Dražba nehnuteľností v obci Veľká Lehota v katastrálnom území Veľká Lehota

Katastrálne územie:
Veľká Lehota
Obec:
Veľká Lehota

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 19.800,00 € 04.07.2018 Stiahnuť
Dražby a aukcie, s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 180024
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a aukcie, s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Flámska9783/103601 Martin
a) Názov ulice/verejného priestranstva Flámska
b) Orientačné/súpisné číslo 9783/1
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sro , vložka číslo: 18739/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36751642
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82990
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106
D. Dátum konania dražby 04. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvá
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žarnovica, obci Veľká Lehota, katastrálne územie Veľká Lehota, Okresný úrad Žarnovica - katastrálny odbor na LV č. 73 ako:

- stavba – rodinný dom súp. č. 423, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 122/1, v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80,

- stavba – hospodárska budova bez súp. č., ktorá je postavená na pozemku – parcele C-KN parc. č. 120/2, v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 120/1 o výmere 270 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 120/2 o výmere 71 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 120/3 o výmere 182 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 121 o výmere 252 m2, druh pozemku záhrady,

v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 122/1 o výmere 182 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 122/2 o výmere 48 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80.

 

H. Opis predmetu dražby

Dom sa nachádza v centrálnej časti obce Veľká Lehota. Dom je v časti obytná až poľnohospodárska poloha, od Novej Bane 10km od centra. Od krajského mesta banská Bystrica je obec vzdialená približne 41km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 40 min. do centra Krajského mesta. V okolí domu je občianska vybavenosť, nižšia. Orientácia obytných miestností je v smere na juhovýchod a juhozápad.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č.423 na parc.č.KNC 122/1 k.u.Veľká Lehota

POPIS STAVBY

Rodinný dom č.s.423 z roku 1930 podľa analýzy stavu na mieste a vyhlásenia obce. Je osadený na svahu do 10% na parc.č.122/1. Situovaný je centrálnej oblasti pri hlavnej ceste, oproti kostolu a pamätníku zo svetových vojen, oblasť zastavaná prevažne štandardnými rodinnými domami novej a rekonštruovanej výstavby. Rodinný dom je prístupný priamo z miestnej cestnej komunikácie spevnenej asfaltom spolu s príslušenstvom prístupným z bočnej ulice, kde je aj zadný vstup vrátami do dvora. Je napojený na verejný vodovod, rozvody elektrickej energie, kanalizácia do obecnej siete v roku 2000 podľa pomôcok.

Dispozičné RIEŠENIE:

Rodinný dom je 2x byt v 1PP garsoniera, a v 1x NP je 3i s príslušenstvom. Vstup do domu je z verejnej prístupovej komunikácie cez dvor, alebo cez terasu krytú a zádverie do 3xizby a kúpeľne s WC a kuchyne, samostatný je vstup do skladu z terasy, viď náčrtok z pomôcky Lasab.

Technické RIEŠENIE:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; 1. NP - murované z iných materiálov (škvarovky a kameň) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP - tehlové (priečkovky)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - klenbové prevažujú; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - 1. PP - cementový poter; 1. NP - kovové na povalu vedľa skladu

- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP - škrabaný brizolit- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. PP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - WC min. do výšky 1 m

- Výplne otvorov - dvere - 1. PP - hladké plné alebo zasklené; 1. NP - plastové plné alebo zasklené; okná - 1. PP, 1. NP - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - kovové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. PP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); 1. NP - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. PP, 1. NP - sporák na tuhé palivo; 1. NP - drezové umývadlo oceľové smaltované; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - 1. PP - umývadlo; 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; vodovodné batérie - 1. PP, 1. NP - ostatné; 1. NP - pákové nerezové so sprchou; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - 1. NP - lokálne - na tuhé palivá obyčajné

- Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP - plastové a azbestocementové potrubie; 1. NP - liatinové a kameninové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná; 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. PP, 1. NP - s automatickým istením

Prístavba z roku 1975

Prístavba bytu-garsónka s kuchynským kútom, drezom so studenou vodou

Prístavba z roku 1975

Prístavba kúpeľne a WC z roku 1978

Prístavba z roku 1978

Prístavba kúpeľne a WC z roku 1978

TECHNICKÝ STAV

Stavba rodinného domu z nepálenej tehly, bola dokončená podľa miestneho zistenia v roku 1950, stav modernizácie v roku 2000, výmena plastových okien, väčšina prác bola vykonaná atypovo štandard použitých materiálov s priemernou až podpriemernou údržbou. Životnosť je stanovená podľa stavu jednotlivých prvkov dlhodobej aj krátkodobej životnosti, analyticky.

