Dražba nehnuteľností v obci Vavrišovo v katastrálnom území Vavrišovo

Katastrálne územie:
Vavrišovo
Obec:
Vavrišovo

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 13.300 EUR 19.06.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Dodok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vavrišovo 329, 032 42 Vavrišovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1982
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu: Pavla Mudroňa 1191/5, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : kostolna@advocatis.sk
Spisová značka správcovského spisu : 8OdK/165/2017 S 1744
Spisová značka súdneho spisu : 8OdK/165/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY ZO DŇA 19.6.2018

JUDr. Mária Kostolná ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov(ďalej aj len „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoDD“) nasledovné Oznámenie o výsledku dražby:

Navrhovateľ dražby:   

JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578, správca dlžníka Radovan Dodok, nar. 17.07.1982, bytom Vavrišovo 329, 032 42 Vavrišovo

Miesto konania dražby:

sídlo notárskeho úradu JUDr. Lucie Gulašovej, Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina

Dátum konania dražby: 19.6.2018

Čas otvorenia dražby:  09:30 hod.

Dražba: 1. kolo dražby

Predmet dražby:

– zapísané na LV č. 401 pre k. ú. Vavrišovo, okres Liptovský Mikuláš, konkrétne pozemok parc. č. CKN 222/15, o výmere 495 m2, zastavané plochy a nádvoria, rodinný dom súp. č. 329, postavený na parcele 222/15, v  podiele 1/3

Označenie predmetu dražby:  

nehnuteľnosť – rodinný dom

Súp. č.: 329

Parc. č. 222/15

Podiel: 1/3

LV: 401 pre k. ú. Vavrišovo, okres Liptovský Mikuláš

 

nehnuteľnosť – pozemok

Parc. č. CKN 222/15

Výmera 495 m2

Zastavané plochy a nádvoria

Podiel: 1/3

LV: 401 pre k. ú. Vavrišovo, okres Liptovský Mikuláš

Opis/stav predmetu dražby:   

Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, podpivničený, garáž. Prvé podlažie obývateľné – 2 izby s príslušenstvom, druhé nadzemné podlažie je v súčasnosti neobývateľné – 2 izby s príslušenstvom. Výstavba rodinného domu začala v roku 1986, do dnes nie je úplne dokončený.

Najnižšie podanie: 13.300 EUR

Výška ceny dosiahnutej vydražením: 13.300 EUR

Licitátor: JUDr. Mária Kostolná, správca Dlžníka