Dražba nehnuteľností v obci Važec v katastrálnom území Važec

Katastrálne územie:
Važec
Obec:
Važec

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 09.07.2018 Stiahnuť
Dražby a aukcie, s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 180029
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a aukcie, s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Flámska9783/103601 Martin
a) Názov ulice/verejného priestranstva Flámska
b) Orientačné/súpisné číslo 9783/1
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sro , vložka číslo: 18739/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36751642
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106
D. Dátum konania dražby 09. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvá
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Važec, katastrálne územie Važec, Okresný úrad Liptovský Mikuláš - katastrálny odbor na LV č. 7308 ako:

- stavba – rodinný dom súp. č. 335, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 733, v podiele 1/1,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 732 o výmere 614 m2, druh pozemku záhrady,
v podiele 1/1,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 733 o výmere 139 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

 

H. Opis predmetu dražby

Dom sa nachádza na ul. Pri Váhu, v SV okrajovej obytnej časti obce Važec, okres Liptovský Mikuláš, v zástavbe štandardných rodinných domov so záhradami. Dom je prístupný z miestnej spevnenej komunikácie, terén je mierny južný svah - uvažované rovinatý, možnosť napojenia na verejné rozvody IS. Úzke centrum obce je vzdialené cca. 850 m, kde je základná občianska vybavenosť, úzke centrum okresného mesta je vzdialené cca. 32 km, doprava v obci je prímestská autobusová a vlak. Dom v čase obhliadky bol trvale obývaný, uvažované, že je zrekonštruovaný, štandardne vybavený. V mieste je tiché životné prostredie, prírodné lokality Nízkych Tatier a Važecká Jaskyňa nad 1 km.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č. 335 na parc.č. 733 v k.ú. Važec

Dom nebol sprístupnený, preto popis domu bol prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 23/2014:

Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza na parcele KN-C 733, je situovaný v zastavanom území obce Važec, v zástavbe rodinných domov, v katastrálnom území Važec. Nachádza sa pri obecnej prístupovej asfaltovej komunikácii s obojsmernou premávkou, ktorá spája zástavbu rodinných domov s centrom obce, jedná sa o rodinný dom susediaci s ďalším rodinným domom s príslušenstvom s predzáhradkou a so záhradkou.

Objekt je postavený na rovinatom pozemku s obytnými miestnosťami orientovanými prevažne na juh, je napojený na verejnú el. sieť, vodovod, kanalizáciu a plyn.

Rodinný dom je prízemný, nepodpivničený, s podkrovím. Vstup do rodinného domu je na prízemí zo západnej strany z dvora.

Pôvodná stavba rodinného domu bola podľa potvrdenia o veku zrealizovaná v roku 1938 , podľa vyjadrenia majiteľa nehnuteľnosti bola v roku  2013 zrealizovaná kompletná prestavba a rekonštrukcia prízemia, bola zdemontovaná cela strecha pôvodného rodinného domu a murivo podkrovia a bola zrealizovaná nová nadstavba so zastrešením, o čom svedčí aj konštrukčné a materiálové riešenie ohodnocovaného rodinného domu a stupeň opotrebovanosti prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti.

Vzhľadom na zrealizovanú kompletnú rekonštrukciu prízemia novo zrealizovaná nadstavbu je životnosť ohodnocovaného rodinného dom vypočítaná analytickou metódou.

POPIS PODLAŽÍ:

  1. Nadzemné podlažie

Dispozične sa tu nachádza hlavný vstup do rodinného domu, vstupné zádverie, vstupná veranda, chodba so schodiskom vedúcim do podkrovia rodinného domu, obývacia izba, spálňa, kuchyňa, kúpeľňa a samostatné WC.

Objekt rodinného domu je osadený na pôvodných betónových základových pásoch, pôvodné obvodové murivo z hrúbky 400 mm, priečky murované z tehál, nové vnútorné omietky stien a stropov hladké štukové, strop pôvodný železobetónový monolitický s rovným podhľadom, nová sedlová strecha, drevený krov s tepelnou izoláciou so strešnou krytinou z poplastovaného pozinkovaného plechu imitujúceho strešnú škridlu, klampiarske konštrukcie vonkajších parapetných dosiek nové  z poplastovaného pozinkovaného plechu, vonkajšia povrchová úprava striekaný brizolit v celom rozsahu tohto podlažia s novým kontaktným zatepľovacím systémom s vonkajšou povrchovou úpravou štruktúrovanou, zrealizovaný na cca 20 %, nové schodisko vedúce do podkrovia z mäkkého dreva bez podstupníc, nové vnútorné interiérové dvere dyhované plné alebo presklené osadené do drevených obložkových zárubní, nové okná plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, vnútorné parapetné dosky PVC, vonkajšie z poplastovaného pozinkovaného plechu, nová podlaha vo vstupnom zádverí, v kúpeľni a vo WC keramická dlažba, v ostatných miestnostiach nová plávajúca LAMINO podlaha, vykurovanie je riešené nové teplovodné z plynového závesného kondenzačného kotla so zabudovaným zásobníkom na ohrev TÚV situovaným vo WC, nové vnútorné rozvody vykurovania z rúr plast-hliník, nové vykurovacie telesá oceľové doskové KORAD s termoregulačnými ventilmi, v chodbe, v obývacej izbe a v spálni sa nachádzajú akumulačné kachle na tuhé palivo, nové vnútorné podomietkové rozvody svetelnej a motorickej elektroinštalácie s automatickým istením, nové vnútorné rozvody teplej a studenej vody z rúr plast-hliník, nové vnútorné rozvody kanalizácie z rúr PVC, nové vnútorné rozvody plynu z rúr oceľových čiernych, v kuchyni sa nachádza nová sektorová kuchynská linka na báze dreva o celkovej dĺžke 5,25 bm so samostatným kombinovaných plynovým sporákom s elektrickou rúrou bez odsávača pár, nerezový drez s odkvapkávačom so stojankovou drezovou pákovou nerezovou batériou, v kuchyni medzi dolnými a hornými kuchynskými skrinkami nový keramický obklad, v kúpeľni nový keramický obklad stien po strop, nová obmurovaná plastová vaňa s nástennou vaňovou pákovou nerezovou batériou so sprchovacou hlavicou, nové zápustné keramické umývadlo osadené do umývadlovej skrinky so stojankovou umývadlovou pákovou nerezovou batériou, vo WC nová keramická WC KOMBI misa s keramickou splachovacou nádržkou.

