Dražba nehnuteľností v obci Veľká Lehota v katastrálnom území Veľká Lehota

Katastrálne územie:
Veľká Lehota
Obec:
Veľká Lehota

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 04.07.2018 Stiahnuť
Dražby a aukcie, s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 180024
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a aukcie, s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Flámska9783/103601 Martin
a) Názov ulice/verejného priestranstva Flámska
b) Orientačné/súpisné číslo 9783/1
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sro , vložka číslo: 18739/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36751642
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82990
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106
D. Dátum konania dražby 04. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvá
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žarnovica, obci Veľká Lehota, katastrálne územie Veľká Lehota, Okresný úrad Žarnovica - katastrálny odbor na LV č. 73 ako:

- stavba – rodinný dom súp. č. 423, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 122/1,
v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80,

- stavba – hospodárska budova bez súp. č., ktorá je postavená na pozemku – parcele C-KN parc. č. 120/2,
v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 120/1 o výmere 270 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 120/2 o výmere 71 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 120/3 o výmere 182 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 121 o výmere 252 m2, druh pozemku záhrady, v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 122/1 o výmere 182 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 122/2 o výmere 48 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
v spoluvlastníckom podiele 58/80 + 11/80 + 11/80.

 

Dôvody upustenia od dražby:

z dôvodu uvedeného v § 19 ods.1, písm. k) zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.