Dražba nehnuteľností v obci Veľká Lomnica v katastrálnom území Veľká Lomnica

Katastrálne územie:
Veľká Lomnica
Obec:
Veľká Lomnica

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 50.600,- EUR 01.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 072/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér, na Jarkovej 1 v Prešove
D. Dátum konania dražby 01. 06. 2018
E. Čas konania dražby 08:15 hod. – 08:21 hod.
F. Kolo dražby štvrté
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Kežmarok, obec: Veľká Lomnica, katastrálne územie: Veľká Lomnica, zapísané v evidencii Okresného úradu Kežmarok, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 91, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 400 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 108 o výmere 93 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 106 o výmere 833 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 107 o výmere 481 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 108 o výmere 93 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet 3. opakovanej dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 400, katastrálne územie Veľká Lomnica

Predmet 3. opakovanej dražby pozostáva z pôvodného domu a prístavby. Je čiastočne podpivničený v časti pôvodného domu a aj v časti prístavby. Pôvodný rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, prístavba má dve nadzemné podlažia. Pôvodný rodinný dom bol daný do užívania v roku 1920, zatiaľ čo prístavba bola daná do užívania v roku 1982.

 

Dispozičné riešenie:

V I. podzemnom podlaží sa nachádzajú dve pivnice – jedna klenbová v pôvodnej časti a jedna z monolitického betónu v časti prístavby.

Zastavaná plocha I.PP je 42,28 m2 (zastavaná plocha pôvodného rodinného domu je 18,63 m2 a zastavaná plocha prístavby je 23,65 m2).

 

V I. nadzemnom podlaží sa nachádza: chodby, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC, schodište a tri izby.   

Zastavaná plocha I.NP je 132,28 m2 (zastavaná plocha pôvodného rodinného domu je 90,53 m2 a zastavaná plocha prístavby je 41,75 m2).

 

V II. nadzemnom podlaží sa nachádza: schodište, hala a jedna izba.

Zastavaná plocha II.NP je 41,75 m2.

 

Technické a konštrukčné riešenie:

Pôvodný rodinný dom je murovaný - kombinácia kameň a tehla. Hrúbka obvodového muriva je 660 mm. Vonkajšia omietka celého rodinného domu je brizolitová. Vnútorná omietka je vápenná. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je sedlová s krytinou z AZC šablón, klampiarske konštrukcie na rodinnom dome nie sú. Okná sú drevené dvojité. Dvere sú čiastočne biele v oceľových zárubniach a čiastočne drevené v drevených zárubniach. Podlahy v izbách sú palubové, ostatné podlahy sú PVC.

Prístavba k rodinnému domu je murovaná z plynosilikátových tvárnic. Hrúbka obvodového muriva je 300 mm. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Strecha je plochá s krytinou z natavovaných pásov, klampiarske konštrukcie na rodinnom dome nie sú. Schodište je na železobetónovej doske bez povrchovej úpravy povrchu stupňov. Okná sú drevené zdvojené, dvere sú čiastočne biele, čiastočne dyhované v oceľových zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach sú PVC, ostatné podlahy sú keramické, resp. z cementového poteru.

V kúpeľni a okolo kuchynskej linky sa nachádza keramický obklad stien. V kúpeľni sa nachádza vaňa a umývadlo. WC je samostatné. Vodovodné batérie sú pákové. Kuchynská linka je na báze dreva – značne opotrebovaná. Drez je nerezový. Sporák je plynový bez odsávača pár. V kuchyni sa nachádza aj murovaná kachľová pec na varenie na tuhé palivo. V rodinnom dome je rozvod teplej a studenej vody z centrálneho zdroja – elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kúpeľni rodinného domu. Rodinný dom je vykurovaný plynovými gamatkami a medzi dvomi izbami v starom dome je postavená kachľová pec na tuhé palivo. Pôvodný rodinný dom je zavlhnutý. Stavba je napojená na rozvod elektrickej energie, vody, kanalizácie a plynu.

 

Príslušenstvo predmetu 3. opakovanej dražby tvorí najmä:

Garáž

Garáž je postavená na parc. č. 107 a nie je zapísaná na liste vlastníctva. Je to samostatne stojaci objekt osadený na základových pásoch bez vodorovnej izolácie nachádzajúci sa za rodinným domom. Obvodové  murivo  je  murované hrúbky 300 mm. Stropné konštrukcie sú drevené trámové čiastočne s viditeľnými trámami, čiastočne s podbitím. Strecha je stanová. Krytina je z AZC šablón. Klampiarske konštrukcie na objekte nie sú. Garážové vráta sú plechové otváracie.  Vonkajšia omietka ani vnútorná omietka na objekte nebola realizovaná. Podlahy sú z udusanej zeminy. V objekte je svetelná a motorická elektroinštalácia. Stavba bola daná do užívania v roku 1982.

Zastavaná plocha garáže je 46,30 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet 3. opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave, avšak je zavlhnutý.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na predmete 3. opakovanej dražby je zriadené záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., so sídlom: Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, podľa V 589/12.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 50.600,- EUR (slovom: päťdesiattisícšesťsto EURO)
K. Najnižšie podanie 50.600,- EUR (slovom: päťdesiattisícšesťsto EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovensko/Slovakia
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu 3. opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 30/2017 zo dňa 21.08.2017, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Paulínou Černochovou:
67.400,- EUR (slovom: šesťdesiatsedemtisícštyristo EURO)