  1. Podkrovie

Dispozične sa tu nachádza chodba so schodiskom vedúcim na prízemie rodinného domu, dve detské izby, šatník a kúpeľňa.

Nové obvodové murivo z tehál POROTHERM hrúbky 380 mm, priečky nové sadrokartónové dokončené cca na 50 %, nové vnútorné omietky stien hladké štukové dokončené cca na 20 %, strop tvorený drevenou krovovou konštrukciou s rovným podhľadom z hladkého sadrokartónového obkladu, v súčasnosti nie je zrealizovaný, klampiarske konštrukcie vonkajších parapetných dosiek nové z poplastovaného pozinkovaného plechu, vonkajšia povrchová úprava v súčasnosti nie je zrealizovaná, nové vnútorné interiérové dvere dyhované plné alebo presklené osadené do drevených obložkových zárubní v súčasnosti nie sú zrealizované, nové okná plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, vnútorné parapetné dosky PVC, vonkajšie z poplastovaného pozinkovaného plechu, podlaha v kúpeľni keramická dlažba, v ostatných miestnostiach nová plávajúca LAMINO podlaha, podlahy v súčasnosti nie sú zrealizované, nové vnútorné rozvody vykurovania z rúr plast-hliník, nové vykurovacie telesá oceľové doskové KORAD s termoregulačnými ventilmi, nové podomietkové rozvody svetelnej elektroinštalácie, nové vnútorné rozvody teplej a studenej vody z rúr plast-hliník, nové vnútorné rozvody kanalizácie z rúr PVC, v kúpeľni nový keramický obklad stien po strop, nová obmurovaná plastová vaňa s nástennou vaňovou pákovou nerezovou batériou so sprchovacou hlavicou, nové zápustné keramické umývadlo osadené do umývadlovej skrinky so stojankovou umývadlovou pákovou nerezeovou batériou, nová keramická WC KOMBI misa s keramickou splachovacou nádržkou, kúpeľňa v súčasnosti nie je zrealizovaná.

 

Na základe telefonickej konzultácie s vlastníčkou domu, je vo výpočte uvažované s vybavením domu tak ako uviedla, uvažované je, že dom je dokončený a udržiavaný v dobrom technickom stave. Celková životnosť vzhľadom na vykonanú kompletnú rekonštrukciu a stavebnotechnický stav domu je zvýšená na 140 rokov.

 

Plot

Plot ohraničuje parc.č. 732 a 733 od ulice, základy, podmurovka a stĺpiky sú z monolitického betónu omietnuté s betónovými strieškami, výplň z drevených dosiek, v plote sú osadené dvoje drevené vráta a jedny drevené vrátka.

 

Studňa - vŕtaná

Podľa vyjadrenia vlastníčky studňa sa nachádza v dome.

 

Vodovodná prípojka

Kanalizačná prípojka

Plynová prípojka

Elektrická prípojka

Spevnené plochy

Prístrešok nad vstupom

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo na C KN parc.č. 732, 733 a stavbu s.č. 335 na C KN parc.č. 733 v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO 31320155, Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, SR v podiele 1/1, druh pohľadávky: úver - V 415/2014;-143/14

Iné údaje:
Zlúčenie listu vlastníctva č. 6334 s LV č. 7308 pri zápise listiny V 3500/2013;

Poznámka:
Vl.1 Motková Emília - podiel 1/1 Oznámenie o začatí realizácie záložného práva Všeobecná úverová banka Bratislava sp.zn. 180029 /Dražby a aukcie,s.r.o. Martin/ P-53/2018,

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením neúspešná
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Hanajík Ivan
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Flámska
b) Orientačné/súpisné číslo 9783/1
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 21.10.1966
V. Odhad ceny predmetu dražby 59.100,00 €