Sobota
D. Dátum konania dražby 20. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:20 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č.177, katastrálne územie Uzovská Panica,  Okresný úrad Rimavská Sobota, katastrálny odbor, obec  Uzovská Panica, okres Rimavská Sobota a  to:

 

Pozemky – parcely registra „C“:

parcelné číslo 42 s výmerou 577 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria  

 

Spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

 

Príslušenstvo v spoluvlastníckom podiele 1/2, ktoré nie je zapísané, alebo sa nezapisuje do listu vlastníctva najmä: studňa, žumpa....

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Uzovská Panica. Pozemok tvorí spoločný dvor. Pozemok je rovinatý.

 

Studňa kopaná, hĺbka 8m, priemer 1 m

 

Žumpa je betónová, kruhová. Bola zhotovená v roku 2002

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., so sídlom Bajkalská č.30, 829 48 Bratislava, na C KN parc.č.42 o výmere 577, podľa zmluvy č. 2770037 0 01 a 2770037 8 02 (V 1146/06) - 66/2005

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech Stredoslovenská energetika a.s., ul.Republiky 5, Žilina od Exekútorského úradu Lučenec (JUDr. Marián Jurina) na spoluvlastnícky podiel 1/2 na pozemku C KN parc.č. 42, podľa EX 433/2007 - IK (P1 618/07), zapísané dňa 6.09.2007 - 77/2007

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. Bratislava, Francisciho 11, Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Lučenec (JUDr. Marián Jurina) na pozemok C KN parc.č. 42, podľa EX 322/2009-ki (P1 28/2010), zapísané dňa 13.1.2010 - 1/2010;

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech Stredoslovenská energetika a.s., Ul. Republiky 5, Žilina od Exekútorského úradu Lučenec (JUDr. Marián Jurina) na pozemok C KN parc.č. 42, podľa EX 552/2009-ki (P1 29/2010), zapísané dňa 13.1.2010 - 2/2010;

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Intrum Justitia Debt Finance AG, Alpenstrasse 2, CH-6300 Zug, Švajčiarsko od Exekútorského úradu Košice (JUDr. Viera Uhríková) na pozemok C KN parc. č. 42, podľa Ex 492/2010-12 (Z 3052/2010), zapísané dňa 16.08.2010 - 62/2010,

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Správa finančnej kontroly Zvolen, T. G. Masaryka 10, Zvolen od Exekútorského úradu Lučenec (JUDr. Jana Debnárová) na pozemok C KN parc. č. 42, podľa EX 299/2011-7M (Z 2981/2011), zapísané dňa 27.07.2011 - 66/2011,

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, pob. Rimavská Sobota, Francisciho 11, 979 01 Rimavská Sobota, od Exekútorského úradu Zvolen (JUDr. Jozef Ďurica) na pozemok C KN parc. č. 42, podľa Ex 936/12-13 (Z 1841/2012), zapísané dňa 18.05.2012 - 65/2012;

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka, 851 01 Bratislava od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Rudolf Krutý) na pozemok C KN parc. č. 42, podľa EX 12777/12 (Z 3925/2013), zapísané dňa 14.10.2013 - 92/2013,

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, Bratislava od Exekútorského úradu Revúca (JUDr. Marko Rus) na pozemok C KN parc.č. 42, podľa EX 2572/2013-43 (Z 218/2014), zapísané dňa 21.1.2014 - 10/14

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Rudolf Krutý, PhD.) na pozemok C KN parc. č. 42, podľa EX 22764/13 (Z 1638/2016), zapísané dňa 10.05.2016 - 32/16

Štátny príspevok č.R III 1598/92 - 1/93,

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech Stredoslovenská energetika a.s., ul.Republiky 5, Žilina od Exekútorského úradu Lučenec (JUDr. Marián Jurina) na spoluvlastnícky podiel 1/2 na pozemku C KN parc.č. 42, podľa EX 433/2007 - IK (P1 618/07), zapísané dňa 6.09.2007 - 77/2007

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, pob. Rimavská Sobota, Francisciho 11, 979 01 Rimavská Sobota, od Exekútorského úradu Zvolen (JUDr. Jozef Ďurica) na pozemok C KN parc. č. 42, podľa Ex 936/12-13 (Z 1841/2012), zapísané dňa 18.05.2012 - 65/2012;

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Rudolf Krutý, PhD.) na pozemok C KN parc. č. 42, podľa EX 22764/13 (Z 1638/2016), zapísané dňa 10.05.2016 - 32/16
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,-EUR
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Bc. Nikola Lubyová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva x
b) Orientačné/súpisné číslo x
c) Názov obce x d) PSČ x
e) Štát x
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12345789
V. Odhad ceny predmetu dražby 2.013,40 EUR