 

Hospodárska budova na KNC 120/2 k.ú.Veľká Lehota

POPIS STAVBY

Garáž so skladom na p.č.120/2, murovaná z plnej tehly na betónových základoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti, múr skladobne 300mm, strop čiastočný poškodený, sú omietky vonkajšie brizolit poškodené, vnútorné štukové čiastočné, plochá strecha s krytinou pozinkovaný plech, sú klampiarske konštrukcie pozinkované, okná oceľové čiastočné jednoduché, vráta oceľové a drevené otváravé, dvere plné obyčajné drevené, je rozvod el. 230/400V ističe.

TECHNICKÝ STAV

Stavba skladu a garáže bola dokončená podľa materiálovej charakteristiky a dostupných zdrojov s pomôckami a zistené na mieste s odborným predpokladom v roku 1975. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov z pálenej tehly, údržba je podpriemerná, je nutná oprava. Životnosť je stanovená odborne s ohľadom na technický stav na 60 rokov.

 

Drobná stavba: Chliev na parc.č.120/3 k.ú.Veľká Lehota

POPIS STAVBY

Umiestnenie stavby:

Drobná murovaná stavba, na pasovom základe murovaná z tehly skladobne do 300mm, omietnutá, strecha pultová bez klampiarských prvkov, plech pozink, podbitie stropu, dvere zvlakové a okno jednoduché, bez vybavenia, len svetelná el. vedľa domu vo dvore

Dispozičné riešenie: chliev jednopriestorový

Technické riešenie:

- Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu

- Strecha - krov - pultové; krytina na plochých strechách - plechová pozinkovaná

- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba; - vodorovná izolácia

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná – poistky

TECHNICKÝ STAV

Stavba prístrešku a chlievu murovaného bola dokončená v roku 1975. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov, údržba je priemerná. Životnosť je stanovená odborne s ohľadom na technický stav na 70 rokov.

 

Plot: predný na podmurovke

Predný plot na podmurovke s bráničkou plechovou do 1,906m z roku 1970 na parc.č.120/3. Odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Plot: predný na podmurovke pri dome

Predný plot na podmurovke pri dome do 1,610m z roku 1970 na parc.č.120/3 a 120/1. Odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Plot: vnútorný plechový

Vnútorný plot na podmurovke s bráničkou s výplňou ako plechový plot do 1,208m z roku 1970 na parc.č.120/3. Odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Plot: zadný na podmurovke s vrátami

zadný plot na podmurovke s bráničkou a bránou plechovou do 2,045m z roku 1970 na parc.č.120/1,122/2 a 121. Odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Plot: bočný od suseda

Predný plot na podmurovke drevený do 1,641m z roku 1970 na parc.č.121. Odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Studňa: kopaná studňa na KNC 121 k.ú.Veľká Lehota

Kopaná studňa hĺbka 8,0m, z roku 1960 na parc.č.121. Odborne stanovená životnosť 100 rokov

 

Vonkajšia úprava: vodomerná šachta

betónová s kovovým poklopom z roku 1975 na parc.č.121, odborne stanovená životnosť 80 rokov

 

Vonkajšia úprava: kanalizácia

Prípojka kanalizácie 150DN plast do siete z roku 2000 na parc.č.121, odborne stanovená životnosť 80 rokov

 

Vonkajšia úprava: spevnené plochy

Spevnené plochy monolit betónu DN100 z roku 1975 na parc.č.120/1 a 120/3, odborne stanovená životnosť 60 rokov

 

Vonkajšia úprava: vodovod

Prípojka vody DN25 plast z roku 1975 na parc.č.121, odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Vonkajšia úprava: spevnené plochy andezit

Spevnené plochy lomovým kameňom na terén z andezitu z roku 1975 na parc.č.120/1 a 120/3, odborne stanovená životnosť 60 rokov

 

