Dražba nehnuteľností v obci Veľká Čalomija v katastrálnom území Veľká Čalomija

Katastrálne územie:
Veľká Čalomija
Obec:
Veľká Čalomija

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 07.06.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 083/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Marta Jurinová Ulica Št. Moyzesa č. 53, Lučenec, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
D. Dátum konania dražby 07. 06. 2018
E. Čas konania dražby o 10,30 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 21/1             Záhrady                                                        o výmere 259 m2

parc. č. 21/2             Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 426 m2

parc. č. 21/5             Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 21 m2

parc. č. 21/6             Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 291 m2

Stavby

súp. č. 138                 Rodinný dom                                              na parc. č. 21/2

súp. č. 256                 Garáž                                                             na parc. č. 21/5

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, LV č. 266, okres: Veľký Krtíš, obec: VEĽKÁ ČALOMIJA, katastrálne územie: Veľká Čalomija.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: prístrešok, oplotenie dvora a predzáhradky, kopaná studňa, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, domáca vodáreň, kanalizačná prípojka do žumpy, žumpa, elektrická prípojka, plynová prípojka, spevnené chodníky.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 138

Stavba – rodinného domu so súp. č. 138 sa nachádza v intraviláne obce Veľká Čalomija, situovaný je na pozemku s parcelným číslom 21/2, pri asfaltovej komunikácii. Je samostatne stojaci, prízemný objekt s čiastočným podpivničením s valbovou strechou. Pôvodná stavba rodinného domu bola postavená v roku 1939, prístavba bola postavená v roku 1968. Celá stavba postupne bola rekonštruovaná od roku 1968 – 2014. V roku 2004 bola zriadená nová kúpeľňa a kuchyňa. V roku 2010 bolo realizované ústredné kúrenie, výmena okien bola v roku 2012 a výmena strešnej krytiny v roku 2014. Dispozičné riešenie: Podpivničená časť sa nachádza v prístavbe pod miestnosťou zásobárne. Prístupná je z dvora cez betónové schodisko. Situovaný je tu sklad zeleniny a domáca vodáreň. Na 1. NP. v pôvodnej stavbe sú situované tri izby a spojovacia chodba a vstupná predsieň. V prístavbe sú situované miestnosti: kuchyňa, kúpeľňa, práčovňa s WC, schodisko do 1. PP a zásobáreň, sklad paliva. Riešené sú dva vstupy do RD – a to do prednej časti a do hospodárskej časti domu. Stavebno – technické konštrukcie domu: základy sú kombinované a to z lomového kameňa v malte a z monolitického betónu bez hydroizolácie. Zvislé konštrukcie 1. NP a 1.PP sú murované z tehál a z kameňa hr. 400  a 450 mm na prízemí a 400 mm na 1. PP. Stropná konštrukcia nad 1. PP je zo železobetónovej dosky s rovným podhľadom a nad 1.NP je z drevených trámov s rovným omietnutým podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy sú vápennocementové hladké omietky. Vonkajšie tiež. Na podlahe na 1.PP je hrubý betón, na 1. NP. V obytných miestnostiach je drevená palubovka, v ostatných sú keramické dlažby, keramické obklady sú v kúpeľni a v práčovni až po strop, v kuchyni nad kuchynskou linkou. Priečky sú murované z tehál. Krov je valbový, strešná krytina je z pozinkovaného plechu s farebnou povrchovou úpravou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okná  vchodové dvere sú plastové, vnútorné dvere sú drevené hladké a zasklené. Okenné otvory na prepojovacej chodbe sú vybavené vonkajšími plastovými roletami. Na oknách sú vnútorné plastové žalúzie. Vykurovanie na 1. NP je ústredné teplovodné, radiátory sú oceľové doskové, zdroj je elektrický kotol. Na prízemí je rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaných rúr, kanalizácie z plastových rúr. Na 1. PP je iba rozvod studenej vody a elektroinštalácie 220 a 380 V. Na 1. NP je príprava TÚV – elektrickým bojlerom. Vybavenie na 1. NP -  v kúpeľni: 1 ks umývadlo, vaňa smaltovaná oceľová – 1 ks, elektrický bojler – 1 ks, splachovací záchod – 1 ks, v kuchyni: kuchynská linka na báze dreva dĺžky 2, 6 m, kuchynský dvojdrez z nerezu, elektrický sporák s rúrou keramickou varnou plochou, odsávač pár. Všetky batérie sú pákové nad vaňou pákové so sprchou. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, ističe sú. Na prízemí je aj rozvod zemného plynu, len po vyhotovení nového ústredného kúrenia spotrebiče – gamatky lokálneho vykurovania boli demontované, ale rozvody ponechané.

Popis garáže so súp. č. 256        

Garáž je jednopodlažná stavba, do užívania bola odovzdaná v roku 1968.

Popis pozemkov

Pozemok je rovinatý, prístupný spevnenou asfaltovou komunikáciou. Na pozemok sú privedené všetky inžinierske siete.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Záložné právo v prospech: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova č. 77, 824 68 Bratislava, IČO: 313 510 26, zriadené zmluvou zo dňa 2.12.2015 - V 1839/15 zo dňa 05.01.2016 - vz 1/16 ( parc.reg. CKN č. 21/1, 21/2, 21/5, 21/6, súp. č. 138 na parc.reg.CKN č. 21/2, súp. č. 256 na parc.reg. CKN č. 21/5)
POZNÁMKY:
1, Dňa 10.4.2017 sa poznamenáva začatie realizácie zmluvného záložného práva predajom zálohu na dobrovoľnej dražbe - P 254/2017 - vz 27/17 ( Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova č. 77, 824 68 Bratislava, IČO: 313 510 26 , V 1839/2015 )
2, Dňa 22.08.2017 sa poznamenáva oznámenie Dražobníka, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 764 281 o konaní dražby v prospech WÜSTENROT stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 v zmysle listiny č. Zn 083/2017 zo dňa 17.08.2017 - P 540/2017 - vz 68/17
3, Dňa 23.01.2018 sa poznamenáva oznámenie Dražobníka, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 764 281 o konaní opakovanej dražby v prospech WÜSTENROT stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 v zmysle listiny č. Zn 083/2017 zo dňa 17.01.2018 - P 30/2018 - vz 7/18
4, Dňa 14.5.2018 sa poznamenáva oznámenie Dražobníka, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 764 281 o konaní opakovanej dražby v prospech WÜSTENROT stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 v zmysle listiny č. Zn 083/2017 zo dňa 3.5.2018 - P 241/2018 - 29/18
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 21.128,39 €