Dražba nehnuteľností v obci Važec v katastrálnom území Važec

Katastrálne územie:
Važec
Obec:
Važec

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 27.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 037/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik Reštaurácie VIX, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina
D. Dátum konania dražby 27. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod. – 10:53 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Liptovský Mikuláš, obec: Važec, katastrálne územie: Važec, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6303, a to konkrétne:

 • rodinný dom so súpisným číslom 1009 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2021/2 o výmere 74 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 2021/5 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 2019/2 o výmere 164 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 2020/1 o výmere 875 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 2021/1 o výmere 350 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 2021/2 o výmere 74 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 2021/3 o výmere 628 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 2021/5 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 2022 o výmere 828 m2, druh pozemku: záhrady,

 (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 1009, katastrálne územie Važec

Nachádza sa na rovinatom až mierne svahovitom pozemku v intraviláne obce Važec v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov na okraji obce mimo centrálnej zástavby pri miestnej komunikácii v tichej lokalite. Rodinný dom bola daný do užívania v roku 1940, pričom v roku 2013 bola zrealizovaná rekonštrukcia interiéru. Rodinný dom je riešený ako  jednopodlažný s čiastočným podpivničením pod časťou rodinného domu z južnej strany bez obytného podkrovia.

 

Dispozičné riešenie:

I. podzemné podlažie tvorí: sklad.

Zastavaná plocha I. podzemného podlažia je 25,43 m2.

I. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, obývacia hala s kuchynským kútom, kúpeľňa s WC, umývadlom a sprchou a sklad.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 76,93 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy rodinného domu sú kamenné bez izolácie proti vode. Obvodové murivo suterénu je kamenné, murivo 1. NP je z tehál hr. od 50 do 60 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou hladkou vápenno cementovou omietkou s čiastočným zateplením (dve steny). Priečky sú vybudované z tehál. Strop nad 1. NP je drevený trámový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou štukovou omietkou. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Vykurovanie rodinného domu je riešené z roku 2013 ako ústredné s panelovými radiátormi zn. Korad. Zdrojom tepla je tzv. podkova umiestnená v krbovej vložke, ktorá je súčasťou krbu v obývacej izbe. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým  el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kúpeľni zavesený na stene nad umývadlom. Rozvod vody v rodinnom dome je riešený z verejnej siete plastovým potrubím. ELI je riešená rozvodmi 220 a 380 V. Strecha je sedlová   valbová rekonštruovaná v roku 1970 pokrytá krytinou pálenou jednodrážkovou. Klampiarske konštrukcie strechy sú nezrealizované. Okná v nadzemnom podlaží boli vymenené v roku 2013 za plastové s izolačným dvojsklom v rozsahu cca. 60 %. Interiérové dvere v celom rodinnom dome sú hladké na báze dreva plné a zasklené. Vchodové dvere sú drevené rámové filungové do drevenej  zárubne  pôvodné. Podlahy obytnej miestnosti boli vymenené v roku 2013 a sú z keramickej dlažby, podlahy príslušenstva  a podlaha v kúpeľni sú rovnako z keramickej dlažby. V 1. NP sa nachádza kuchyňa spoločná s obývacou izbou. Kuchyňa bola rekonštruovaná v roku 2013 (keramický obklad steny za kuch. linkou podlaha z keramickej dlažby, rozvod studenej a teplej vody). Kuchyňa je bez zariadenia (kuchynskej linky, sporáku, digestora a bez drezu). Plynofikácia a rozvod plynu v rodinnom dome nie je zrealizovaný. Kúpeľňa je vybavená umývadlom, samostatnou sprchou a WC misou kombi rekonštruovaná v roku  2013. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha z keramickej dlažby. Rekonštrukcia interiéru nebola dokončená.

 

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

1. Hospodárska budova bez súpisného čísla

Bola vybudovaná v roku 1940 vedľa rodinného domu zo severnej strany.

 

Dispozičné riešenie:

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 133,71 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Je to jednopodlažný objekt nosnej konštrukcie z pórobetónových tvárnic hr. 15-30 cm postavený na betónových základových pásoch bez podmurovky. Strop je drevený trámový s podhľadom z OSB dosák. Vnútorné povrchové úpravy tvoria hladké a vápenné omietky. Vonkajšie povrchové úpravy tvorí hrubá omietka. Rozvody ELI sú svetelné. Vstup je cez hladké dvere na báze dreva. Strecha má sedlový krov a je pokrytá jednodrážkovou pálenou krytinou na latovaní.  

 

2. Sklad

Jedná sa o drevený sklad bez súpisného čísla postavený vedľa rodinného domu približne v roku 1950.

 

Dispozičné riešenie:

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 22 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Je to jednopodlažný objekt postavený na betónových základových pätkách pod stĺpikmi. Nosnú konštrukciu tvorí drevená zrubová konštrukcia so sedlovou strechou na hambálkovom krove drevenej konštrukcie s plechovou krytinou na latách. Vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy stien nie sú zrealizované. Rozvody ELI nie sú zrealizované. Sklad je bez okien, dvere   sú drevené zvlakové. Podlahy nie sú zrealizované.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby je neobývaný so zanedbanou údržbou, ktorý potrebuje ďalšiu opravu, rekonštrukciu.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Vecné bremeno k pozemkom parc. registra „C“ č. 2020/1 o výmere 875 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty a parc. registra „C“ č. 2021/1 o výmere 350 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí v prospech: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 672441, so sídlom Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš na základe zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2/2012, podľa V 3839/2012,
b) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 1529/2013.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 35.300,- EUR (slovom: tridsaťpäťtisíctristo EURO)
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 48/2018 zo dňa 25.02.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
39.200,- EUR (slovom: tridsaťdeväťtisícdvesto EURO)