Vonkajšia úprava: vonkajšie schody

betónové vonkajšie schody na terén z roku 1975 na parc.č.120/1 a 120/3, odborne stanovená životnosť 60 rokov

 

Vonkajšia úprava: oporný múr

betónové vonkajšie schody na terén z roku 1975 na parc.č.120/1 a 120/3, odborne stanovená životnosť 60 rokov

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všeobecná úverová banka, a.s, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 - Záložná zmluva č.Z 09085- 06, zo dňa 06.11.2006 na nehnuteľnosti (pozemky: C-KN 120/1, 120/2, 120/3, 121, 122/1, 122/2 a stavby: rodinný dom s.č.423 postavený na C-KN parc.č.122/1 a hospodárska budova postavená na C-KN parc.č.120/2) - V 927/2006 z 27.11.2006 - PVZ 160/06

Iné údaje:
Aktualizácia LV - VZ 139/05
GP č.34545379-70/2006 - PVZ 132/06

Vlastník 3:
Poznámka:
Dražby a aukcie, s.r.o., so sídlom Flámska 1, 036 01 Martin, IČO: 36 751 642 - OZNÁMENIE č. 180024 o začatí výkonu záložného práva na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. Z 9085-06 zo dňa 08.11.2006 formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: C-KN 120/1, 120/2, 120/3, 121, 122/1, 122/2 a stavby: rodinný dom s.č.423 postavený na C-KN parc.č.122/1 a hospodárska budova postavená na C-KN parc.č.120/2, na spoluvlastnícky podiel 58/80-ín, zo dňa 28.03.2018 - podľa P 44/2018 - Pvz 137/2018.

Vlastník 4:
Poznámka:
Dražby a aukcie, s.r.o., so sídlom Flámska 1, 036 01 Martin, IČO: 36 751 642 - OZNÁMENIE č. 180024 o začatí výkonu záložného práva na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. Z 9085-06 zo dňa 08.11.2006 formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: C-KN 120/1, 120/2, 120/3, 121, 122/1, 122/2 a stavby: rodinný dom s.č.423 postavený na C-KN parc.č.122/1 a hospodárska budova postavená na C-KN parc.č.120/2, na spoluvlastnícky podiel 11/80-ín, zo dňa 28.03.2018 - podľa P 44/2018 - Pvz 137/2018.

Vlastník 5:
Poznámka:
Dražby a aukcie, s.r.o., so sídlom Flámska 1, 036 01 Martin, IČO: 36 751 642 - OZNÁMENIE č. 180024 o začatí výkonu záložného práva na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. Z 9085-06 zo dňa 08.11.2006 formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: C-KN 120/1, 120/2, 120/3, 121, 122/1, 122/2 a stavby: rodinný dom s.č.423 postavený na C-KN parc.č.122/1 a hospodárska budova postavená na C-KN parc.č.120/2, na spoluvlastnícky podiel 11/80-ín, zo dňa 28.03.2018 - podľa P 44/2018 - Pvz 137/2018.

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znaleckým posudkom č. 69/2018 vypracovaným Ing. Miroslavom Ferklom v sume 19.800,00 €.
K. Najnižšie podanie 19.800,00 €
L. Minimálne prihodenie 200,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti na účet dražobníka/ notárskou úschovou / zložením v hotovosti do pokladne dražobníka /

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1.originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka 2.originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou 3.originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Cenu dosiahnutú vydražením do 6.638,78 € je vydražiteľ povinný uhradiť ihneď po príklepe, nad túto sumu do 15 dní, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu spôsobmi uvedenými pri zložení dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka, pričom táto sa započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka. Účtom dražobníka sa vo všetkých prípadoch myslí účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22 02 75 22 / 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 180024

O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. obhliadka 18.06.2018 13:30 hod. 2. obhliadka 19.06.2018 13:30 hod. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0918 112 719, 0915 879 007.
Miesto obhliadky katastrálne územie
Organizačné opatrenia žiadne
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
-
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Užívacie právo odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa udelenia príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľom predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
V dražobnej miestnosti je zakázané zhotovovať akýkoľvek audiovizuálny a zvukový záznam bez súhlasu dražobníka.

S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Viera
c) priezvisko Školníková
d) sídlo Záborského 2, 03601 Martin